Dato: 16. april 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Lars Hierta
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift, p brevpapir med ptrykt "Mardi", njagtigt det samme som i Brev, dr med jeudi!] 16 April 1839

Histrede!

Tak for Deres venlige Brev! samme dag jeg modtog det, skrev jeg igjen med den bermte Violoncellist Kellermann, der vilde til Stockholm, men sm jeg nu, efter Aviserne seer, har forandret Reiseplan og for det frste er gaaet til London. Imidlertid er Pakken med Bgerne indtruffet over Helsinger, og jeg kan ikke nok som takke Dem for Deres store Godhed, Romanerne ere saa godt oversatte synes mig, og saa smukt udstyret, at det ret har gldet mig og hvad Brne-Eventyrene angaaer, da forekommer det mig, og flere af mine Venner, som om de havde vundet i Naivitet! Det svenske Sprog har noget ganske Eiendommeligt for denne Digte-Art. "Rike og fatig-Pelle" ere et Beviis derpaa. Til Oversttelse for nste Hefte troer jeg isr at maatte anbefale et af mig som brer Navnet: "den standhaftige Tinsoldat" og findes i 2den Samling 1ste Hefte; et strre Eventyr og mere beregnet for ldre, tager jeg mig den Frihed at pege paa om det ikke turde bedst hre hjemme i "Lsebibliotheket" nemlig Eventyret: Den lille Havfrue. - Mit nyeste Drama "Mulatten" er nu antaget til Opfrelse paa det kongelige Theater hvor det for ieblikket indstuderes og vil blive givet saasnart Oehlenschlgers Aladdin, der som De maskee veed, nu frste Gang bringens paa Scenen, er opfrt. Et lseligt Manuscript skal meget snart blive Dem tilsendt. Jeg har anvendt stor Flid paa Versene og nsker dem derfor i gode Hnder, noget Deres Smag og gode Villie vil srge for; skulde ikke Dahlgreen vilde overstte den? jeg tr troe at dette Stykke paa ethvert Theater vil tage sig ud, naar man kun har Skuespillere, som kunne sige Vers; skulde Mulatten komme paa Stockholms Theater, det vilde vre mig en Glde jeg ikke nok kunde udtale Dem. Gld mig imellem med et lille Epistel, og dersom De nsker det, skal jeg med Fornielse give Dem nogle Artikler om hvad der lever og rrer sig i vor stetiske Verden.

Af de utallige Sange der ere skrevne til Thorvaldsen ved de mange Fester Kjbenhavnerne have givet for deres store Landsmand, har jeg den Fornielse at just een af mig har vakt Opmrksomhed, den er endogsaa gaaet over i tydske Blade, da jeg ikke veed om den derimod er flaggret over Sundet og kommet dem for ie, vil jeg afskrive den her til Deres Gjennemlsning, den blev skrevet itl Thorvaldsen i Anledning af hans frste Besg i Studenterforeningen hvor han,d er aldrig har vret Student, blev optaget, som res-Medlem. (Det var just i October, den Maaned hvor Examen artium falder.

#

October bliver man Student,

At sige, naar man staaer sin Prve,
Kan Grsk og Romersk excellent,
Samt Archimedes Kunst udve;
Fortlle snildt hvad Clio skrev
Alt har vi skikkeligt forklaret,
Men Du fik stoltest Borgerbrev,
Thi Du i Marmor svared'.
#
Du blev Student, og Du kan troe,
Just i October maa det vre.
Du hugged' Dig igjennem jo
Saa Talemaaden kom til re.
"Hvad giver op Du af Homer?"
Blev spurgt og man jo vented Blade;
Da formed' Du til Liv i Leer
Den hele Iliade.
#
Det Sprog Praxiteles har talt,
Det talte Du, som ingen Anden,
Hvad Flaccus har i Toner malt,
Du plastisk gav, Du fatted' Manden.
Du dristig Skjnhedscirklen slog,
Beregned' alle Former nie,
Og i Historien Du tog
Jo Clio selv den hie.
#
Man spurgte Dig i Christendom,
Og Du lod Stenen for Dig tale;
See Christus i vort Tempel kom,
Med Kraft og Mildhed at husvale.
Svar gav Du i Astronomie
Saa selv Copernicus gjenleved';
Dit Marmor-Ord er Poesie,
Slig Stiil har Du os skrevet.
#
Dansk og Latin med Marmor-Ord,
Du talte, saa det Dde leved'.
De bleve hrt i Syd og Nord,
Stolt Danmarks Moderhjerte bved'.
Den yngste Kreds Du om Dig seer,
Hvert ie er en Gldes Kjerte.
Hvo elsker og beundrer meer,
End just det unge Hjerte!

- See det var den Vise! nu Lev vel!, og gld mig med Brev! altid bliver jeg Deres af Hjertet hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm