Dato: 13. november 1868
Fra: Theodor Reitzel   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Med Hensyn til Slutningsbemærkningen om "Forfataterens Ret til en engelsk og en fransk Oversættelse" tillader jeg mig i al Ærbødighed at forespørge, om Forfatteren har nogen saadan Ret. Jeg troer det ikke, og hvis saa er, er det jo til ingen Nytte at gjøre denne Reservation. Tager jeg deri mod Feil heri, ja da underkaster jeg mig ganske den eengang tagne Bestemmelse herom. Jeg henstiller det derfor til Deres ærede nærmere Afgjørelse og forbliver Deres meget forbundne Th. Reitzel.

Hr. Etatsraad H. C. Andersen

Tekst fra: Erik Dal