Dato: 6. august 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 31

Fra H.C. Andersen til Louise Lind, f. Collin den 6. august 1842.370

Glorup den 6 August 1842.371

Den tredie August tnkte jeg ret meget paa Dem, Himlen maa vide om jeg kom i Deres Tanke! Hele Familien var vel i Deres lille, hyggelige Hjem; den unge Frken Ingeborg372 var vist hist elskvrdig paa denne Festens Dag. Gud give at det nye Leve-Aar for Dem maa bringe megen Lykke og Glde i den gamle Gaar[d] hvor Tret groer! Jeg forlod netop den tredie August det kjre Bregentved,373 efter et Ophold der af tre hele Uger! hvor det er velsignede Mennesker her og Familie Forholdet er saa inderligt, som jeg kjender det fra det collinske Huus. Alene det, en Aften at see Fru Molkte374 kysse sine Brn naar de skulle til Ro giver en heel levende Kom[m]entar over hendes Moder-Hjerte. Hun gjlder jo almindeligviis, hos Fremmede, for at vre, hvad man kalder fornem, og det er hun aldeles ikke, her er intet stift, intet hoffrdig, hun er snarere forlegen, og det at hun har forlidt Tillid til sig selv, gjr at hun synes stolt! hun er saa naturlig og god; De veed selv, at tre Uger i en Familie paa Landet, er et lngere Ophold end at mdes med den flere Aar i Byen, jeg gjr saare375 meget af denne Kone og hun har srdeles meget Hjerte! Greven er jovial og hist fortrffelig mod sine Gjster, Brnene nogle naturlige velsignede Brn og hvad den vrige Omgivning angaaer da kan man her sige Ordsproget, "som Herskabet er, flger det Svende!" Daglig gjorte vi smukke Toure omkring i Egnen og Haven selv, veed De, er en engelsk Park. Den sidste Dag jeg var her, var en Fest, Grevindens Fdselsdag er den 2 August,376 her vrimlede af Fremmede. Om Aftenen var en Deel af Haven illumineret og paa Canalerne brndte Blus; en stor Menneskevrimmel fra hele Omegnen fyldte Terrassen. Nste Morgen, Deres Fdselsdag, sagde jeg Lev vel, Grevinden var saa elskvrdig at sige mig, om jeg altid herefter vilde betragte det, som noget staaende fast, at jeg tilbragte nogen Tid hver Sommer paa Bregentved.377 Jeg var Klokken 11 i Ringsted; Major Schmidt378 var paa Reise, ingen kjender jeg ellers i denne kjedsommelige By, hvor jeg maatte vente 5 Timer fr Dagvognen indtraf; i min kjedsommelighed fandt jeg paa at besee Kirken379 og det lnnede sig; jeg stod paa Valdemar Seiers Grav og betragtede den og Gravstenene over Dronningerne Beengjrd og Valdemar.380 Jeg bankede paa Erik Menveds Kiste og fortalte de kongelige Been at de til Vinter skulde dandse paa Theatret;381 da jeg forlod Kirken, kom jeg udenfor til en Familie-Begravelse, i Form af en huul Kjmpehi, her stod to Kister, paa den ene laae ganske friske Blomster og Sand, jeg spurgte hvem her laae og det afficerede mig at hre, at det var Malle Berners382 Grav, (De veed, Fru Bgels Datter); netop da jeg sidste Aften383 i Kjbenhavn kom fra Deres Forldre, hvor jeg havde sagt Farvel, sad hun frisk og sund ved sit Vindue og nikkede saa venligt til mig, nu stod jeg foran hendes Kiste.

Fortl Deres Moder at Birckners Grav i Korsr staaer ret pyntelig paa den slifede Kirkegaard; jeg besgte Ingen i Korsr, kun til Birckners Grav gjalt min Valfart. Da Dampskibet var under Sprog kom netop de rusiske Skibe,384 som ventes her, det var jo det eneste interessante der kunde mdes og naturligviis, min Reise-Lykke, der lader mig trffe Alt, frte da ogsaa Skibene herhid i det jeg kom; de vare kun to, meget store og laae hit paa Vandet; netop i det jeg steeg i Land ld Salutskuddene. Klokken tre i Onsdags Middag indtraf jeg her paa Glorup385 hvor her er meget godt og hvor man seer mig gjerne, men Opholdet her kan ikke sammenlignes med det paa Gisselfeldt386 og Begentved;387 her er kun den gamle, halvblinde Greve, en ganske, fransk ridderlig Cavaleer, der er Opmrksomheden selv, men Alderen gjr ham dog mindre skikket for det Liv der hersker paa de nysnvnte Gaarde, saa er her to gamle Frkener Raben, stille og godlidende. Vi sees aldrig fr Klokken 4 ved MiddagsBordet, al Tiden forud er jeg ene med Naturen og mig selv. Naturen i Fyen veed De er smuk! men jeg kommer fra Bregentveds Natur og den brer388 Kronen! Rimeligviis bliver jeg dog her til den 13de, men troer ikke at jeg tager til Langese herfra, jeg begynder at vre mt af Landlivet, lnges efter Tummelen igjen!389 lad dog Een hjemmefra, med frste Post, dersom det ikke alt er skeet, underrette mig om, naar Theodor er i Hamborg og naar Jette er i Kiel!390 Fra Hertugens paa Augustenborg391 har jeg Indbydelse, men tager dog ei derhen, men gjemmer det til en anden Udflugt, maaske til Spanie-Reisen, thi den kommer med Guds Hjlp nok!392 Kys nu Deres sde lille Ingeborg fra mig, jeg haaber hun nok lrer at kjendes ved mig igjen! Hils Lind srdeles meget og bring Alle ude i Amaliegaden min bedste Hilsen, Deres Moder og Sster i Srdeleshed! Seer De tilfldigviis Holst, da hils ham fra mig og sprg ham om han paa Hjemreisen har faaet et Brev fra mig, det skude have truffet ham i Paris, men han var da alt derfra.

Det undrer mig at ingen af Heibergs mange desciple tage hans Parti i denne "frste puniske Krig".393 Jeg kan ikke begribe394 at han er saa hflig, han som slet ikke har Forfngelighed, slet ikke lader sig mrke med den, men som saa tidt er sat i denne Henseende, som et Exempel for mig og Andre! 395 Dog et Spg, et andet Alvor jeg kunde nsten have Lyst at tage Heibergs Parti, for han er for betydelig til at rakkes ned!

Et Brev fra Dem og Deres Sster venter jeg ikke, men derfor blive vi lige gode Venner! Lev nu vel! og tag saa venlig mod mig, som jeg flyver Dem og Deres imde. Hils Gotlieb og Augusta!

Lev vel!

Deres broderligt sindede

H.C. Andersen

Efterskrift

Glorup Sndag Aften den 8 August 1842.

Efter at have skrevet Ovenstaaende, fik jeg i Aften et Brev fra Deres Sster: "Louise er vred fordi hun ei har faaet Brev til sin Geburtsdag", skriver hun. Det vil De ikke vre, naar De veed at de Breve jeg sendte ind sidst, kom med en Kalvevogn og altsaa ubestemt, jeg vilde heller ikke jage et Brev af i en hast, men bestemte mig til, som Tilfldet her er at skrive strax ved Ankomsten til Fyen. I Dag har jeg sendt et Brev til Jonna, er hun paa Landet, da beed hendes Moder lse sidste Side, hvori ere Comisioner som skulle ... i Dag!396

[i marginen:] Lev vel!

[Udskrift]

Til Fru Louise Lind fdt Collin.

afleveres hos Hivelbaarne Hr Conferentsraad, Storkens && J. Collin i Amaliegaden i Kjbenhavn

frit.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus