Dato: 13. april 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin, William French
Sprog: dansk.

[tilskrift til Edvard Collin, som oversatte HCAs kladder til tysk. Det andet brev, der er omtalt her, er formentlig Brev

Kjre Ven, vil De ikke nok overstte paa Tydsk disse to korte Breve. Deres taknemlige H. C. Andersen

Histrede Hr. French!

Endeligt er jeg igjen i Danmark, efter at have tilbragt en kold regnfuld Vinter i Sydfrankerige. Ved Nytaarstid da min Digtning, tre nyeste Eventyr udkom skrev jeg til Boghandler Reitzel at han maatte sende Dem Udhngs Ark af disse og det er vistnok skeet, jeg antager at det er disse der, som jeg seer af Aviserne, ere udkomne med Reise i Portugal og som slutte sig til de tidligere "samlede Skrifter", jeg er forvisset om at De sender mig t eller to Exemplarer, nu De veed at jeg igjen er i Kjbenhavn og hvor enhver Sendelse strax kommer i mine Hnder. Da jeg paa min Udreise havde den Glde at gjre Deres Bekjendtskab, viiste De mig Aftryk af de nye Illustrationer til de samlede Eventyr, /

De lovede mig da at naar Bogen kom ud, skulde jeg faaae den tilsendt, glem det ikke; dog eet ligger mig lige saa meget paa Hjertet. Under mit Ophold i Nizza boede jeg i Pension suisse sammen med en hist elskvrdig Familie fra Leipzig, Boghandler Geibel og Frue. Den lille nydelige Datter Maria lovede jeg skulde ved sin Hjemkomst finde til Erindring om mig et Exemplar af de nye illustrerede Eventyr. Vil De i mit Navn, snaarest sende et saadant til hendes Broder som i Forldrenes Fravrelse bestyrer Boghandelen i Leipzig. Neppe kommer jeg i denne Sommer derhen, men naar det skeer glder jeg mig srdeles til at hilse paa Dem Kjre Hr. Fr. og bevide min Hengivenhed og Hiagtelse.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 760-61)