Dato: 19. september 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjb: 19 Sept 1842.

Vil De bringe Baronessen min rbdigste og inderligste Tak for Indbydelsen, jeg har stor Lyst til at modtage den, men der kommer ieblikkelig et Par Slder i Veien, som man siger. Jeg har i fjorten Dage nsten ikke vret Menneske, men den personificerede Forkjlelse1274 jeg har gaaet aldeles oplst og ikke engang rusiske Dampbade ville hele mig! Deres Svogers Geburtsdag1275 kom jeg fra S-Bad, Luften var kun ti Grader, jeg var ikke varm endnu da jeg traadte ind hos ham, hvor der var aabne Vinduer, jeg sad ved disse og passiarede omtrent et Qvarteer, og da jeg reiste mig krillede det allerede i Halsen, jeg flte en Gysen og fr Aften var jeg moden nok til at drikke Havresuppe. Seer De, endnu gaaer jeg og hoster, dog De have vel intet imod at jeg ogsaa hoster lidt paa Nys, men nu kommer den anden Slde; i forgaars havde jeg gjerne taget afsted, men Theodor Collin1276 reiser herfra til Paris, det er en stor Begivenhed, i en Kreds hvor man ret slutter sig sammen, jeg synes at jeg med de Andre br sige ham Farvel, Reisen var bestemt til idag, nu er den imidlertid udsat til Torsdag, eftersom han vil indtrffe i Hamborg saaledes at han strax kan gaae med Dampskibet derfra til Havre. Altsaa fr sidst i Ugen kan jeg ikke komme afsted1277 og da vil det dog beroe paa om der skal vre Prver paa Agnete,1278 jeg skal imidlertid nrmere skrive, men jeg faaer vel et lille Brev fra Dem. - Nu bliver De jo altsaa paa Nys, bliver altsaa, paa en Maade hos os! og veed De hvad det er fornuftigt og godt af Dem! jeg har, ihvorgjerne jeg selv flyver ud og under mine Venner det samme, i den sidste Tid ikke syntes om denne portugisiske Reise, da jeg hrte at Joseph var borte, at Manden (Faderen) var dd,1279 det forekom mig saa ganske eensomt for Dem! naar Indtrdelsens Duft var borte, naar de nrmeste Egne vare seet maatte De fle Dem en Fremmed hos to Damer, der kunne vre hist elskelige i Breve, men som i den mere materielle Omgivning kunde trde ganske anderledes op! ja det er ret at De bliver og De kan tro at Deres Sster, Kock og begge Brdrene ere glade derved, det fler Een udenfor tidt endnu strkere end den det just angaaer! - Seer De, nste Aars September ere Jernbanerne i Tydskland frdige, da kommer man i tre Dage herfra til Italien!, - saa reises der! - Nu har jeg talt lidt om Dem, maa jeg nu tale om en Fremmed og saa kan jeg jo nok komme med mig selv til sidst, ikke for at vre Rosinen, men for at ve mig i den hitpriiste Beskedenhed. Seer De, den Mand jeg vil tale med Dem om, vil ogsaa reise og med denne Drift, har De maaskee allerede en Slags Modtagelighed for at hre om ham. Jeg har tre Gange sgt Dem for at tale med Dem om hvad han gjerne vilde vide. Det er Historikeren den unge Hr Schjern,1280 der er et begavet Menneske og ved sine Afhandlinger, isr den om Wilhelm Tells1281 gthed, har vakt Opmrksomhed. - Han har faaet Reise-Stipendium i to Aar, men De veed nok naar man skal reise, kan man trnge til alle de Penge man kan faae, nu vilde han sge det stampeske Legat1282 og maa bestemt stilles mellem de meest qvalifecerede til at faae det, Anbefalinger etc. etc. vil ikke mangle, men Familien Stampe, fra hvem det udgaaer, har jo det vgtigste Ord at sige og jeg beder derfor Dem at fortlle at selv Poeterne, der jo skulde vre noget strnge mod de kun praktiske Folks Reisen ogsaa stemme for denne unge Mand. Han er sandelig dygtig! -

Nu lidt om mig selv! - Veed De hvad jeg bestiller? Jeg skriver paa Ahasverus1283 og har Mod og Haab om at faae et sandt, godt Vrk istand! - Iaftes saae jeg Borgaards Undine ,1284 der blev spillet meget godt, men det var mig ikke Kjd eller Fisk! Stykket gjorte umaadelig Lykke og det fornier mig for Borgaard, der er i Wien og ikke har noget at leve af! Jomf Nielsen1285 dandsede en Dands, saa svvende, saa yndig! Det var en ien-Lyst! - Publicum modtog hende da hun traadte op! - I Theatret saae jeg Baron Henrik Stampe! - Veiret er jo deiligt, flyv glad om i den smukke Eftersommer og fl Dem tilfreds i den lune Kube til Vinteren, medens Jernbanerne voxe, hver af disse stter en Fjer til i vore Vinger! Hils Baronen, Baronessen, Elisa, Janina og hele den kjre Omgivning! Lev vel! - Den gamle Haxthausen1286 skal igaar vre faldet ned af Slotstrapperne og forslaaet sig farligt! Der siges at han er dd imorges!

Deres broderlig hengivne H. C. Andersen.

[Udskrift]

Til Frken Henriette Wulff

i Besg hos Baron Stampes paa Nys ved Prst.

frit.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus