Dato: 15. april 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Etatsraad A. Drewsen.

Kjøbenhavn den 15 April 1856

Kjære Ven!

Vær hilset i Rom, min egen elskede Stad, den og London optage alle andre Byer i sig, de to erere Dronningerne af Europas Byer! - gid at jeg dog var hos Dem, kunde følge dem føre dem, vise Dem al den Herlighed der her findes. - Glem ikke at bestige Peterskirken og see derfra ret paa de deilige bølgeformede blaa Bjerge" - Ja er her ikke mageløs og dog først ved Mola di Gaeta begynder Hesparians Have, da opruller den sydlige Natur sine første frodige Billeder. See efter om Peppo, den Krøbling jeg i Improvisatoren har skildret liggende paa den spanske Trappe er der endnu. Bravo veed det vidst elelr Læssøe! Hils begge to fra mig" Hele Deres og Hr Wanschers Fart har jeg i Tankerne troligt fulgt og glædet mig ved hvad De saae, thi jeg veed at De ret nyder det! - Naar de faaer dette Brev er jeg paa Springet, om Gud vil, at flyve paa Landet, jeg tager den sidste April ud til Basnæs og derfra til Holsteinborg og Nysøe, men der hører jeg fra Amaliegade om Deres Reise, / hvor De og Hr Wanscher er og have det; i Begyndelsen af Juni er jeg i Kjøbenhavn og reiser da til Dresden, hvorhen det endnu er uvist om hvorledes Reisen gaaer, men baade De og Deres Reisefælle ville jævnlig som nu, faae et lille Brev-Blad fra mig jeg haaber det volder Dem nogen Glæde! - Fra Neapel venter jeg at De giver mig et lille Brev før De tager til Sicilien, dersom De kommer der, og da siger mig naar de venter at være i Neapel igjen for at begynde Tilbagereisen, jeg vilde nok omtrent vide naar De kom til Mailand; saa seent De kan gjøre det, des bedre, thi først ind i Juli kan De vente godt Veir for Schweitz. Glem ikke naar De fra Rom reiser til Neapel at De bliver een Nat og halv Dag i Mola di Gaeta og tager der ind i hotellet "Ciceros Villa", det er det deiligste paa hele Farten. - Alt er ved det gode Gamle i Amaliegaden, i Haven begynder det at grønnes, Line laver den sædvanlige gode Suppe, Lystrup spørger imellem til Dem, Hundene bevæge sig med samme Frihed paa første Sal, som før. Nyt ved jeg ellers ikke.

Deres hjerteligst hengivne.

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm