Dato: 27. juli 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

124. Til E. Collin.

[27/7 1842]

Min egen kjre Eduard!

De bryder Dem om et Brev fra mig! - det er ikke faldet mig ind! man skal see jeg er maaskee den aller beskedneste af vore Poeter, jeg veed det ikke selv, men deri bestaaer det nok med Beskedenhed, ligesom med Uskyldighed! jeg tnkte i Sandhed, hvad bryder han sig om Brev fra mig og saa skrev jeg til de Andre om hvem jeg troede, de lste et saadant Brev med en Slags Glde! De har smigret mig - og det vilde De nu bestemt aller mindst! Ellers blev jeg urolig ved Brevet, De siger mig at Deres Fader har vret syg og er endnu ikke fuldkommen238 vel! jeg fik virkelig Hjertebanken; jeg har i denne Sommer en forunderlig Dds-Skrk! - vel vil jeg ikke tnke paa det skrkkelige at miste nogen af mine Allerkjreste, men den ene Postdag bringer jo Dds-Budskab, et efter et andet! - I Slutningen af Deres Brev stod om Brdrene Boye, det er jo skrkkelig; jeg holdt meget af den ldste, ham kjendte jeg bedst, der var noget saa eiendommeligt og klogt hos ham og selv i Maaden paa hvilken han tidt i Spg sgte at drille mig, laae noget der gjorte ham interessant for mig! - det er ikke saa tungt at de ung, men det er rystende for os som see derpaa! - Hils Deres velsigne[de] Kone! i et Par Smaa-Breve fra Amaliegaden har staaet en Efterskrift undertegnet Jette og hver Gang har jeg lst denne med et taknemligt Sind mod Deres Kone, fordi hun skrev, men bagefter er jeg kommet til Erfaring om at det var danske eller norske Jette og ikke Eduards, dette kan De fortlle hende, maaske drager hun da selv, den for mig nskeligste Moral ud deraf. Min stakkels lille Vulle, der har vret syg, nvn mig for hende og de andre Brn! -

Der kan ikke vre en mere elskelig Familie en[d] Moltkes, Grevinden er saa ganske Moder, og alene at see det Kys hun hver Aften trykker paa sine Brns Lber er en heel poetisk Commentar over dette Thema; Greven er meget livlig! begge ere saa opmrksomme og nydelige mod mig, Brnene slutte sig saa kjrligt til mig, og alle ville de gjerne beholde mig lnger, end jeg selv finder et Besg passende; altid maa jeg lgge nogle Dage til fr Afreisen; denne bliver nu, rimeligviis frst den 2den Juli, dog er jeg ikke ret enig med mig selv. - Naa, Heiberg og Herz faae jo ordenligt paa Kassen; jeg holder imidlertid ikke af at spotte den syge Lve, men det kan jeg sige Dem, jeg vidste nok at Nemesis ogsaa en Gang kom paa Christianshavn, ja jeg havde det endogsaa i Pennen, da jeg skrev Bazaren, men at hun skulde komme her endnu samme Aar det havde jeg ikke ventet; jeg vil ikke ngte Dem, at det morer mig, her i Ro og Mag, i en deilig Natur, og selv under en kjrlig Omgivning, at see den store (Slagter)-Nvefgtning; nu faaer jeg dog atter Ret, hvad vi have stridt om, og isr jeg med Deres fortrffelige Sster Ingeborg, der paastod at Heiberg var den eneste Digter der ikke var forfngelig, eller idetmindste lod sig mrke der med! jeg ansaae ham da og endnu som den allervrste, men det er ingen Sag at synes beskeden, naar alle Andre239 overdynge Een med Hyldest og Erkjendelse, ja apotheoserer Eens det Aller ubetydeligste. Jeg har alt i mit Liv gjort en Deel Erfaringer med Hensyn til mig selv og Andre, jeg vil herefter vide at vurdere Folks Dom og min egen! gid jeg lidt tidligere, da man aller haardest beskyldte mig for Forfngelighed, havde havdt lidt mere Tillid til mig selv, gid jeg maa faae mere end jeg endnu har! - Det synes Dem vist et skrkkeligt nske, men synes det Dem virkeligt saa, da beviser dette, at De dog ikke har det dybe Indblik i mit aabne Indre, som De og Mange troe og sige.

Hvad er nu ogsaa det for en Tanke at jeg skulde ville see Hamborg, fordi jeg, som har seet saameget af Europa, ikke kan lide, at De har seet det brndte Hamborg og jeg ikke. Jeg forsikker Dem at ved Tanken om denne lille Udflugt er Deres Reise ikke engang foresvvet mig; naa vilde De endelig opfatte det fra en mindre venlig Side, saa tnk hellere, han (nemlig Andersen) har en evig Reise-Syge og da han nu ikke har Penge nok til at komme lnger bort end til Hamborg vil han nu240 derhen, for dog at reise og tager til en Slags Paaskud, for sig og Andre, at det kan vre hist interessant at see Ruinerne af den store Handelsstad. - Comedien om von Thyboe den yngere i de nye Inteligens Bladet har kosteligt moret mig! den maa De lse! -

Vi have da Typhus herude; to af Moltke Ntschaus Brn ligge her paa

Gaarden, vi holde os, i den sidste Tid strkt afsondret fra dem! Alle have vi imidlertid prvet lidt Hovedpine! slemt vilde det vre om Grev Fritz skulde blive syg, netop nu han staaer i begreb med at skulle op til Artium. Hils nu Alle, Madam Thyberg ikke at forglemme og skriv mig til, saa er De endnu elskvrdigere end jeg troer! Alle i Amaliegaden hilses!

Levvel!

Deres trofaste

H. C. Andersen.

[Tilfiet med Collins Haand : ] fra Bregentved Julii 1842.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost