Dato: 28. juni 1875
Fra: Moritz Gerson Melchior   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 28 Juni 1875.

Kjære Herr Collin!

Jeg tillader mig at sende Dem et par Ord for at underrette Dem om, at vor kjære Andersen dagligen bliver svagere, og da han hver Aften ifølge Doctorens Anordning tager Morphin eller Chloral, saa er han i seenere Dage i Reglen meget døsig. Imidlertid var han iforgaars noget mere livlig, og han talede da med min Hustru om, at det laae ham paa Hjertet, og at det stadig er Gjenstand for hans Tanke, at forandre Noget i hans Testamente. Han bad hende tilige om at anmode mig om at tale med ham derom, da hun imidlertid ikke siden den Tid har været i saadan Tilstand at dette kunde skee er det bleven opsat. Jeg troer at det var bedst om / en Samtale med Andersen om hans sidste Villie kunde finde Sted i Deres Her Faders eller Deres Nærværelse, men er det ikke Synd at forstyrre Deres Fader i hans idylliske Ro paa Ellekilde, saa vilde det vel kunne være tilstrækkeligt om De en Dag kom til Byen, og om vi da i Forening fik at vide, og tillige paa lovlig Maade fik fastslaaet - hvad Andersen maatte bestemme. Jeg vil ikke gjerne - uden at der er øieblikkelig Fare - alene modtage hans Besked derom, da jeg aldeles ikke kjender hans tidligere Dispositioner. Ifald det er nødvendigt at skaffe det tidligere Testamente tilstede kan Deres Fader vistnok oplyse/ om hvor det kan faaes.

Dr Meyer, som attenderer Andersen daglig, siger altid at det ikke lader sig beregne hvad Øieblik en Krise kan indtræde, det vilde derfor være ønskeligste ikke for længe at opsætte at foretage det som bør skee.

Med de hjerteligste Hilsner til Deres Forældre og til Dem selv fra hele Familien paa Rolgihed, forbliver jeg med Høiagtelse

Ders Dem hengivne

Moritz G. Melchior.

S.T. Herr Mag. Jonas Collin

Ellekilde v. Hellebæk

Tekst fra: Solveig Brunholm