Dato: 2. april 1874
Fra: Carl Chr. Hall   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet

Idet jeg hermed bringer Dem min hjerteligste Lykønskning i Anledning af Deres Fødselsdag, er det mig en Glæde at kunne meddele Dem, at det har behaget Hans Majestæt ved allerhøieste Rescript af 31 f.M. at udnævne Dem til Konferentsraad med den Bestemmelse, at Bestallingen bliver at datere d. 2 April 1874.

Jeg tilføier kun det Ønske, at det nye Aar maa give Dem Deres Helbred tilbage, og at det danske Folk endnu i mange Aar maa fra sin kjære Eventyrdigters Haand modtage de rige Gaver, som det veed at skatte saa høit.

Kjøbenhavn, d. 2den April 1874

C. Hall /

Schwartzkopf

Høivelbaaren

Hr. Conferentsraad H. C. Andersen

Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand

Tekst fra: Solveig Brunholm