Dato: 18. december 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Steen Andersen Bille
Sprog: dansk.

Madrid den 18 December 1862

Kjre Ven!

Hjertelig Tak for Deres Brev; jeg ventede det slet ikke, jeg veed jo hvor optaget Deres Tid er! Brevet undte De mig i Cadiz! Jeg fik det i Toledo, efter at det frst havde sgt mig i Sevilla og Madrid. Siden De sidst hrte fra mig har jeg igjen seet meget Nyt og Smukt, man er her i madrid kommet lige ind i Vinteren, i de frste Dage var her rent utaaleligt, Snee om Morgen, Regn og Se hele Dagen, derfor reiste jeg ogsaa snarest til Toledo, hvorfra jeg nu er vendt tilbage har deiligt Solskin, men Luften er forunderlig tr og gjennemtrngende, jeg kan aldeles ikke taale den, jeg lider af Hals og Hovedpine og derfor, saa snart jeg kan, seer jeg til at komme afsted ind i et mildere Climat, maaskee gaaer jeg til Sydfrankerige. uforglemmeligt bliver mig Opholdet her i Spanien, gid at jeg eengang klart, kort og fyldigt maa kunde gjengive Noget af den Herlighed her. Mit forrige / Brev fik De fra Tanger; jeg afreiste med et fransk Dampskib, der midt om Natten lb paa en Grund ude i Atlanterhavet, i hast kom jeg op paa Dkket hvor jeg saa hele Mandskabet i stor Travlhed med igjen at faae os i dyb S og det lykkedes meget nart allerede lnge fr Sol stod op vare vi i Cadiz, der tog sig srdeles fersk ud oven paa Tanger. Som store grnmalede Fuglebuure hnge Altanerne paa de hvide, fladtagede Huse i lange krogede Gader; srdeles reenlig og sndagskldt seer Byen ud, men kjedelig; dog herfra naar man i 3 Timer paa Jernbane, det smukke livlige Sevilla. Her seer man igen rige Minder fra Maurertiden; Alcazar er Sevillas Alhambra. Her en Mngde, uforglemmelige Billeder af Murillo, og her saa jeg Spaniens mgtigste Domkirke, der synes ikke reist af Menneskehnder, men som var den et stort Vrk af Naturen. Udenfor mit Vindue prangede Aloerne med gdende modne Oranger, Luften var altid reen og blaa, men Spanierne svbte sig dog tt i sin Kappe og sgte altid Solsiden, Vinteren begyndte, vi ville kalde det klar Sommerdag. I ni Maander var ikke faldet en Regndraabe, Regnen begyndte da jeg fra Sevilla naaede Cordova, hvis Omegn ivrigt er anderledes smuk end om Sevilla. Cordovas Domkirke, veed De har vret en mgtig Moskee, endnu straaler fra Vggen arabiske Indskrifter, "der er kun een Gud og Mahomed er hans Prophet!" man gaaer som i en heel Skov af Marmorsiler, der brer det vidtudstrakte Loft; - De mauriske hesteskoformede Buer prange endnu med Guld og Farver, og uagtet Orgelet klinger og her Dufter af Rgelse fler man sig dog her mere i en tyrkisk end i en christelig Kirke. Det hele Indtryk stemmer imidlertid forunderligt til Andagt. - Om et par Aar vil det vre meget let paa Jernbane at gjennemflyve Spanien, for ieblikket er der endnu mange Steder store Afbrydelser, for saaledes fra Cordova at naae den fuldfrte Jenbane Linie til / Madrid maae man frst i Deligence kjre 28 Timer og derpaa Jernbane endnu 8 Timer, det er temmeligt trttende, dog holdt jeg det ganske godt ud. Ved Ankomsten til Madrid flte jeg mig lidt forladt da vor danske Minister, ikke [overstr: imidlertid efter] for ieblikket er i Madrid, efter megen Sprgenog Lben om erfarede jeg da at den svenske Minister tog sig vor Pas Visa, jeg sgte ham og fandt: Excellensen Bergmann, en ldre Bekjendt fra Neapel; med den strste Velvillie kom han mig og Collin imde, han er utrttelig i at gjre os vort Ophold her saa behageligt som mueligt; Madrid har imidlertid intet Characteristisk for Spanien, den er en stor Stad, og for Billedgalleriets Skyld er den et Besg vrd; men dens Bygninger er gamle og mrkelige; dens Boutikker hamler ikke engang op med Barcelonas, Theatrene, med Udtagelse af den italienske Opera lokker mig ikke heller. Min Juleaften tilbringer jeg rimeligviis i Burgos om jeg er rask nok til den Tid at vre Der. Paa Reise her i Spanien har jeg igjen /

[uafsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 229-32)

... Min forrige Skrivelse fik De fra Tanger; Besget der vil blive mig uforglemmeligt. Jeg reiste derfra med et fransk Dampskib, der midt om Natten lb paa Grund ude i Atlanterhavet, men vi kom snart igjen i dyb S og naaede ved Solopgang Cadiz. Det er en srdeles reenlig, sndagskldt By, der tog sig noget fersk ud ovenpaa det maleriske, eiendommelige Tanger; Cadiz har store, fladtagede Huse, hvor Balkonerne som store, grnmalede Fuglebure hnge paa de hvide mure i de lange, krogede Gader; her er Intet af Betydenhed at see uden det store rullende Hav; Cadiz forekom mig hist kjedsommeligt, men paa Jernbane er man derfra i et Par Timer i Sevilla. Det er en gte spansk livlig By med rige mauriske Minder; Alcazzar, Sevillas Alhambra, er et Slot som bygget af Kniplinger og Kaleidoskopfigurer, men hugget i de haarde Steen. Domkirken er den mest storartede i hele Spanien. Sevilla har hertil en Rigdom af Murillos uforglemmelige Billeder, og hvilket Liv er her paa Kaffehusene! Jeg vil huske det, hver Gang jeg hrer Kastagnetter klinge og seer, livsglade, lysende, brune ine. Udenfor mit Vindue prangede Aloerne med modne Frugter, Luften var altid reen og blaa, men dog svbte Spanieren sig tt i sin Kappe og sgte altid ind i Solskinnet, thi Vinteren var begyndt. Jeg fornam den, da jeg naaede Cordova, og man satte os et Fad med gldende Trkul ind i Stuen, udenfor strmmede Regnen ned. Folk var lyksalige derover, i ni Maaneder havde det ikke regnet. Domkirken i Cordova var fordum en Moskee, i dens Indre er ikke meget forandret, man gaaer der som i en Skov af Granitsiler, de mauriske Hesteskobuer lfte sig i Guld og Farver med arabisk Indskrift. "der er kun een Gud, og Mahomed er hans Profet!" - Herfra maa man endnu, for at naae Madrid, krybe i Diligence og sidde der hele 28 Timer; efter denne Kjrsel har man endnu 8 Timer paa Jernbanen; det er en anstrengende Reise. I Madrid kom jeg lige ind i Vinteren, det sneede om Morgenen, skylregnede hele Dagen, i Hotellet var det ikke muligt at faae et Vrelse med Kamin, og Ildfadet opvarmede ikke de store Stuer. Efter et Par Dages Ophold reiste jeg derfra til Toledo, en af de mest malerisk beliggende byer, jeg endnu har seet; i et Par lyriske Digte har jeg nedlagt Billeder fra Opholdet her. Ved Tilbagekomsten til Madrid blev Veiret bedre, Luften aldeles klar, men den er saa forunderlig tr og gjennemtrngende, jeg kan aldeles ikke taale den og lider af Hals- og Hovedpine; saasnart jeg fler mig raskere, tager jeg herfra og sger et mildere Klima. Vor danske Minister er for ieblikket i Madrid, men den svenske, Excellencen Bergmann, hvem jeg allerede tidligere har kjendt i Neapel, tager sig srdeles venlig af os, er utrttelig i sin Velvillie og gjr Alt, for at vort Ophold her maa vre os behageligt. Billedgalleriet eier en Rigdom af Murillos magelse Billeder; den hervrende italienske Opera er fortrffelig. Madrid har ellers slet ikke Prget af en spansk By, den er en stor Stad som saa mange andre. Men naar nu om faa Aar Jernbanerne her i Landet ere frdige flyv da herned, om kun i to Maaneder, og De vil, som jeg juble over Spaniens Deilighed og erkjende, at man finder her et hist elskvrdigt Folk. I Burgos tilbringer jeg rimeligviis min Juleaften, derfra vil min Tanke, som altid, flyve til Hjemmet og alle mine kjre der.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost