Dato: 1. december 1837
Fra: Christian Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

St. Jan 1ste December [1833 skrevet med anden hnd, senere overstreget]

Kire Ven og Broder!

Jeg har faaet to Breve fra dig siden jeg skrev sidst til dig, og dem skal Du have ret inderlig Tak for baade for det frste, som Jeg fik over Altona og for det andet som jeg fik directe fra Kibenhavn, men meest for det frste. Jeg har erfaret af de 2 Breve at man aldrig skal skrive uden naar man fler sig oplagt og aldrig skrive udenom Gienstande som interesser[er] Een selv; thi det frste Brev, som du skrev frivilligt og nsten alene om dig selv er saa langt interessantere end det Andet, Du skrev efter Opfordring af Fader, og som omhandlede andre udvortes mner; - jeg vil maaskee troe det ligger deri at den Frstes Gienstand isr har Interesse for mig, og naar du blot vil omtale den Person vil dine Breve altid blive Mnstre paa Breve comme il faut. Jeg gratulerer dig til din Roman, som jeg formoder du nu er kommet lykkelig ned med, og glder mig dygtig til at lse den; du veed hvormeget Begyndelsen interesserede mig. Kun en Spillemand er jo visselig en meget skin Titel men Graat i Graat havde jeg alerede vnt mig til. Graat I Graat havde allerede sat sig fast i Sadlen i mit Hierte. Jeg har lst en Lovtale over den lille Havfrue, og en anden af Eventyrerne [sic], jeg troer det var Tommelise, i et af Bladene. -- Jeg gad egentlig vide hvad Jrgen synes om den lille Havfrue, mon han forstaaer den. Herude er Papirene gyselig flaue, for at tale i et Sprog som er gingse; Jeg har endogsaa seet nogle Papirer hiemme fra, som jeg finder meget flaue; nemlig Ingemanns Holger Danske; det er mig umuligt at finde noget rart ved det: hvad synes man om det hiemme. - Hvorledes gaaer [det] med Asociationerne hiemme: Musik-Kunst-Lse og Spise-Foreningen Athenum, Asylerne og Thorvaldsens Musum. Jeg kan ikke ngte jeg har meest Interesse for det frste og Sidste; og jeg er desvrre bange for at ingen af dem har den Fremgang som de burde have. - Det er nok ogsaa flaut med Thorvaldsens Musum, og Musik-Foreningen holder ikke sine Lodtrkninger paa den bestemte Tid; og er det ikke tungt man skal vente Alting af Tiden hiemme hos os; at ikke ieblikket formaaer at gire det Mindste som andre Steder. Jeg haaber Du er en troe Broder og trstende Ven for Jette i Vinter. Du kan forkorte hende mange lange Timer. Gid blot hendes Helbred maae vre godt. Du feiler nu aldrig noget, naar blot du faaer Lov til at tage for et Par Rigsdaler Mixtur om Dagen. Herregud! Hvad siger du om Kellermanns Dd; var det ikke tungt? eller var du maaskee af hans Fiender? Thi dem havde han jo mange af, som alle udmrkede Mennesker. -

Fye for Satan, hvor den gode Conferentsraad er medtaget i Kibenhavnsposten i Anledning af den printslauske Sag. Det er en haard Nd at knkke. At Etatsraaden ogsaa er det, er der da Ingen som bryder sig om. -

Dette er et lille kiedsommeligt Brev, men nste Gang haaber jeg det skal blive bedre. Men derfor maae du ikke lade vre at skrive igien. Du veed min Mening er god, og fuldkommen Sandhed naar jeg underskriver mig Din venlige Broder og

broderlige Ven

- Chr. Wulff.

[Udskrift:]

/S:T:/

Hr. H.C. Andersen. Kibenhavn

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost