Dato: 10. september 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 10 Sept. 1841.

Det var mere end jeg havde ventet, at jeg skulde i Dag faae Brev fra Dem! just i Dag: "min gode Dag!" ja, jeg har mange Dage vret i et Humeur, som en Africaner der trnger til at faae Blod, eller en Nordboe, der kjmper med sig selv om han skal holde paa Livet eller lade den Fugl flyve; jeg har vret i hvad der paa dansk kaldes: nederdrgtigt Humeur, og jeg var det allerede da jeg skrev Dem sidst til, men i den Grad kun, at Ingen skulde mrke det, og det fraperede mig ordenligt at De havde fundet mit Brev saa liveligt, saa "interessant", men hvad har der nu vret i Veien - Sprger De. O, der har vret det, som jeg bestemt sagde Dem, jeg fler mig ikke glad ved at vre hjemme hos et Folk uden Begeistring, et Folk, jeg mener Kjbenhavnerne ved Folket, der kun lever i Kritik-Kakleri og Smaalighed; og skal jeg sige mere, saa ja, jeg beder Dem, ls det sidste Maanedskrifts Kritik785 over mig , Overskriften lyder rigtignok Maurerpigen; noget saa personligt kan ikke godt svares paa, og tie dertil er at lade hver Draabe af sit Blod gjre til Gift! Jeg har i fjorten Dage kun kjendt "Lynen og Galen" indvendig. Gud bevar os hvor jeg maa have vret utaalelig for mine nrmeste Omgangs Venner. Jeg sprger nu, men De kan troe, der hrer en usdvanlig Flamme til at holde det ud i dette iiskolde Land; Hvilken Modtagelse have disse anonyme Slyngler ikke givet mig ! – Jeg har desvrre ikke Forfngelighed nok, ikke Selvbevidsthed tilstrkkelig at faae mig i Balance ved saa meget Ondt, der gjennem hele mit Digterliv er dryppet paa mig. Hvorledes er jeg da nu kommet i Humeur sprger De? Jeg er ved en naturlig aandelig Sundhed holdt oppe, jeg har skrevet mig Mod til ! to smaa Skildringer, een om Grkenland, een om Bosporus, lykkedes mig saaledes, at jeg flte, og det vover jeg at sige, nei, jeg er ikke saa ubetydelig som man idelig summer mig for re ! jeg blev bld om Hjertet, Gud taknemlig og naar man ret kommer til at tnke paa Gud, saa fortvivler man ikke ! – Det Onde jeg maa lide, kan vre Afdrag for hvad Ondt jeg gjr, saaledes faaer jeg vel en Deel afbetalt af min Skyld og det alt i denne Verden !– Nu er jeg i godt Lune og Ingeborg Drevsen siger det klder mig saa godt, at hun ikke begriber hvorfor jeg ikke altid beholder dette Rolle?Fag. Hun er i denne Tid hos sin Sster Louise, der forleden Dag fik en stor Datter786 ; Louise er nogenlunde vel, kun igaar og i Dag lider hun i Brystet. Ingeborg siger at den lille Pige lgger an paa at ligne mig, i det hun skjrer forfrdeligt Ansigt ! – Det fornier mig at Winter synes at behage Dem, hils ham ret meget fra mig, sprg ham hvad han siger om Recensionen i Maanedskriftet. Dog, naar De faaer dette Brev er han maaskee mig nrmere, end Dem. Det er ellers sandt, De gjr Dem lystig over mig, og siger jeg har vret saa genial at sge Deres Sster og Fetter Dagen fr disse kom, men det er Dem der har vret genial. Brevet fik jeg om Mandagen, det blev leveret mig af min Portner og jeg spurgte ikke hvilket Bud der havde bragt det; jeg aabner Brevet og lser deri, skrevet med Deres egen Haand, "Jeg sender dette Brev med Ftter" & & "De boe rimeligsvis i Skibet", da jeg nu har faaet Brevet maa jeg altsaa bestemt tro at han har bragt det og er at finde i Skibet, men da jeg nu ikke finder ham, er han "rimeligviis" et andet Sted. De kan troe jeg slet ikke er "genial" paa den Maade, jeg er et meget practisk Menneske. Det vil vre mig meget kjrt at De, Deres Moder og Sster kommer til Kjbenhavn, jeg glder mig ordenlig dertil, men det er jo skrkkeligt langt ude i den anden Verden De har taget Bopl; dog nu har vi tre Omnibus, saa maa man gjre Farten gjennem Dardanellerne O: stergade, Marmorhavet O: Amagertorv, Bosporus O: Vimmelskaftet og over det sorte Hav O: gammel Torv og op af Odessa til for at finde mine Odense?Folk. – Jeg arbeider ret flittigt jeg har allerede skrevet flgende Stykker, dersom det kan fornie Dem at hre: a) Franz Liszt. b) Nrnberg. c) Mnchen. d) tre Klosterkirker i Rom. e) Malta. f) Fostbroderskabet i Grkenland, en Novelle. g) Janischaren en tyrkisk Novelle. h) Bosporus. j) Reise gjennem Bulgariet. k) Serbiens Dryader, en Arabesk. Jeg skriver saaledes hist og her paa Reisen, tilsidst ordnes det til et Heelt. For Bnderne og Fiskerne ved Sorgenfri og Knudshoved har jeg digtet en Sang til Kongen787, den er ikke uheldig troer jeg; – Hertzs "Svanehammen"788 har jeg seet, det er poetisk smukt, men jeg synes aldeles ikke om Phister deri og ikke meget om Fru Heiberg; hun er desuden daarligt kldt paa, det er en Skolepige og ikke en halv Fee fra Grkenland. Sstrene der bade sig i Sen blev fremstillet af Drenge fra Dandseskolen, det saae grueligt ud, og de bortflyvende Sstre vare fle Dukker der hang som Rddiker paa Knippe; den ene Dukke dreiede sig i Flugten og saae paa Tilskuerne, det var et Syn, som om det var Molbeck der foer til Himmels, det Uglebilled der fli, som Fru Heiberg blev beklappet, Publicum troede det var Fruen. Igaar spillede man igjen min Baggatel: Den Usynlige og Publicum loe, som det var til Lystighed og klappede, som saae det et lille Mestervrk! jeg var frdig at grde, det er dog skrkkeligt! gid den Usynlige snart maatte blive usynlig paa Repertoiret, en Spg kan man i det hieste taale fem Gange, det vil sige een Gang for alle Abonenter, men en Spg skal ei gaae det ene Aar efter det andet. Men nu til noget Interessantere, det smigrer mig at De tager Notits af mit Raad, hvad "Blaa?Strmpens Datter" angaaer, tak derfor! De vil, haaber jeg ei fortryde det; maa jeg lse Bogen i sin skriftlige Tilstand, see Statuen fr den kommer til offentlig Udstilling? Kan den ikke kaldes: "Moder og Datter"; jeg tnker mig at hun er aldeles en Modstning til sin Moder. – Fra Frken Bremer har jeg faaet Brev; hun er glad ved sit Hjem i Norden og sin Erkjendelse paa Veien til Syden; i Grunden er hun nu den bermteste Digterinde for Tydskerne ! See til at De kan stikke hende ! men saa maa De vre mere produktiv end De er ! – Men jeg lader Pennen lbe, Brevet er snart fyldt, Klokken slaar to Slag, det er 12 1/2, synes jeg ikke nok mine smaae, ikke geniale ine, begynde at kokettere med sig selv ! ienlaagene rulle ned og Forestillingen for i Aften er nok forbi ! god Nat ! sov vel !

Kjbenh den 11 Sept:

Den unge Hr Recke789kan jeg hilse Dem fra, han har besgt mig og var saa barnlig god, saaledes som jeg selv var det i hans Alder! hels hans Forldre og Sdskende, ligeledes Gjenboens paa tvers, Berta &790 . Paa Lverdag gives i Anledning af Kongens Fdselsdag: "Hulen i Kullefjeld", et originalt Stykke af Borgaard med Musik af Lvenskjold791 . Borgaard har ogsaa behandlet Undine792 , den kan De faae at see naar De nu snart skal regnes til Kjbenhavns faste Stok. Veiret er saa godt, som det kan vre under et Land oppe imod Hvalfiske Regionen jeg har endnu ikke kjbt Brnde, end sige lagt i Kakkelovnen. Det nye Stykke Indqvarteringen793 troer jeg er af Herz thi han hrer aldeles ikke og loe dog meget rigtig ved alle smaae Pointer, da han frste Aften saae Stykket blive opfrt. – Med Hensyn til Lizst Portrt da maa jeg sige Dem at det er flateret i den aller hieste Grad, det Barnlige dette har, er Lizst aldeles voxet fra; han er aldeles ikke smuk, og det er Portraittet. Dette har en flygtig Liighed med ham. Lizt er meget mager, en Lorgnet sidder altid fast i det ene ie, holdt ved ienhuulningen selv og hans Ansigt er bevgeligt i den hieste Grad; han har en graaguul Teint, kort er nsten et andet Billede end det Portefeuillen giver os af ham; idealsk kan det ligne. Vogler har jeg ikke hrt, Ingen have vret stort opbygget ved Tonerne fra Graven, de sige: "det rumlede svrt i Bassen !" – Tak for den lille duftende Rose, den er et Billede paa Danmarks Deilighed, "klein aber niedlich". Det er sandt, siden jeg skriver tydsk, hvorledes lever min ex-Veninde Betty S.? svensker hun? Hils nu Alle hjemme og en Deel ude, derimellem er isr Tanten, Christian, Thomsens, Louise von S. & lev glad og vel og skriv snart

Deres broderlig hengivne H. C. A.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus