Dato: 16. juli 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Lars Hierta
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift]

Kjøbenhavn den 16 Juli 1840

Høiærede Ven!

Det er en ung Mand, som er mig kjær, der overbringer Dem disse Linier: Overauditeur Müller, Søn af vor afdøde Biskop i Sjælland, den i Litteratur-historien bekjendte Erasmus Müller.

Tak for Deres sidste Brev, Bournonville blev meget glad over Hilsenerne deri og har paalagt mig, naar jeg skrev, at sende nye tilbage. Vi have da, som De har seet af Aviserne havdt Kroningsfest og det traf sig saa heldigt at det netop var i Sommer-Dagene, thi meget mere Sommer end i de tre Dage have vi ikke erholdt hertil lands. De har seet den uhyre Liste af Udnævnelser, før disse fandt Sted var her megen Tale om at Digterne Christian Vinther, Holst, (der har skrevet det smukke Digt paa een Strophe: O Fædreland hvad har Du tabt) og jeg skulde udnævnes til Professorer, det er ikke skeet, og jeg, i hvor smigrende det kunne have været, føler mig ret glad der ved, og det ikke som Ræven om Rønnebærrene, men virkelig af Hjertet, da jeg derved er sluppet for en fæl Deel Misundelse, der altid nedstemmer mit Gemyt.

Holst har imidlertid faaet et Reise-Stipendium, 1200 Rdlr i to Aar, og vil nu reiste til Italien. Dersom min nye Tragedie: Maurerpigen, som snart er fuldendt, gjør Lykke da kan jeg maaskee ogsaa reise med, dog vil jeg see at komme lidt længer. Det var først min Plan at have søgt om at komme med vor Fregat, der i disse dage gaaer til Sydamerica (om Cap Horn til Lima), men da Opholdet i Havnene kun bliver nogle Dage, vil Udbyttet for mig, der lider forskrækkeligt af Søesyge, ikke have været lønnende, jeg har derfor, skjøndt med Bedrøvelse opgivet denne Idee. Thorvaldsen er her endnu, tilbringer den meeste Tid paa Nysøe, da jeg for en 3 uger siden levede med ham der gjorte han to deilige Basreliefs: "en dandsende Faun og en Bacchantinde", samt "Amor og Hymen". Nu er han paa Nysøe igjen og Grundtvig, Oehlenschlager og Steffens (Digteren fra Berlin) er med Familie med. -

Dog jeg skulde see at give Dem nogle Notitser, De maaske kunde afbenytte i Aftonbladet. Først og fremmest maa jeg da tale om det nye Drama af Heiberg: "Syvsover Dagen", med Musik af Hartmann. Det er en yndig poetisk Idee hvor man med Phantasus føres fra Hverdagslivet ind i Poesiens Regioner, men Publicum er lidt for tunge til alle at kunne gjøre denne Flugt med og derfor er Meningerne deelte, uagtet dette Drama i poetisk Værd ikke staae under "Alfrene" og "Elverhøi". En Baggatel af Heiberg: "Emilies Hjertebanken", har derimod gjort furore, Musikvalget heri er fortræffeligt og Fru Heibergs Fremstilling ganske mesterlig. - At H.P. Holst reiser udenlands, har jeg ovenfor anmældt; det er en ung Digter, som for alle sine smaa Digte, der aande dyb Følelse og stor Eleganse har vundet overordentlig Erkjendelse, han staaer hos Publicum meget høit og vil vist nu, naar hans Phantasie befrugtes af en sydlig Natur og Reise-Afvexlingerne ret vækker det Eiendommelige hos ham give os [et] ret stort og smukt Arbeide. Ingemann har, som Indbydelsesskrift til Festen paa Sorø-Academie i Anledning af Kroningsfesten udgivet en Digtning: "Skyhimlen eller den Luke-Howardske Skyformationslære betragtet som Billedform for Naturpoesien;" samt en anden lille Bog af samme Art: "Stjernebilledernes Symbolik i en poetisk Anskuelse". - Hvad mig selv angaaer da udkommer i disse Dage et nyt Hefte "Eventyr for Børn" der indeholder: 1) Svinedrengen, 2) Rosenalfen, og 3) Ole Lukøie; med min Tragedie "Maurerpigen" gaaer det rask fremad, jeg haaber, dersom Molbech ikke gjør for mange Vanskeligheder, De veed han forkastede "Mulatten", at see dette Stykke paa Theatret i October, gjør det Lykke, da kan jeg reise, ellers maa jeg blive.

At Skandinaviens Natur-Forskere have været samlet her veed De ogsaa; Kongen indbød dem til et Festmaaltid i Dyrehaven og lod sit Dampskib føre dem til Møen, men Veiret var da slet og Antallet af de, der toge med var ikke stort; Berzelius og Steffens bleve saaledes tilbage; jeg tillader mig at sende Dem af de Sange der bleve afsungne ved Festen paa Skydebanen Oehlenschlagers og min; - Thorvaldsen arbeider for Øieblikket paa en Buste af den rige Donner fra Altona; hans seneste Arbeider ere de her i Brevet omtalte to Basreliefs det ene: Faun og Bacchantinde, fik han Ideen ved at see de spanske Dandsere, som for Tiden ere her. De har gjort Lykke, især er deres Dands eiendommelig og en "jota aragonesa", de ved sidste Forestilling dansede var høist characteristisk om just ikke thatralsk skjøn; for Øieblikket give de nu Gjæsteroller paa det tydske Theater udenfor Vesterport. Ved denne Theater-Saisons Slutning have flere Personer faaet deres Afsked, blandt de bekjendteste er Enholm og Ida Fonse. Conferentsraad Collin er blevet interimistisk Theaterchef. En ung Botaniker Lipmann har faaet et Stipendium til at gjøre en Reise til Mexico paa fire Aar, han har meget forberedt sig til denne Reise, taler godt Portugisisk og man lover sig et rigt Udbytte.

Dersom De benytter nogle af disse Meddelelser, der i og for sig ere høist uskyldige, ønsker jeg dog, at De ikke nævner mig som den de komme fra, da der saa ofte i svenske Blade staaer Breve fra Danmark og jeg kunde da faae Skyld for disse, naar de see jeg havde givet nogen som helst Corespondent Arbeide. Med min Ven, som bringer dette Brev venter jeg et lignende fra Dem.

Deres af Hjertet hengivne.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm