Du har sgt p: +Library +of +Congress +Washington

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 4. januar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Louis Bagger

Kjbenhavn den 4 Januar 1872.

For nogle Dage siden modtog jeg Deres kjre, velkomne Brev, vi ere nu traadte ind i et nyt Aar og jeg skynder mig med at give Tak og hjertelig Hilsen. Saa ofte har De vret i min Tanke fra Sommertiden til nu ind i Vinteren, tidt vilde jeg skrive, men saa kom der Eet iveien, saa et Andet og begynder man frst med at udstte, ja saa voxer Udsttelsen og man bliver vred paa sig selv. Derfor Tak og atter Tak fordi De skrev og har mig saa varmt og hjerteligt i Tanke. Det glder mig meget at De og Hr Scudder have lrt hinanden at kjende, at de ere blevne Venner og at De udtaler Dem saa inderligt og godt om ham, det svarer saa ganske til / den Forestilling jeg har gjort mig om ham. Med inderlig Fornielse hrer jeg deres gode Dom om hans Oversttelse, De som kan saa godt Engelsk og forstaaer det Danske fra Grunden af. At der i Hr. Scudders Gjengivelse af mit Livs Eventyr det han fik tilsendt i Manuskript, er indlbet Misforstaaelser og flere Sted- og Person-Navne ere urigtigt givne, er saa rimeligt, men nu ville disse Mangler blive afhjulpne i det De gjennemseer Bogen til den nye Udgave. Jeg kan ikke vre heldigere stillet end at det er Dem og at De og den kjre Hr Scudder ere gode Venner. Hils ham hjerteligt! siig ham ret hvor hit jeg skatter ham. Ja De vil forstaae jeg tidt fler en levende Lyst efter at komme over til det mgtige Amerika, trykke mine Venners Haand, lre at kjende / disse og det storartede Land. Det er ikke lang Tid siden at jeg ved Hr Scudder fik en Indbydelse fra mine Forlggere derovre, Tilbud om fri Reise og den hjerteligste Modtagelse men jeg kommer neppe; i det mindste, som jeg skrev til Hr Scudder, Bestemmelsen der til vil jeg allermindst kunne stte ved vor Vintertid, naar Sneen fyger og Stormene raade; nsten hver Morgen lses om Strandinger, nei faaer jeg engang Mod paa det, da maa det vre i Sommertiden, naar Luften her hjemme er mild, Havet blankt og blaat. De, kjre Ven, skriver jo rigtignok at Reisen fra Europa til Amerika, kan vre stille og behagelig som en Tour fra Charlottenlund til Kjbenhavn, ja vistnok er det mueligt, men ikke til at stole paa; min Phantasi viser mig altid de mgtige Blger jeg har seet i "spansk S", og dertil / Synet af det brndende "Austria". Her til kommer nu ogsaa at uagtet jeg i Sindet er ung og frisk, saa er jeg dog i Skindet en gammel Karl, snart fyldt de 67. I de sidste tre Maaneder har jeg vret medtaget af en strk Forkjlelse, Smerter over Lnderne og stor Trthed, det er dog Forkyndelse af: "Den gamle Mand." De sprger mig om der er Nogen af de yngere danske Forfattere, jeg kan anbefale dem at overstte, tilvisse, der ere flere: Thomas Lange har skrevet en interessant Fortlling: "Aaen og Havet", men hvorvidt at Tendensen og den hele Digtning ligger for Amerikanere veed jeg ikke. Her er den unge Student Johan Krohn, Huuslrer hos Grev Moltke-Bregentved, han har iaar leveret et lille Bind "Brnehistorier", de ere saa friske og qvikke, at jeg er forvisset om at de maa tiltale i et hvert Land. Krohns Broder / Pjetro er en god Tegner og har leveret Billeder til denne Bog og flere. Jeg sagde til den unge Forfatter at jeg vilde anbefale til Dem hans lille Bog, som jeg da fik at sende Dem, men vi tage frst det strre tunge Bind af og nu sender jeg Dem de trykte Ark i Krydsbaand. Een af Historierne "Hans fra Volden" anbefaler jeg srdeles. Ogsaa Carl Andersen har iaar leveret ret smukke Genre-Billeder. Jeg skal imidlertid naar jeg igjen skriver, give mere riigholdig Besked i denne Sag. Om jeg husker ret, sendte jeg dem da jeg var i Norge, et af Christiania Blade hvori min Fest var skildret, jeg sendte det i Krydsbaand, ligesom jeg ogsaa i disse Dage har sendt dem, paa samme Maade, to Nummere af ilustreret Brneblad, hvori staae to Smaastykker af mig. Har De modtaget disse? Om min Fest i Christiania har De lst i Berlingstidende, seer jeg af Deres Brev! det var tilvisse deilige Dage for mig / der oppe: Veiret var smukt, alle Mennesker kom mig saa hjertensgode imde og den kjre Brnstjerne Bjrnson var ret som en Broder mod mig, han var saa bld, saa blid saa trofast og deeltagende; - jeg begriber ivrigt ikke hvorledes jeg holdt ud hele tre uger at vre paa frde, ligesom at gaae fra Fest til Fest. - Aaret som gik, dette tunge blodige Aar i Verdens Historien, bragte mig mange lyse Dage, som Gud saa forunderligt, naadigt forunder mig; til een af disse Glder regner jeg den at jeg fik et velsignet langt Brev fra Jenny Lind-Goldschmidt, nsten i 20 Aar have vi ikke skrevet hinanden til; en musikalsk rigtbegavet ung Svensk Hr Hgg fik Jenny Linds Stipendiet paa et Aar, jeg saae den unge Mand daglig i Kjbenhavn hvor Niels Gade tog sig srligt af ham og udvirkede at Stipendiet blev forlnget paa hele tre Aar; han skrev til Jenny Lind, / og i et af hans Breve lagde jeg en lille Skrivelse til den dle, kjre Jenny Lind Goldschmidt og hun sendte mig da et rigt rart Brev, med samme ssterlige Sindelag som i Ungdoms Tid. Hun tilbringer med sin Mand og to Brn, denne Vinter i Florenz; den ldste Sn studerer i Oxfort, Datteren har en smuk Sangstemme og den yngste Sn er meget musikalsk, - Seer De i Amerika Christinae Nielsen, da bring hende en Hilsen fra mig, ogsaa Robert Watt vil De venligst hilse; jeg har med stor Deeltagelse lst hans udmrkede, levende Skildring af Chicagos Brand. - Den nye Ballet af Bournonville: "Et Eventyr i Billeder" er nu allerede flere Gange givet; frste Akt tiltaler meest, den er poetisk smuk og af Virkning i den er et Par Illustrationer til mine Eventyr. En gammel Bedstemoder sidder med Eventyrbogen og lser for 10 Smaabrn, over hendes Hoved hnger et stort Skilderi og medens hun lser / glider Billedet bort og i Rammen viser sig Eventyrbillederne, saaaledes "Storkene", "Tommelise", "Nattergalen", "Den grimme lling", frst som lille og grim, derpaa som prgtig Svane, "Den lille Havfrue", "Ole Lukje" og "Engelen", Billederne er transparante og givne af vor unge Teater maler Gllich. - Men nu slipper Papiret! jeg vil derfor slutte med de bedste nsker for Dem i det nye Aar og at de i dette engang imellem vil glde mig med Brev, som jeg da snarest skal besvare. Lad mig vide, som De har lovet, hvad man synes om mit seneste Eventyr, "Den store Sslange". Jeg havde ventet at faa det trykt i Magazinet for December, men det er nok ikke blevet Tilfldet, jeg holdt den danske Original tilbage fra Pressen til henimod Julen, da kom den i "Illustrererede Tidende" og jeg har stoer Glde af denne lille Digtning. Hjertelige Hilsener til vor Ven Hr Scudder og Alle som have Godhed for Deres hjerteligt hengivne H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm