Dato: 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Ukendt
Sprog: dansk.

[1829]

Kjre Ven!

Det gjr mig ondt, at jeg ikke kan vre hjemme ved denne Tid, men maaskee Du er saa god, her at skrive dit Forlangende, ligesom jeg ogsaa vil bede Dig at paatage Mecenas dle Rolle for denne Subscriptions Plan her lgges inden i [uafsluttet]


[med anden hndskrift:] Kjre Ven!

Det gjr mig meget ondt at jeg ei havde den Fornielse at trffe Dig hjemme, thi udstte dette mit Besg isr gik ud paa at bede Dig om een ting, som jeg veed du meget ndig opfylder, men jeg tilstaaer at jeg troer du ndigere kunde undslaae dig derfor naar naar jeg generer Dig med Ord og Gebrder, end naar jeg her ligefrem skal stille det op som et simpelt nske. Min Begjring er nemlig om Du vilde nnne den grsslige Godhed at Digte et Leilighedsdigt til Melodien o! sanctissima o felissima dulcii virgo Maria som skulde afsynges i Blegdamsskolen til Examen Det skulde kun at vre to Vers og de skulde have Hentydning til ??ry llegaard som i en Rolle af Ane har vret Skolens Eneboer/ Men Onkel Krogsgaard som er Skolens Mester og jeg forenes om Bnner og anraaber Dig om Barmhjertighed da Ungerne alt har indstuderet Melodien og Examen skal vre i nste Uge. Jeg seer Dig allerede slaae nogle fle store Rynker paa din dle Grkernse men kjre Andersen jeg skal aldrig gjre det mere og og jeg forsikkrer Dig at jeg troligen skal staae Dig bi naar Du skulde komme i en lignende Forlegenhed. Jeg skal tage mig den Frihed at hre herop i Morgen for muligen at hente mig et gunstigt Svar. Jeg gjentager endnu engang at Examen lggedes i nste Uge og tilfier at Ordene naturlig maa indstuderes. (Du gjtter nok Meningen).

Din Ven

E.B.

Dersom Du ellers en anden Gang vil kunne lse hvad man skriver til Dig vil jeg give Dig det kjrlige Raad enten at holde lidt frie el. ogsaa en finne??

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 264-65)