Dato: 21. januar 1875
Fra: Jean Pio   Til: Reitzel
Sprog: dansk.

Borgerdydskolen i Kbhvn. Den 21.Januar 1875.

Hjtrede Herrer!

Tillad mig at rette en Foresprgsel til Dem!

Jeg hrer til de mange Beundrere af min gamle kjre Ven og Velynder H.C. Andersens Eventyr, har selv oversat nogle af disse p Grsk ... og er i Besiddelse af en lille Samling af Oversttelser af dem i forskellige Sprog. Jeg har derfor fet Lyst til som en lille Opmrksomhed imod den Gamle til hans 70de Fdselsdag at udgive en lille Bog, i hvilken et af hans mindre og mest bekjendte Eventyr var aftrykt i alle de Sprog, i hvilke det findes oversat, det ene efter det andet, og jeg har i den sidste Maanedstid henvendt mig om denne Sag til mine Venner i forskellige Lande, saaledes at jeg tror at kunne f alle de Sprog med, i hvilke Oversttelse existerer af bemeldte Eventyr. Den lille Polyglotbog skulde udstyres Kjont og have engelsk eller fransk Titel, for ogsaa at kunne kjbes af Forfatterens mange Venner i andre Lande, og Nettoindtgten anvendes til et med Andersens Brnekjrlighed passende jemed. Jeg sprger nu DHrr., som ere hans Forlggere, om De ere villige til at besrge en saadan lille Samlings Udgivelse, saaledes at jeg selvflgelig ikke modtager nogetsomhelst Honorar (med Undtagelse af nogle Friexemplarer) og DHrr. frst beregne Dem Deres Udgifter ved Trykning, Forhandling etc, etc og endelig selv indsende det eventuelle Overskud til det jemed, vi nrmere mtte have taget Bestemmelse om. Da jeg er aldeles sikker paa, at DHrr. ikke vil have nogen Risico ved dette lille Foretagende som jeg endogsaa turde vove paa min egen ringe Kappe! - vil De i ethvert Fald, haaber jeg, ikke tage mig det ilde op, at jeg kommer med min Foresprgsel, saa meget mere som det jo ogsaa - da DHrr. ere Forlggere er min Pligt og Skyldighed af Dem at erhvrve Tilladelse til at aftrykke det omtalte Eventyr i dansk Sprog. - Jeg har naturligvis ikke meddelt Andersen det Ringeste om denne Historie og beder Dem derfor om at lade Sagen - i alfald forelbig - blive mellem os. Hvis De skulde nske at bidrage Deres til min lille Plans Ivrksttelse, skal jeg tillade mig en af de frste Dage at komme hen til Dem; jeg vil blot endnu tilfje, at den lille Bog, selvom jeg, hvad jeg haaber, opnaar en 10 a 12 forskellige Sprogtexter, nppe vil overstige 4 a 5 Ark.

Med Hjagtelse

D Hrrs meget rbdige,

Jean Pio.

Tekst fra: Ejnar Askgaard