Dato: 12. september 1843
Fra: Henriette Christine, f. Hornemann Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiære Andersen

De kan troe at [det] glædte mig meget at læse Deres beskrivelse over min kiære Theodors Fornøyelse over Brystnaalen; og jeg glæder mig ogsaa meget over at De er sammen med ham; hans sande Ven! thi det er De! Jeg maa ogsaa takke Dem inderlig for det skiønne lille Digt over den søde lille Vulle! [død 15. Februar 1843;] ak det kiære Barns Død har kostet mange Taarer! meer end mit stakkels Øye kunde talle - det har ikke været goot i Vinter - men jeg haaber at naar det en gang bliver alvor med foraaret, saa bliver det vel bedre med Øyet, i det mindste siger Fenger det - - Gudvelsigne Dem kiære Andersen og giøre Dem saa lykkelig, som Deres gode ædle Hierte fortiener - og give Dem et lykkeligt Humeur! thi det mangler De! for ret at nyde Livet[;] lev vel og glæd Dem saamege[t] De kan og tænk imellem paa Deres

moderligt sindede Veninde

Henriette Collin

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus