Dato: 7. august 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Glorup den 7. August 1842.

Kjre Jonna!

rlig maae jeg tilstaae Dig, at jeg lste det meste af Dit Brev, som jeg fik for to Timer siden, aldeles i den Overbevisning at det var Spg, at den hele Tone vilde oplse sig i et morsomt Indfald eller en godmodig Yttring, men see kun om det var Tilfldet! - Kjre, gode Barn, hvad er dog dette! - Dog jeg maa stille mig i Position! Du husker jo nok Historien om Rven! jeg mener den i Helsingr; Vil Du behandles, som Barn eller, som Voxen? Her er det imidlertid ikke sagt, som den Gang, her er det hjerteligt og godt! og jeg vil tale til den voxne Jonna, som maaske har en langt hiere Stjerne hos mig, end hun nogensinde drmmer! Jeg vil tale alvorligere med Dig, end Du om nogle Aar vii finde, at hele denne Sag var vrd, men jeg kender den Humeurs Periode, hvori Du nu rimeligviis er, og da plager man sig selv med Baggateller. Altsaa hr da: Paa mine Reiser, det vre sig de smaae, som de strre, er der intet Huus jeg skriver saa mange Breve til, som til det Collinske, og det uagtet, jeg engang har hrt den Yttring at jeg jo ikke gjorte andet end skrev Breve. Dit Hjem betragter jeg som mit og jeg vedbliver at skrive! nu er imidlertid Familien stor og jeg deler mig i Brevskrivningen. Din og Jette Boyes Skrivelser kom paa eengang og jeg var meget glad over begge, jeg var dig endogsaa hengiven og vilde naturligviis besvare, men til jeg skulde sende Brevene afsted var ikke megen Tid og mine Tanker beskjftigede sig med en Vise til Grevinde Moltke, hvis Geburtsdag det netop var den frste August; denne blev skrevet og et Par Afskrifter. - Nu var jeg ikke meget oplagt til Brevskrivning og besluttede derfor, da een af de to, Du og Jette, skulde have et Par Ord fr jeg forlod Bregentved, helst at skrive til hende, som den, der lettest maatte fle sig stdt om Du / og ikke hun fik Brev; Jonna kan faae fra Fyen, tnkte jeg, nu lser hun Brevet til Jette. Imidlertid var Du saameget i min Tanke, at jeg henvendte mig til Mamsel Paap, som havde bedet mig, naar jeg en Gang sendte Breve ind, eller naar jeg reiste at tage et Brev hjem med til Dig, jeg, siger jeg Dig, henvendte mig til hende og mindede et par Gange for at Du kunde faa Brev herude fra paa samme Tid, som mit kom til Jette B. Jeg troede ogsaa, at et Brev fra Mamsel Paap var dig kjrere end fra mig, eller idetmindste sjldnere. - See der har Du et ganske rligt Skriftemaal! - Naar Du om et Aars Tid lser hvad Du har skrevet mig til i Dag, saa vil Du smile, thi du har virkelig vret - jeg vil kalde det vred! men selv i det Du har skrevet, finder jeg noget, som gjr Dig kjr for mig og det er derfor jeg skriver Dig ieblikkelig til. Det er vistnok intet velskrevet Brev Du her faaer, men Du slipper vel nok igjennem det! Klokken er paa Slaget tolv, men fr jeg lgger mig maae Brevet vre skrevet og forseglet, at Postbudet imorgen Kl 4 kan tage det paa mit Bord naar han rider til Nyborg.

Din Tante Louise faaer paa samme Tid, som Du, et Epistel fra mig, det er tidligere skrevet, men en Note er tilfiet efter jeg modtog Din Moders Brev og saae deri at den kjre Louise ogsaa er bs over et udeblevet Brev, dog med hende kommer jeg nok ud af det og jeg haaber nu ogsaa med Dig, eftersom jeg behandler Dig som - Voxen.

Hils Din velsignede Moder! - Dog det falder mig ind! nu skulde hun, efter Din Anskuelse, ogsaa blive lynende - fordi hun ikke faaer Brev strax - og jeg er dog smigret og meget glad ved hendes Brev! - Hils hende ret hierteligt. Det gjr mig ondt for den kjre Harald, at han skal ligge! Hils ham og siig ham at han skal faae en Pidsk af mig fr jeg kommer fra Spanien! Siig ogsaa din Fader at jeg overalt hvor der er smukke Blomster og en riig Natur tnker paa ham! gid jeg saae ham her! / Det glder mig at hre at Viggo er her i Fyen, gid jeg kunde trffe sammen med ham; at Digterinden Frken Brmer er i Kjbenhavn just nu jeg er borte er mig ret rgerlig! i Anledning af denne sidste Sag beder jeg dig om en Tjeneste siig til din Bedstefader, til Eduard eller til din Moder, om de vil skaffe mig at vide hvor lnge Frken Brmer bliver, maaskee Eduard selv er saa elskvrdig at besge hende fra mig, hun kjender ham nok naar hun hrer hans Navn og da sige mig lidt om hendes Ophold og at jeg dersom det endnu lader sig gjre, gjerne ender mit Sommer-Ophold og sger hjem de 20 Mile jeg nu er fra Byen. Jeg gjorte det gjerne i morgen, men jeg veed jo ikke om hun ei alt er borte. Dette mit Brev faaer Du Tirsdag-Morgen, der er altsaa Tid til at skrive mig til samme Dags Aften, og jeg kan da faae Svar alt paa Onsdag Aften og det er mig om at gjre, da jeg muelig forlader Glorup nste Lverdag og maa da faae alle de Breve som senere indtrffe sendte bagefter. Tirsdag haaber jeg altsaa Een skriver og i samme Brev skriver hvor lnge Vulle og hendes Moder blive i Kiel. Kunde jeg faae lidt at vide, ved samme Leilighed, om "Agnete", da vilde det vre mig srdeles kjrt! Hils Emil fra mig Og det uden nogen Betingelser! Den kjre Bedstemoder siger Du at jeg tidt tnker paa hende. Den nste Slgt maa Du heller ikke glemme! vor egen Theodor slaar sig nok til Ro i Hjemmet! vi mdes da nok! Din Tante Augusta maa Du sige at jeg nok har tnkt paa at skrive hende til og var jeg vis paa at hun satte nogen Slags Priis derpaa da kom der strax en Brev-Due! Nu Farvel kjre Jonna

Altid, uforandret din gamle

trofaste Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 4-5)