Dato: 11. april 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 30

Fra H.C. Andersen til Louise Lind, f. Collin den 11. april 1841.354

Athen den 11 April. Paaskedag. 1841.355

Fra Mnchen fik De et lille Digt fra mig,356 fra Grkenland derimod skal De have et Brev! min eiegode, kjre Sster! der gaaer ikke en Dag uden De er i min Tanke! nu er De jo ret lykkelig! Lind veed jeg skatter og elsker Dem! siig ham at jeg ret venlig tnker paa ham, at jeg tidt i min Eensomhed erkjender hvor god og kjrlig han har vret mod mig, og at jeg ofte synes at jeg ikke har vret erkjendtlig nok. Et lille Epistel har jeg sendt ham fra Neapel, jeg haaber han har faaet det. Af Brevene til Deres Fader har De jo seet hvorledes jeg har levet. Ja i Neapel var jeg farligere syg, end De maaske troer, men det blev jo godt igjen.357 Om min Reise hertil har De ogsaa hrt. Jeg har i Grkenland fundet en Modtagelse, en Opmrksomhed, hvorom jeg aldrig drmte. Professor Rosz,358 der er her en Mand af Betydenhed, synes ret at vre mig god, han har indfrt mig hos den osteriske Minister, den bekjendte Grev Prokris,359 (jeg skal der til Middag imorgen), hos den franske og engelske og hver dag ride vi lange Toure; han siger jeg har stort Talent for at blive en udmrket Rytter. I Grkenland er det nu en Ndvendighed at ride, thi ellers kommer man ikke langt, thi her er egentligt slet ingen Veie. Hvorofte har jeg ikke nsket at De og Deres Sster saae mig til Hest, med min hie Grkerhue og flagrende Silkedusk. Igaar red jeg 5 Timer i Trav, men jeg kan ogsaa mrke det endnu. Den frste Dag var jeg naturligviis skrkkelig angest og naar Bstet kom lidt ud over Fodgang ja jeg tilstaaer det brlte jeg ganske hit. Nu brler jeg ikke meer! Det morer mig endogsaa. I denne Aften var jeg tilsagt til en privat Audiens hos Kongen og Dronningen af Grkenland;360 vor Konsul, en Hollnder,361 kom Klokken 7 og hentede mig, han var i fuld Puds, jeg ogsaa; men da vi kom i Forgemakket lod Kongen sig undskylde med at han havde den skrkkeligste Tandpine, (i Nat har han ved den Grske Kirkefest staaet 3 Timer paa Gaden med blottet Hoved); naar han var vel nskede han og Dronningen at see mig. Her er en Deel Holstenere som ret traktere mig og frer mig om! De gode Landsmnd ere saa overordenlige opmrksomme og jeg har allerede vret til Chocolade hos to Hofdamer, saa De seer at jeg er blevet ret hjemme i det gode Athen. Daglig har jeg gjort Udflugter, der ere lidt besvrlige, men meget lnnende; dog Naturbeskrivelser holder De jo ikke af! Veiret har vret noget ustadigt, saa man raadede mig fra Bjergtouren; snart 20 Graders Varme, snart 8, med Orkan og Skylregn. Posten fra Patras, en ridende Grker er i disse Dage blevet overfaldet af Rvere, saa her er nok ikke saa ganske sikkert, dog Professor Rosz vil uagtet det er faktisk, ikke gaae ind paa at sligt kan skee; imidlertid har han paa det alvorligste raadet mig fra at reise alene. Da jeg intet Reise-Selskab har fundet, rider han med mig i disse Dage, faaer vi kun ikke Regn, en Tour, maaskee til Sparta eller Theben. Ellers er her skrkkeligt dyrt, med den strste konomie kan jeg kun leve for henved 2 Species daglig; og naturligviis er heri Logie iberegnet; her bliver dyrere Dag for Dag, siger man. En Reise til Konstantinopel, (jeg er her kun 3 Dag der fra), var mit hieste nske; jeg har gjort Beregning, paa Beregning, men denne Tour vil, i een Maaned herfra komme mig paa over 120 Species; jeg skal ligge 15 Dage i Qvarantaine i Syra og der give daglig omtrent 3 Species; desuden har jeg endnu en Qvarantaine i Vente i Triest og den er 12 Dage. I Konstantinopel er Opholdet daglig 3 Species; jeg opgav derfor hele denne Reise; men Rosz og Alle uden Undtagelse, prdike for mig, at jeg maa see Konstantinopel; endelig har jeg i Dag bestemt mig, jeg gaaer derhen! jeg kommer altsaa til Danmark frst i Juli maaned,362 istedetfor at det ellers var blevet meget senere, men da har jeg rigtignok gjort en hist interes[s]ant Reise, som kun Faae hjemme have forsgt. Jeg gaaer paa anden Plads ellers kommer jeg ei ud af det og min Plan er naturligviis dersom Intet uforudseet indtrffer at jeg den 20 April seiler med et fransk Dampskib fra Athen til Syra, derfra tager jeg med et andet Skib den 21 eller 22 over til Asien; jeg bliver kun en Dag i Smyrna, da der er Pest, derfra seiler jeg gjennem Dardanellerne, (dog det kjender De af Geographien) til Konstantinopel; her boer jeg i ti Dage og haaber at trffe det russiske Dampskib, som gaaer over det sorte Hav den 4 Mai; (ellers maa jeg gjre min Qvarantaine i Syra og gaae igjen til Grkenland og fra Patras til Triest) jeg seiler over det sorte Hav til Galatz. (De vil finde det paa Kortet der hvor Donau lber fra Moldau ind imellem Bulgariet og Besarabien; her trffer jeg et osterisk Dampskib og seiler nu til Grndsen af Ungarn, hvor jeg i Orsova maa gjre min Qvarantaine; derfra forbi Belgrad, Pest & til Vien, hele Donau-Reisen varer 28 Dage; de frste Dage i Juni er jeg altsaa i Vien363 og da gaaer det i Galop hjemad, men lad mig i Vien finde Brev fra Dem. Deres Fader bad jeg i mit sidste Brev at skrive mig til post restante i Triest, har han endnu ikke skrevet, da siig ham at jeg maa have Brevet i Vien, men er det alt afsted, da gjr det heller ikke noget, thi fr jeg forlader Grkenland skriver jeg til Postvsenet i Triest at de sende mine Breve til Vien. Jeg haaber min Reise bliver, som jeg har skrevet; Jette Wulff har jeg for et Par Dage siden sendt et Brev, det faaer hun rimeligviis med samme Post, som De faaer dette; jeg mistvivlede da om at see Konstantinopel og skrev at jeg kom der ikke, vil De derfor nu enten lade hende lse dette Brev, eller strax skrive hende et Par Ord om min Bestemmelse, at jeg ved Guds Hjlp gaaer til Asien Konstantinopel, det sorte Hav og Donauen hjem; beed hende, det vil sige dersom hun ei lser dette Brev, at hun underretter Frue Lsse364 derom, thi denne Sag veed jeg interesserer hende. Det vil glde mig om min Reise bliver som jeg nu haaber og troer; jeg kan da ogsaa ved Hjemkomsten sige til Deres gode Onkel,365 ham De maa hilse ret venlig fra mig: Kan De nu see Hr Etatsraad, jeg turde nok reise til Grkenland og Konstantinopel, De sagde "det er umueligt!" Men det var jo ogsaa umueligt at jeg kunde reise bort uden at see et nyt Stykke af mig blive spillet.366 Hils Mille, Vallea og Rose367 ret hjerteligt fra mig. Naar Alt staaer grnt i Deres Have, haaber jeg med Guds Hjlp vi sees. Hvor vi dog er langt borte fra hinanden og om nogle Dage, maaskee endnu lngere. Jeg skriver Navnet Louise i det frste Tr paa Asiens Grund, ogsaa et Par andre Navne der hjemme fra skal skrives der; det har jeg gjort i Italien. Der staaer Ingeborg, Jette Wulff og flere. Moersomt var det med Holst, han fandt i en lille By, to Dagsreiser fra Rom skrevet: Lind og Louise Lind fdt Collin, fra Danmark, og han blev ganske overrasket! Hvad er de her? Er de reist lige efter Brylluppet? tnkte han; og saa var det mig, som havde skrevet det. Han blev altid lidt gal i Hovedet naar han talte derom, thi han havde virkelig vret saa naiv at troe De og Lind vare i Italien. Lidt maa jeg dog fortlle Dem om Grkenland. - De kan ikke troe, hvor Paasken har vret interessant. Kort fr denne havde vi Grkernes store Frihedsfest. Langfredag Nat ringede Srgeklokkerne, Prsterne bare Christi Liigkiste gjennem Gaderne og alle Mennesker fulgte med et Lys i Haanden. I flere Uger har her vret strng Faste; i Nat var Kongen, hele Hoffet og alle Folk i Kirke; Alt var Sorg! men da Klokken slog 12; raabte een af Prsterne: Christus er opstanden! og Musikken faldt ind, og alle Folk kyssede hinanden og raabte Christus er opstanden! Raketter fli i Veiret; de havde dandset hele Dagen gjennem Gaderne, skudt Gevrer af og raabt til hinanden: Christus er opstanden! det syntes som det virkelig var skeet denne Dag. Paa Gaderne stege de hele Lam. De skyde uden for Vinduerne medens jeg skriver dette og selv de smaa Unger kysse hinanden og sige: Veed du det? Christus er opstanden! Der er noget smukt deri.368 Jeg er blevet tegnet her i Grkenland; saa srdeles liigt er Portrttet og dog idealsk; det er meget skjnt opfattet. Hansen har tegnet det.369 Men nu maa jeg nok til at ende mit Brev, det er jo beskrevet paa alle Sider. Lad dem hjemme lse hvad jeg har skrevet, og siig til Deres Moder at hun beder for mig den 4, 5 og 6 Mai, thi da seiler jeg nok paa det sorte Hav og det har slugt et Par Dampskibe i dette Foraar; dog jeg vil haabe det lader sig nu nie med disse Bid og lader Digteren slippe vel over, uden at vippe ham alt for meget. Hils Deres Fader, Ingeborg, Drevsen, Brnene, Brdrene, Jette og Augusta, men glem heller ikke Lind, maaskee han da i det jeg Brev jeg faaer fra Dem i Wien skriver et Par Ord, der kan gjre mig godt naar jeg, som ung Tyrk vender hjem fra Orienten; nu er jeg allerede en gammel Grker! Deres Fdselsdag venter jeg at feire med Dem, vil vor Herre det anderledes og at jeg dde ud[e], da er min sidste Tanke hos Dem og Deres, mine eneste elskede der Hjemme! lev vel! lev vel! Hils Jonna.

med broderligt Sind

H.C. Andersen.

E.S.

Lad Deres Sster sende Thieles og rsteds en srdeles Hilsen!

[Udskrift]

Fru Louise Lind fdt Collin.

afleveres hos Hivelbaarne Hr Conferentsraad

Storkors & Collin.

Amaliegade No 155

a Copenhague in Danimarka

via Amburgo.

franco Triest.

Tekst fra: Ejnar Askgaard