Dato: 16. maj 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Alexander Baumann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 16 Mai 1842

Kjre Ven!

Dette er det fjerde Brev jeg sender Dem, men om dette er jeg temmelig forvisset at det kommer i Deres Hnder, naar det nu er skeer skriv mig da til at jeg kan vide hvilke Bger De har erholdt.

Overbringeren af disse Linier er een af mine Venner Carl Borgaard, der ikke alene med megen Smag har overfrt flere fortrinlige fremmede Arbeider paa dansk Grund, men prsenterer et Par Originale "Hulen i Kullafjeld" for at nvne et Exempel. Jeg tillader mig at prsentere ham for Dem, han vil selv kunde anbefale sig! Allerede tidligere var han i Wien og er nu en Beundrer af den kjre Keiserstad og det gemytlige Folk der! Han kjender flere Litteratrer; men ikke Forfatteren til "De to Lger"; da jeg ikke efter Lfte fik Stykket, saa lad nu ham paa mine Vegne lse det! Han vil udfrlig og ganske friskt kunde give Dem Underretning om Livet i vor Litteratur, og kan min Personlighed, som jeg smigrer mig, med interessere Dem, ved han god Besked om min Skrivevirksomhed.

Han har min nyeste Bog, en Digters Bazar, den vil om nogle Maaneder komme ud paa tysk og jeg har alt skrevet til Vieweg, Boghandleren, at han besrger et Exemplar til Dem. Der staaer i den Bog ogsaa nogle Billeder fra Wien. De kan troe jeg tidt, i stille Eensomhed tnker paa vort korte Mde! naar De faaer dette Brev flakker jeg om i Danmark; deels i Sjlland hos vor Finants-Menister Moltke paa det rige Bregentved; hos Familien Danneskjold, eller i Fyen paa Glorup paa en gammel ridderlig Gaard, af hvilke vi have mange; eller i Holsten paa Breitenburg; et Sted de kan lse om i min Bazar, men hvor jeg er kan De troe at De og de mange kjre i Wien foresvve mig! Hils Familien Gevays, den nydelige Datter ikke at forglemme; tryk Grillparzer trofast i Haanden, den kjre, store Sjl! siig ham hvor kjr han er mig. - Seer De Fru von Weissenthurm og Castelli da hils dem ikke blot fra mig, men fra ehlenschlger, der ret kjrligt erindrer sig Dem, og har paalagt mig ved frste Leilighed at bringe ham i Deres Erindring! ehlenschlger har skrevet en smuk ny Tragedie: Dina, der dreier sig om vor historisk bermte Corfitz Ulfeldt!. Ingemann har udgivet en interessant Roman "Kunnuk og Naja eller Grnlnderne" hvor Scenen er i Grnland. Den unge talentfulde Paludan Mllers seneste Arbeide er en versificeret Digtning Adam Homo; Hverdagshistoriernes Forfatter har skrevet en mindre heldig Fortlling "Kjr og nr" Hauch en Tragie Svend Grathe somikke har behaget paa Scenen, men er interessant at lse; min Bog "en Digters Bazar" er det yngste Arbeide af dem alle og beskjftiger i denne Tid Gemytterne. Imidlertid har jeg ret et andet Produkt under Fjederen, det er en dramaatisk ubetydelighed, der er bestemt til Opfrelse paa det kongelige Theater ved Sommerskuespillene, en Baggatel, som kaldes "Fuglen i Pretret". Paa Landet vil jeg arbeide paa mit store dramatiske Digt: Ahasverus, som jeg slet ikke har opgivet, som de nordtydske Aviser fortller. Ser De Buerle, da hils ham, skjndt han ikke var saa net at indfinde sig ved det aftalte Mde. Hans Ugeblade er det eneste Wiener Blad vi have i Kjbenhavn. Lad mig nu see de skriver mig til, jeg boer i Hotel du Nord i Kjbenhavn, paa to Dage har jeg Brev fra Wien. Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus