Dato: 14. februar 1843
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 95. Fra Henriette Wulff. Kjbenhavn d. 14d Februar 1843.

Atter her haaber jeg at vre den frste af de gamle danske Venner, kjre Andersen, der hilser Dem velkommen i en fremmed Stad, og denne Gang er det endogsaa i byernes Bye1287 som De selv siger! - Da De var rejst, vilde jeg frst have skrevet Dem til, til Breitenburg, for at sige Dem Farvel, som jeg jo ikke fik gjordt fr De rejste, og det laae lnge ret tungt paa mig; men nu er allerede nogen Tid gaaet, De i Paris, og jeg vil nu hellere springe Farvellet over, og nske Dem et muntert Goddag i den store herlige Stad. Naa? hvordan har De det? Dejligt haaber jeg; lad mig endelig snart vide Noget, thi unter uns, lnges jeg virkelig efter Dem, denne Gang De er borte, om det er fordi jeg ikke fik sagt Farvel - eller Gud veed hvorfor, men jeg lnges formelig efter den gode gamle Andersen, og vi tale ofte ofte om Dem. Af Aviserne have vi kun seet, at De er passeret gjennem Odense,1288 et voila tout. Hvor lnges jeg ikke efter at vide hvad Indtryk Paris denne Gang gjr paa Dem, og at hre hvorledes De tumler Dem der. Hvad De seer i Theatrene, apropos, hjalp det Noget at Adler har skrevet til Koss,1289 der skulde skaffe Dem frie Adgang i nogle af Theatrene? Han fortalte mig det i Gaar. - Hvem af de mange store Mnd, De gjr personligt Bekjendtskab med, om De seer Victor Hugo; - saaledes er der tusinde Ting jeg kunde sprge Dem om, men saa er jeg bange for at forfalde som salig Nolcken,1290 til at skrive et Brev med bare Sprgsmaal i. Siig mig dog endelig om De har seet Rachel,1291 og hvad De synes om hende. Jeg haaber De har samme dejlige Vejer paa Rejsen til Paris og i Paris selv, som vi har det her i denne Tid, et herligt strkt Soelskin, der allerede varmer og opliver. Det er ogsaa det Bedste her i Byen, thi ellers er den ligesaa kjedelig og ensformig, som altid. Intet Nyt af nogen Slags. Hvad det er gammelt for Dem, var ellers Nyt for mig i Gaar Aftes, da jeg saae Erik Menved,1292 og fandt den virkelig fortrffelig componeret, og Mad: Nielsen gandske mesterlig, som ogsaa Fssel og Lefevre fortrffelige. -

Den 20d.

Afbrudt for nogle Dage tager jeg atter fat i Dag, gode Andersen, for at tale lidt med Dem; og faae dette afsted, at det kan minde Dem lidt om mig, og virke, at De strax skriver mig et meget langt godt Brev til, thi det er dog ret slemt, saaledes slet Intet at vide om Dem, eller om Deres Flgesvend paa denne Rejse: Ahasverus; skjndt ham veed De nok jeg ikke interesserer mig saa meget for som for Dem, dog vil jeg glde mig ved at hre at han trives godt i Paris. En Mngde Mennesker have bedet mig hilse Dem, i hvis Erindring De staar meget venligen, dog frst maae jeg nvne min egen Sster Ida, og Broder Chr:, der begge ret lnges efter Dem. Gamle Adam1293 sender ogsaa Hilsner, den Stampeske Familie, isr Henrik, og saaledes en Mngde. - Kronjuvelerne,1294 der gik i Gaar Aftes gjorde slet Ingen Lykke, det skal vre temmeligt kjedeligt. Snart skal Deres Agnete gaae, og den glder jeg mig til. I Aften skal jeg see Mulatten, med en Hr. Spindler,1295 der som Gjst giver La Rebelliere, hvordan mon han er? - Jeg har en Bn til Dem gode Andersen, som De maae udrette mig i Paris, det er at kjbe mig et Portrait af Victor Hugo , af denne Udgave hvis Mnster flger her indlagt. Jeg har seet det hos Prof: Abrallams, og kalkeret contouren og Underskrifterne, at det akkurat kan blive det Samme, da jeg finder det saa dejligt. Saa vil De ogsaa finde paa samme Papir en Mngde Navne af celebriteter, som jeg Alle haver Portraiter af, men det er just Dem jeg mangler af store Mnd og Quinder, jeg beder Dem kjbe mig; De kan nok omtrent tnke hvem det kan interessere mig at faae af poetiske, politiske, musikalske og dramatiske Personer, som ikke findes paa denne Liste, De maae gjerne tage til en 50 Personer, dersom De finder saa mange Mrkelige, jeg ikke har. Bliv nu ikke vred at jeg gjr Dem Ulejlighed, og misforstaae mig ikke. Jeg vil ikke have dem der staaer paa denne Liste, men dem der ikke staae der; verstehen Sie?

Og alle disse Portraiter skulde vre til 2 sous, som De nok kjender, for at complaitere den Samling jeg har, som De maaske nok errindrer; kun Victor Hugo er en anden Udgave, lang[t] strre som De seer paa denne Tegning, af de Smaa til 2 sous har jeg ham ogsaa, men ikke saa smukt, som jeg finder dette strre. Bliv nu ikke kjed af mig, min commision eller min omstndelige Forklaring. - Dette Brev er Conferentsraad Dankwart1296 saa god at besrge, maaske jeg af samme Vej kan faae Et tilbage igjen, og jo fr jo heller gode kjre Andersen. - Her er i disse Dage kommet en Bog ud, som kaldes: Enten - Eller!1297 - Den skal vre gandske mrkelig, frste Deel fuld af Don-Jouanisme, sceptisisme etc., anden Deel forrnildende og forsonen[de], endende med en Prdiken, der skal vre gandske fortrffelig. Den hele Bog gjr megen Opsigt, endnu har Ingen omtalt den offentlig, men det kommer nok. Den skal egentlig vre af en Kirkegaard, der har givet sig et pseudonymt Navn; kjender De ham? - I dette jeblik hrte jeg dog Noget indirecte om Dem gode Andersen, gjennem Etatsraad Adlers. jeg troer De har hrt det fra Holcks,1298 at De har vret i Hamborg og havde det godt, havde seet rknens Sn,1299 som De ikke fandt noget Videre, her gjr den en stormende furore, De havde ogsaa seet et andet Stykke,1300 der var bleven pebet ud, og Digteren saa slemt medtaget at det havde gjordt en hsligt Indtryk paa Dem. Men det er Alt hvad jeg vend om Dem, snart haaber jeg paa mere detaillerede Efterretninger, og directe fra Dem Selv.

Slutning d. 1 ste Marts 1843 -

Atter er der gaaet en Tid, og dette endnu ikke kommet bort, jeg har nemlig vret lidt syg, gode Andersen, men det frste Brug, jeg gier af mine Krfter, skal vre at faae dette sendt afsted; det er et daarligt Brev, det forekommer mig ligesaa sygeligt og mat, som jeg selv er i denne Tid, men det er jo ogsaa temmeligt naturligt; dog vil jeg sende det, jeg veed De ven[lig]en1301 vil modtage det, og Deres Godhed for mig, vil erstatte dette Brevs Mangler; jeg kjender Dem jo saa godt gode kjre Andersen, og derfor ogsaa alle Deres fortreffelige Egenskaber, hvoriblandt Godhed og Overbrelse med Deres Venner, ikke ere de Mindste. Lev nu vel og ret glad og lykkelig, hils Marmier1302 ret hjertelig fra mig, og siig ham, at han nok har glemt hvad han sidst sagde, da vi skildtes, snart at skrive mig til! Ellers har jeg ingen Bekjendtere i Paris De kan hilse uden min Ven Ahasverus. fortl mig ret meget om han trives godt. Jeg har Hilsner til Dem fra Chr: Winther, fra Holst og Frue Hauch, fra Sore,1303 der har vret her i denne Tid. Lev vel kjreste Andersen. Skriv mig endelig snart til og tnk undertiden venligen paa Deres uforandret ssterlig hengivne Henriette Wulff.

Paa Sndag d. 5te Marts seer jeg Machbeth, til Weyses Srgefest;1304 hvad Andet der skal vre, veed jeg ikke endnu.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost