Dato: 4. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:]

Glorup i Fyen den 4 Juli 1850.

Kjre Ven!

Skotlnderen Hr. Hamilton, en ung, ligesaa elskvrdig, som beskeden Mand er Overbringeren af Brev og Hilsen; han nskede isr at gjre Dit interesssante Bekjendtskab, og uagtet han ved Biskop Mynster, kunde let have faaet en Anbefalings Skrivelse til Dig fra ehlenschlgerne, veed jeg dog at han i Mangel af denne ogsaa vil blive venligt modtaget indfrt af mig. Hr. Hamilton har snart vret et heelt Aar i Kjbenhavn og taler srdeles godt Dansk; jeg er her i Fyen, paa Fjerde Uge i Besg hos den gamle Excellense Moltke paa Glorup, i gte dansk Skov-Eensomhed, hvor jeg skriver paa mine Billeder fra Sverrig; jeg er saa opfyldt af dit smukke Fdreland at jeg nsten prdiker i Vandring til Sverrig. Vor geniale Maler Marstrand, tr jeg nsten troe at jeg har indvirket meest paa, at han iaar, med sin unge Kone er gaaet til Dalarne. Alle Kunstvennerne i Kjbenhavn vente et rigt Udbytte af hans Udflugt did op, han bringer os vist deilige Skizzer. Jeg gav ham et Par Ord med til Dig, jeg veed ikke om Du har seet ham. - Fr Pindse forlod jeg Kjbenhavn, gik til Sor og var hos Ingemann, der srdeles beklagede at Du ikke med din kjre Hustrue kom ud til ham, da I begge vare i Kjbenhavn; - Fra Sore reiste jeg heelt ind i Jylland, til Silkeborg, hvor Brdrene Drevsen have anlagt en stor Papirfabrik, der har en saadan Fremgang at der i en Tid af fire Aar er opvoxet en heel Kjbstad uden om; det er ved den fiskerige Guden-aae, der strkker sig en 30 Mile gjennem Landet. Her fik jeg dit sidste Brev; tak derfor; det var kjrligt af Dig ikke at glemme mig med skrevne Ord, i dit Hjerte veed jeg nok jeg bliver; gid Du kunde have gjort samme Reise som Dit Brev, Du skulde da have seet een af Danmarks skjnneste Egne, ja nsten maa jeg kalde Silkeborg Egnen for den frste af alle danske; her er vort hieste Bjerg, Himmelbjerget, det er heelt af Sandjord, men lfter sig malerisk med Lyng og Blomster hit over de mgtige Ege og Bgeskove; Se forbindes ved Se ved den dybe Gudenaa, og den ene Hide slutter sig til den anden; jeg flte mig her ganske henflttet i Skottland; just Strkningen mellem Catharina Sen og Lomonds Bredder. - Siden besgte jeg Fredericia; var paa Kirkegaarden hvor Svensk, norsk og dansk broderligt hvile; rundt om paa smaae Kors stode de Faldnes Navne, mange kjendte jeg, det var forunderligt gribende at vandre her. - Fra rsteds har jeg nylig faaet Brev; og hrte et smukt lille Natur-Hylding til ehlenschlger, da man ude [paa] Frederiksberg tog fra Skjaldens Grav de gamle Krandse for at ophnge nye, fandt man at en Sangfugl havde bygget Rede i een af disse. Det vilde have forniet ehlenschlger og rrt ham om han havde hrt det. -

Tak for Hilsenen fra Jenny Lind jeg skrev hende til, men frst herfra Fyen og et Par Dage efter at Brevet var sendt lste jeg i danske Aviser at hun var kommet til Travemunde, jeg vilde saa gjerne at hun skulde have faaet mit Brev, jeg vil haabe at det ikke ligger paa Posthuset i Stockholm, jeg skrev uden paa, at dersom Jenny Lind var reist skulde det sendes efter hende; desuden stod paa Brevet, under hendes Adresse Stockholm: fra H.C. Andersen; kender Du selv en Dag til Nogen der kunde vide Besked om mit Brev, da husk paa mig. Og nu hjertelig Lev vel! hils din velsignede Hustru, og vore flles Venner, bring mig i naadig Erindring hos Majestterne og bevar kjrligt i Minde - din trofaste Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm