Dato: 21. juni 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 90. Fra H. C. Andersen. Wien den 21 Juni 1841.

Ogsaa her var De den eneste og frste hvem jeg ved min Ankomst fandt Brev fra; senere kom et fra Fru Lesse; jeg havde i tre Maaneder ei hrt hjemme fra, kunde ikke hre, tnk dog hvor jeg lngtes. Ogsaa det Brev De har sendt mig til Neapel fik jeg i forgaaers, det har gjort en lille Reise til Athen og derpaa over Triest fr det kom i mine Hnder. Jeg har saa meget at fortlle Dem, at det egentligt er for meget at skrive, jeg vil derfor ogsaa kun give Dem denne lille Sddel,1230 der skal sige Dem min Flugt og vort snarlige Mde. Af Deres sidste Brev lader det ikke til at De har lst et Brev jeg skrev til Fru Lesse og ligeledes eet til Collins, i begge disse bad jeg at man vilde lade Dem lse disse1231 at De kunde see hvilket Indtryk Orienten havde gjort paa mig! - Ja, jeg har vret i lille Asien,1232 jeg har levet i Constantinopel, beseilet det sorte Hav og den stolte, men alfor eensformige Donau. - Jeg gik den 20 April med et fransk Dampskib fra Pirus;1233 med en Veemod, som var det mit Hjem, forlod jeg Grkenland, hvor saa mange Mennesker var blevne mig kjre! ogsaa der i det fremmede Land, fandt jeg en Kreds af trofaste Venner. Dr Ross og den steriske Minister Prokes/Osten1234 glemmer jeg aldrig. Fra Syra over til Smyrna,1235 havde vi en Storm, som jeg aldrig har oplevet den. Qvinderne hylede, Skibet knagede og jeg tnkte paa mine danske Venner, dem jeg ventede aldrig mere at see. Jeg har inet Trojas Slette, seet det hie Olymp og hvad der overgaaer ethvert Skue af en Stad, seet Constantinopel. Den er ellers meget liig med Stockholm, kun mere phantastisk og broget. Jeg har seet Dervischernes vanvittige Dands,1236 vret presenteret Ali Effendi,1237 hvor jeg kom ind paa Hosesokker og fik en lang Pibe og lille Kop Caffe.1238 Jeg var i Constantinopel paa Mahomeds Fdselsdag;1239 jeg veed Intet mere phantastisk deiligt, end Iluminationen Aftenen forud. Jeg stod i Pera, under mig laa den tause mrke Cypres Skov med sine hvide Grave; over Skoven, saae jeg den klare Bugt, hvor alle Skibe prangede med Lamper, i Kanonportene og paa Tougene og bag ved, det store Constantinopel, hvor tusinde Lamper som Krandse hang om de hje, hvide Minareter. Luften var saa hi og gjennemsigtig, jeg saae Olympens Snee, som en skinnende Sky! O Gud hvilken Deilighed! De maa der hen! De skal der hen. Fra Wien seiler De med Dampskibet paa frste Plads did for 50 Species. De maa, De skal! fra Constantinopel koster det Dem 25 Species til Athen. Vi skulle tale derom naar vi nu snart sees. - Ogsaa i Constantinopel, fandt jeg det saa hjemligt; den grske Minister Chrystides, 1140 ) gjorte to Middags Selskaber for min Skyld og hos den steriske Internuntius Strmer1241 var jeg som hjemme, saae hele den diplomatiske Verden og nd glade Timer; han raadede mig til at gjre Donautouren, uagtet alle Andre raadede derfra formedelst de skrkkelige Uroligheder i Rumelien og Bulgariet.1242 Jeg havde een piinlig Nat fr jeg bestemte mig til denne Reise, da Posterne udeblev og de skrkkeligste Rygter gik; men jeg bestemte mig og fra det ieblik af, forsikkrer jeg Dem paa re, var hver Frygt borte. Vi vare kun fire paa frste Plads,1243 som besluttede os til denne Fart; to steriske Officerer, som kom fra Jerusalem, Englnderen Ainsworth, fra Babylon, og jeg fra Athen. Seiladsen fra Constantinopel til det sorte Hav, er vist det deiligste Jorden eier;1244 det er en Stad og dog en Have, det er et Bjergland og dog en nsten dansk Natur; her er Alt! Dagen fr vor Afreise var det store Dampskib Stambul forliist paa det sorte Hav, i en strk Taage, vi prvede en lignende, der frte os op mod Odessa. Det var Napoleons Ddsdag vi var paa det sorte Hav. Ved Kstenje1245 steeg vi iland og overnattede i en ussel Tyrkeby, kjrte der nste Dag, med walachiske Heste over Tartariet til Czernawoda; vi hrte kun Krigs Rygter, men mrkede intet til Krigen selv. Walachiet, Bulgariet og Serbien passerede vi og gjorte derpaa vor Quarantaine i Orsova,1246 paa den steriske militair Grndse. Det var aldeles Fngsel; slet Kost og Sumpvand gjorte, at vi Alle bleve syge; jeg var meget lidende og saaledes maatte jeg tage Plads paa et overfyldt Dampskib,1247 vi vare der 350; jeg sad i mine Klder Nat og Dag. Dog at tale om de Besvrligheder jeg har prvet vil jeg ikke her, Udbyttet, det aandelige Resultat af Reisen er stort og herligt. Men troe mig, en Reise i Orienten er ei, som Lamartine beskriver den; han har smukt phantaseret over Glandspunkterne og phantaseret hjemme i sin blde Lehnstol. - Dog lad Dem ikke afskrkke. De maa der hen! De skal, thi kun i Orient seer man noget Nyt, noget Eiendommeligt! I Ungarn har jeg vret i en Zigeuner Leir1248 - dog, her er jo slet ikke Tid eller Sted at fortlle Sligt, vi sees i August, er De ei i Byen, sger jeg Dem paa Nys, da skal De hre! Her i Wien har jeg min frie Plads i det keiserlige Theater1249 og er nsten daglig indviteret ud, omtalt i Bladene og meget hdret, ganske anderledes, end jeg vil blive det hjemme; dog, er jeg virkelig en poetisk sydlig Palme, maa jeg jo ret trykkes, skal jeg trives i det kolde Land. Det er vist at det frste Mde i Hjemmet, bliver mig dog Glandspunktet af hele min Reise!1250 jeg bliver bld om Hjertet ved Tanken derom! derfor tag ret kjrligt mod mig! - Mine Kjre derhjemme, gjr mig Danmark til mit Hjem!

Dersom De strax ved Modtagelsen af dette Brev skrev til Hamborg og adresserede det til Grev Holcks ,1251 da fik jeg det fr jeg fra Hamborg gik til Breitenburg,1252 hvor jeg bliver nogen Tid; overmorgen reiser jeg fra Wien til Dresden. Jeg har levet meget her med Pott ,1253 som ret kjrligt hilser Dem og Deres Sster. Thalberg er mig en elskvrdig Ven og har lovet mig halv, at komme til Kjbenhavn til Vinter.1254 Hils Deres Fader, jeg troer jeg kysser ham af Glde over at see ham igjen, thi i Grunden er han mig god! - hils den fortrffelige Peder og min egen Broder Christian, samt Deres Sster og Drengene! ja dem Allesammen. Undskyld at mit Brev er kort og dog kjedeligt, Jeg skal gjre det godt naar vi mdes. Broderen.

[I Marginen ] Hils vor store geniale Weyse!

Hils Holger og Heinrik Stampe!

[I Marginen paa 1. Side ] Zeuthens1255 har jeg truffet her i Wien i Dag gik de til Salsburg; Kammerraad Drevsen, med Frue1256 ere ogsaa ariverede; - man er snart hjemme mrker man.

[Udskrift]

Frken Henriette Wulff.

Scadetacademiet i Amaliegade Kjbenhavn

anbefales paa det hurtigste!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost