Dato: 15. november 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk hndskrift:]

Kjbenhavn den 15 November 1849

Kjre Ven!

Siden Du forlod Danmark har jeg ikke hrt et Ord fra Dig, ikke engang en Hilsen er bragt mig, men jeg vil dog troe at jeg sommetider er venlig i Tanke hos Dig og din velsignede Hustru. Til hende sender jeg her i Dag det tredie Hefte af mine Eventyr, hun har de tidligere, Slutningen skal komme fr Juul og da ogsaa, vel indbundet, det Exemplar Hans Majestt Kongen var saa naadig at love mig han vilde modtage; Du er jo da saa god at overrkke det. Ved at at tale herom, kommer jeg til en anden Sag, Hofcapelmesteren, Componisten Glser, var nylig hos mig og fortalte mig at han havde Tilladelse af Kong Oscar at dedicere ham sin Opera, "Brylluppet ved Comosen", jeg har skrevet Texten og kan altsaa ikke have andet end Glsers srdeles nske, at see dette Arbeide paa det stockholmske Opera-Repertoire. Glser afsender Partituret, eller har maaskee allerede, gjennem Gesandtskabet, og han vil blive usigelig lykkelig om Hans Majestt gjorde sig bekjendt med Musiken og viste den sin naadige Interesse, jeg lovede Glser at skrive et Par Ord til Dig herom.

Hans Arbeide blev her i Kjbenhavn optaget med stormende Bifald. - Foruden Eventyrene, flger her til Dig et Exemplar af min Folkecomedie "Meer [end] Perler og Guld", den er bestandig Kasse-Stykke i Casino, og uagtet Huset rummer 2500 Mennesker er her altid fuldt, ved dette Tryllespil. Jeg har benyttet Raymund og tusinde og een Nat, men givet det saa meget af mit eget aandelige Kjd og Blod saa at det ganske har dansk Prg.

Jeg har opnaaet at alle Classer, Ministre og Skomagere, fremmede Diplomater og den ringeste Classe ere komne der hen og have moret sig, som det synes; jeg har derfor lovet Casino Bestyrelsen endnu et Arbeide, som for ieblikket ganske beskjftiger mig; en original Eventyr-Comedie: "Ole Lukoie" . -

Igaar var det ehlenschlagers Fdselsdag, den feiredes paa Skydebanen af 200 Mennesker, flere var der ikke Plads til, ellers havde der kommet; her var egentligt hele Bouquetten af Kjbenhavn: Videnskabsmnd, Digtere, Statsmnd, Kunstnere og Borgere; det Hele smukt arangeret[!] og med Sange af Grundtvig, Holst, Hauck, Hertz, unge Molbek, Heiberg, Overskou, Paludan-Mller og H.C. Andersen. Skuespiller Nielsen udbragte srdeles smukt en Skaal for Oehlenschlager, og Digteren svarede med et poetisk Digt. Viser og Taler ville snart komme ud og jeg tnker da at Du fra ehlenschlager selv faaer et Exemplar. Grundtvig talte paa sin forunderlige Maade, som jeg aldeles ikke synes om eller kan gaae indpaa; for Exempel at han siger, at der er udbragt Skaaler for Skjalden men at han vil udbringe en for Skjaldinden & - jeg troede frst det var - ja Gud veed, - Danmark, eller en Muse, men hvem kaldte Grundtvig Skaldinden, det quindelige Supliment til ehlenschlger, han sagde det, og det, var Ingemann, meget smigerende for denne fandt jeg det ikke; ivrigt satte Grundtvig Krandsen paa ehlenschlagers Hoved og kyssede ham. Dog mindst i et Brev, hvor kun Bog[s]tavet staaer, skal man ikke tale om hvad man ikke var tilfreds med; meget smukt var det Hele, og jeg vil troe det har gldet ehlenschlger. Hans Majestt Kongen udnvnte ham om Morgenen til Storkors af Danebrogen; saa at han nu er nr ved Excellencen! -

Han saae ellers saa kraftig og god ud den Aften, jeg vil haabe at vi beholde ham mange Aar! William talte jeg med, det gode, elskvrdige Menneske, jeg veed at han har mig kjr og sligt bliver altid gjensidigt! Bring din Hustru og hendes Sster mange hjertelige Hilsner fra mig, bring mig i Erindring hos mine andre Venner, og vil Du en Dag gjre en smuk Gjerning saa tag Pen og Papir, giv Brev-Duen Flugt og jeg vil blive meget glad og taknemlig.

Din inderlig hengivne Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm