Dato: 5. februar 1858
Fra: Andreas Munch   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hitrede Ven

Christiania den 5te Febr. 1858

Hjertelig Tak for Deres venlige Brev, som har gldet mig meget, da jeg deraf ser, at De endnu bevarer Deres Interesse for mig og mine Arbejder. Deres gunstige Dom over Lord William Russell gjr mig saa meget mere godt, som jeg i den senere Tid kun er vant til at hre ubehageligt fra Danmark, eller ogsaa slet intet. Visheden om, at et Arbejde, hvori jeg har lagt hele min Sjl, har fundet Bifald hos beslgtede og udvalgte Aander som De, Ingemann, Sibbern, maa vre mig en Trst for det almindelige Interdict, hvormed Stykket lader til at vre belagt i Danmark, baade paa Skuepladsen og i Pressen. Jeg havde haabet at Hauchs Udnvnelse til Theaterdirekteur skulde have hvet dette ikke saameget for mig, som for den de danske kunstneriske og literre Forholde forsmdelige Interdict; jeg skrev til ham derom, men selv han vover ikke at antage Stykket for ikke at compromittere sin Meddirecteur, - det forekommer mig dog; at det nu er Theatret, det nationale danske Theater, som mest compromitteres. Dog nok om denne ubehagelige Sag. Jeg skal vist ikke uleilige det danske Theater med flere Tilbud af mine Sager.- Des nskeligere maa det vre for mig at faae min W. Russell, om hvis dramatiske Virkning jeg ved Opfrelsen her er bleven overbeviist, for et andet og strre Publicum.

Jeg takker Dem for den Bistand, De heri saa forekommende har tilbudt mig, og beklager kun at Deres Forbindelser i England ikke ere saadanne, at De der kunde forskaffe mig en god Overstter og Anbefaler, thi - i England maatte dog det Stykke kunne regne paa mest Sympathi. Jeg vil nu blot forsge paa at sende et Exemplar af Bogen til Mrs. Howitt, - hvis jeg kan faae opspurgt hendes Adresse, og saa overlade det til hende om hun vil tage sig af den.

[M. takker H.C.A. for hans Tilbud om at hjlpe ham med Stykkets Indfrelse i Tyskland o. s. v. ]

Det gir mig ondt at De ikke kan flge mig til Trondhjem i Sommer. Naar De dog vil foretage Dem en Alperejse, hvorfor da ikke i de norske Alper, hvor De endnu aldrig har vret? Til nste Aars Sommer kan jeg sandsynligviis ikke trffe Dem, hvis De da kommer til Norge; faaer jeg et Stipendium, som jeg nu sger om, agter jeg at tilbringe et Aar med min svagelige lille Sn i Syden. Men maaske vi da til Vinteren kunde trffes et Sted i Syden, thi der kommer De dog helst. Hvis der bliver noget af min Rejse, tager jeg herfra til Hsten, men frst vil jeg benytte Sommeren til en Rejse i mit skjnne Fdreland. Kan De ikke endnu forandre Deres Plan og gire mig Selskab til Trondhjem og til de romsdalske Alper, der i alle Henseender kunne maale sig med de schweitsiske, hvortil endnu kommer det ejendommelige, at man her har Havet ved Alpernes Fod!

Jeg maa dog underrette Dem om, hvis De ikke ved det, at Deres Bearbejdelse af Mosenthals Sonnevendhof (Landsby historien), som jeg i Vaares saa med Dem i Casino, i Vinter er gaaet over Scenen her i Christiania med alle Deres Sange, har gjort overordentlig Lykke og opfres endnu stadigt. Udfrelsen her var bedre end i Casino, Mad. Brun som Anna og Hr. Brun (begge norske) som Matthias, isr den sidste, ere virkelig gode, og Musiken samt Sangene komme til fuld Ret, hvad vi jo savnede i Casino. Det glder mig srdeles af Deres Brev at erfare, at De har gode poetiske Timer til nye Eventyr, jeg kunde nsten misunde Dem at De endnu har bevaret Deres hele poetiske Ungdommelighed og at Stemningerne af sig selv komme over Dem; jeg maa nu ligesom, tage mig selv med Magt og tvinge mig til et poetisk Arbejde, naar det skal gaae. - - -

Deres A. Munch

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost