Dato: 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Hachette
Sprog: dansk.

Forrige Sommer tilbragte jeg i Portugal, der saae jeg frste Gang den smukke Udgave [overstreget: de frste Oplag] De havde givet af mine Ev og Hist, jeg var glad ved den Omhu der var vist ved Oversttelse og Udstyr [overstr: jeg kbte mig et Expl. for at eie Bogen nu ved ????? for nogle Dage siden]. Jeg kbte strax et Expl. for at eie Bogen. I disse Dage sender min danske Boghandler mig en ny udgave af samme med 220 Illustrationer, Billedb uden Billeder og den lille Skizze af mit Liv som for flere Aar siden stod i den tydske udg. af samlede Vrker var blevet optaget deri; [overstr: Jeg vil ikke skjule] Jeg maa antage at frste Oplag er gaaet godt af siden saa snart en strre og mere smuk Gjengivelse (?) kommer i Handelen, jeg var glad og vilde have vret det endnu mere om De havde sendt mig et Expl, men jeg har igjen maatte kjbe dette. - Jeg nsker at De maa have Gavn og Glde af Bogen, der er [et ord overstreget] nsten fuldstndig alle Ev og Hist paa de to frst udkomne Hefter nr, det frste af disse har De nok i Eie efter en Oversttelse af Frken - - [overstr: det bestaaer af] det senere fra sidste Juul bestaaer af 6 nye Ev og Hist., jeg skal have den Fornielse at sende Dem dette i Krydsbaand og venter da at om et tredie Oplag udkommer det maa ved de seneste nye blive aldeles fuldstndig. Tr jeg mHt Udstyrelsen gre nogen Bemrkning da har jeg den, at det forekommer mig at vre bedre at et lille Billede efter mit Portrt-Kort kom istedet for den runde Titelvignet som nu er i Bogen. Ved et tredie Oplag af Bogen, antager jeg, at De forunder mig et lille Honorar [overstr: og De vilde derved] ligesom jeg aabent tilstaar at det vilde glde mig meget om jeg fik et Par Exemplarer af den sidst udkomne Bog. For ieblikket /[her slutter bladet]

----

Allerede for en Tid siden var det min Tanke at skrive Dem til men jeg opgav det, for ikke at synes ubeskeden eller paatrngende; i disse Dage har jeg imidlertid modtaget et Brev fra Frken --, som jeg ikke personlig kjender, men som jeg veed har smukt oversat Bjrnson og mig. Hun bringer mig en Hilsen fra Dem og en Slags Forslag mHt et og andet [overstr: kommende] nyt Arbeide jeg maaske var istand til at levere. De vil indsee at i et saa lille Land som Danmark, ihvor meget der end lses og hvor yndet en Forfatter der end kan vre, Honoraret ikke bliver stort. Alt som jeg har vundet, som jeg vist tr sige, et stort Publikum i de fleste Lande, des mindre productiv er jeg, [overstreget: blevet], i det [overstreget: jeg frygter ved at skrive Meget, da at] jeg er blevet strngere mod mig selv for at hvde min Plads. Fik jeg [overstreget: blot fra de] fra de fremmede Lande et lille Honorar for de forskjellige Udgaver, da vilde jeg vre i Stand til at samle en Formue, nu lever jeg derimod i smaa Kaar, jeg forstaar ikke at handle, [overstr: og] det er mig piinlig at tale eller skrive om Pengesager mig vedkommende, / og det er tilvisse en sjldent Tilflde under Tilskyndelse af deeltagende Venner at jeg i Dag i et lngere Brev udtaler mig om det for Dem, som er mig fremmed. Richard Bentley har [overstr: for et Par af mine Skrifter forundt mig et lille Honorar] for de to Baronesser til hvilken jeg leverede den engelske Oversttelse, givet mig et Honorar, samt for et Par andre Skrifter en lille Sum, men [overstr: flere af R] "Kun en Spillemand", O T [overstr: Bazar] en Digters Bazar, I Spanien, flere Udgaver af Eventyr aldeles Intet uden nogle Fri-Expl. Jeg beklager mig ikke, jeg vil kun vise Dem hvorledes jeg er stillet til det rige England hvor jeg veed de fleste af mine Skrifter ere udkomne hos forskjellige Forlggere. Jeg var glad som et Barn ved at see den Deeltagelse mine Arbeider vandt, og havde jeg fra England og Amerika medtaget nogen Slags Erkjendelsestribut, da havde jeg, med de [ulseligt lille ord: vistnok] beskjedne Fordringer jeg har kunnet vre behageligere stillet./ [Her slutter arket].

---

De tillader at jeg strax nvner mit Navn, Hans Christian Andersen og De vil vistnok med Velvillie lse mit Brev.

Forrige Sommer tilbragte jeg i Portugal, der saae jeg for frste Gang et Exemplar af den smukke Udgave De har givet af mine Ev. og Hist. Jeg var glad ved den Omhu der var vist Udstyrelsen og Oversttelsen, denne sidste er nok fra en tydsk god Gjengivelse, hellere havde jeg dog nsket at den var taget fra den danske Original. Jeg kjbte strax et Expl for at eie Bogen.

I disse Dage, her i Kbh, sendte min Boghandler mig en ny Udgave, det andet Oplag, med 220 Illustrationer, Billedbog uden Billeder og den lille Skizze af mit Liv, som for flere Aar siden stod i den tydske Udgave af "Samlede Skrifter", var optaget i samme Bind. En fuldstndigere Udgave af mit Livs Hist. og til de senere Aar, findes imidl. paa Dansk.

Jeg nsker at De ret maa have Gavn og Glde af Bogen, den har nsten fuldstndigt alle mine Ev og Hist paa omtrent 12 nr, der findes i de to senest udkomne Hefter, Julen 1866 og 67. Istedet for den runde Tittelvignet vilde jeg have valgt Digterens Billed efter Portrtkort, et saadant skal jeg, om De nsker det med Fornielse tilstille Dem; De ser altsaa at jeg venter der kan komme et tredie Oplag.

I et saa lille Land som Danmark, er en Forfatter, ihvor meget han end lses og ihvor yndet han end kan vre, ikke heldigt stillet, Honoraret er ikke stort, han bliver i smaa Kaar. Jeg har det Held at en Deel af mine Skrifter ere blevne oversatte i de fleste Landes Sprog og optagne med stor Velvillie. Jo mere jeg kom til at erkjende det, des strngere blev jeg mod mig selv for at hvde den vundne Plads, min Productivitet blev derved ringere, dog det er i sin Orden, men ikke det at jeg paa et Par sjldne Tilflde nr, aldeles intet Honorar erholder fra fremmede Lande for de forskjellige Udgaver og Oplag af mine Bger, var det Tilfldet, om en nok saa ringe Deel tilfaldt mig da vilde jeg fle mig bedre stillet [overstr: det kunde maaske vre anderledes men jeg forstaar mig ikke paa at ordne Forholdene, bringe dette i Stand] en enkelt Gang er tilsendt mig et eller flere Fri-Expl, det er altid en Venlighed, men det var mig til strre Gavn og Glde om man betnkte mig med et om nok saa beskedent Honorar. Jeg

[overstr: rbdigst H. C. A.] /

vil betragte det som et smukt Indlg i de sidste Blade af mit Livs Eventyr om Udlandets Forlggere med Deeltagelse erindrede Eventyrenes Forfatter.

[overstr: rbdigst]

H. C. Andersen

Tekst fra: Helge Topse-Jensen