Dato: 8. august 1841
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[ca. 8. Aug. 1841]

Jeg kan ikke begribe det Hele, det havde jeg rigtignok aldrig trot. – Jeg tænkte nok, at De efter Deres Beskrivelse af Schønheyders Børn ikke havde seet lille Christian763 , som jeg siden har erkyndiget mig om, det har ordentlig bedrøvet mig lidt, han er virkelig saa idealsk smuk, at det nok er Umagen værd at see ham, det siger da ogsaa Alle som see ham; men Schønheyders Børn tabe sig naar de blive ældre, naar De nu maaskee til næste Sommer kommer til Fyhn, saa er han vel alt en falmet Skjønhed. – De kan aldrig tro hvor deiligt jeg har moret mig ved at see de kjøbenhavnske Skuespillere opføre "Et Glas Vand"764 . Nielsen og hans Kone ere i mine Tanker virkelig mesterlige i dette Stykke, jeg synes ikke at de lade noget tilovers at ønske, naar De seer dette Stykke i Kjøbh. tænk saa lidt paa mig, jeg har ikke moret mig saa godt i Theateret siden jeg med Dem saae "Sorte Domino". Naar jeg kommer til Kjøbh. vil jeg see Deres Mulat der, jeg glæder mig alt dertil. – Jeg saae ogsaa her i Theateret: "En Ubekjendts Mesterstykke"765 . "Det er grueligt overspændt" sige de Fleste. Det er næsten alt for rystende at see synes mig, jeg veed ikke hvad det er, det mangler noget for at kaldes en rigtig god Frembringelse; men det har igjen saa uendelig meget det forekommer mig saa dybt og fiint, saa fuldt af sand Konstnerfølelse, og sand alt opofrende Kjærlighed, at man gribes dybt af det.–

Pastor Møller og hans Kone have været i Odense766 , de gjorde os en Visit, da de kjende Caroline noget – hun er en vakker naturlig Kone som jeg ret synes godt om, hun fortalte at hun havde seet Dem paa Nyborg Skibsbro da De forlod Fyhn767og talte endeel om Collins Familie især om Fr. Drewsen, hun sang ogsaa for os, og behagede os Alle meget. Gud hvor mit Brev er interessant; men nu har jeg ogsaa skreven mig træt. De maa for alting ikke fortælle Jette Wulff at jeg ikke syntes godt om at ligne hende jeg kjender hende jo egentlig slet ikke og har følgelig ingen Dom i saa Henseende, jeg synes meget godt om hendes Breve og har tidligere endog interesseret mig særdeles for hende; men jeg kan ikke tænke mig denne Lighed. De har før sagt at Fr. Wulff kun beskjæftigede sig med Tegning Skrivning og Lecture, jeg, kan ikke undvære Haandarbeide. De har sagt at Fr. W. let svermede snart for een, snart for en anden Gjenstand, det er en Modtagelighed som jeg aldrig har havt. Fr. Wulfs Breve aander Reiselyst og i det Hele langt livligere og ungdommeligere Interesser [–––––––] for at drille de kjøbenhavnske Venner lidt er gaaet over Odense, eller nedsætter sin egen Selvovervindelse ved at gjøre det , og tænker paa hvorledes han bedst skal undskylde at han har følt en hemmelig om end kort Triumph ved den Tanke: "Hvad mon de ville sige dertil". O, hvor vi Mennesker dog ere nogle underligt sammensatte Væsener. – Jeg var ogsaa lidt bedrøvet ved Tanken om at Broderen var i Fyhn paa min Geburtsdag768 , og dog ikke hos os. – Moder har alt leiet i Kjøbh. i Frederiksberggaden ganske nær ved Gammeltorv769 , skraas over for hvor Gusta kommer til at bo, det er paa Solsiden, ikke saa langt fra Porten paa første Sal, som vi jo maa see paa for Moders Skyld for at undgaae Trapperne, nær ved Fr. Læssøe770 , desuden taaleligt billigt, og kun en lille Spadseretour fra Faders Grav , det er jo alt hvad vi med Billighed kunde ønske. I Begyndelsen behagede dette Strøg af Byen mig ikke ganske, jeg havde sat mig i Hovedet at vi skulde bo i Nyhavn, men da jeg havde hørt alt hvad der taler for vort ny Logi, var jeg tilfreds. Før de allersidste dage i October komme vi ikke til Byen, da Vertens har forbeholdt dem 8 Dage efter Flyttedag, for at istandsætte Værelserne. Det er kjedeligt nok at det bliver saa sildigt, vore Meubler maa sendes forud, og vi blive de sidste Dage hos Oldenborgs. Gud give at Afskeden fra Fyhn var overstaaet, nu længes jeg blot efter at komme afsted da det Hele er fuldkommen bestemt. Naar De har læst dette Brev, vil De knap sige at mit Brev til Dresden var det kjedeligste, De nogensinde har faaet fra mig; men nu da der er saa kort Tid til at jeg skal see Dem, synes jeg at det er saa kjedeligt at skrive Breve, alligevel længes jeg efter at høre hvorledes De har det, og naar De har faaet disse Linier maa De endelig skrive strax jeg har nu i lang Tid ventet Brev hver Postdag, og jeg holder slet ikke af at vente, det er saadan en urolig Følelse. – Christian Winther har gjort Visit her, det har interesseret os at see ham. – Deres lille Reisefælle Sophie Brun er bleven forlovet med et stort Handelshuus771 siger man her i Byen, en ung tydsk Kjøbmand, det skal være ganske efter hendes eget og Faderens Ønske siger Familien her, og hun er munter og lykkelig. Adjunct H.– hænger med Hovedet siges der hvorfor har han ogsaa betænkt sig saa længe. –

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost