Dato: 21. juli 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Madseline Hanck
Sprog: dansk.

Kilburn near London 21 Juli 1847.

kjre Fru Hanck!

De og Deres Dttre maa dog vide hvorledes det gaaer mig, jeg veed at faae Mennesker tage Deel i min Skjbne, saaledes, som De; jeg skriver og faaer maaskee da ogsaa en Skrivelse igjen; dette Brev lser een af Deres Dttre hit for Fru Lesse og saaledes tnker jeg mig midt iblandt Dem. Hvor riig har ikke Tiden vret siden jeg tog hjemme fra. De veed at jeg blev nogen Tid i Fyen, saae Skoven i hele sin Friskhed, som jeg ikke har seet den siden jeg var en lille Dreng; jeg dykkede mig ret ind i det Grnne og havde en Flelse, som Sefuglen der slaaer ned i sit grnne gjennemsigtige Element. Over Hamborg tog jeg til Oldenborg hvor jeg blev fire Dage; ved Taffelet hos Storhertugen fortalte den gamle Overhovmesterinde en Anecdote om Dronning Mathilde hvori ligger noget ret Poetisk. Overhovmesterindens Fader var med at overfre Mathilde fra Engeland til Danmark, det blste strkt og det store Flag hvori var forenet det danske og engelske skildtes ad; Mathilde satte sig da paa Dkket og syede med Naal og Traad Flaggene sammen, i Haab om at hve det onde Varsel. - Fra Oldenborg kom jeg ind i Holland, der er den yndigste Idyl i Verden; Alt saa mildt, saa smilende og en Nethed, en Reenhed, lige til de mindre Landeveie, saa man troer at det Hele er et Legeti, seet i Forstyrreises Glas. I alle Kirketaarne klinge Klokkespillene, alt har noget festligt, noget sndagsagtig. - Mine Skrifter ere vel alle meget udbredte i Tydskland, men saaledes som i Holland og Engeland, er det ikke Tilfldet; jeg er der forunderlig bekjendt og afholdt. Allerede i Amsterdam saae jeg mit Portrt, stukket i Holland, hnge i Boutikvinduerne og da jeg kom til Haag fik jeg det klareste Beviis paa Hollndernes Kjrlighed til mig; i strste hast blev i eet af Byens frste Hoteller arangeret en Fest for mig; Kunstnere og Lrde bde mig velkommen; mange Skaaler bleve drukne og een isr rrte mig, ja gldede mig mere end al den Hder man viiste mig, man udbragte gamle Collins Skaal; min Biographie var nylig udkommet i hollandsk Oversttelse og man vidste hvad Collin havde vret og er mig. De hollandske Aviser have mldt en heel Deel om denne Fest, men det har vel neppe vret optaget i danske Aviser, da det er om mig, som man hjemme stiller saa lavt, som de andre Lande stte, maaskee, for hit, altsaa jeg maa selv fortlle det. - Over Rotterdam kom jeg til London, der er Byen for alle Byer; den eneste Stad jeg veed at nvne den sammen med, uagtet Ligheden ligger i Modstningen, er Rom. Det vil sige, London er Livet og Virksomheden selv, den er den travle Dag, Rom er Natten, den stille, tankevkkende Nat. Man siger det er vanskeligt for en Fremmet at komme her ind i de aristokratiske Kredse, see Livet her, jeg kan ikke sige det, jeg er lige sprunget der ind og har fundet den hjerteligste Modtagelse, de venligste Mennesker! hos Lord Palmerston, gjorte jeg min frste Indtrdelse i den store Verden og siden er jeg revet hen i den, som ved en Malstrm, nu har jeg seet det Liv, prvet at rre mig i denne Susen og Brusen; ogsaa det vil have sit aandelige Udbytte; jeg er imidlertid ihieste Grad angrebet deraf, De veed, mit Legeme ikke er strkt og nu har jeg i henved tre Uger holdt ud til Morgenstunden; ganske lidende er jeg derfor taget ud paa Landet, hvor Hofraad Hambro har aabnet mig sin Sns Villa, her ligger jeg ganske ene, hviler og tager Luft. Mueligviis reiser jeg den 8te August til Skottland; Walter Skotts Familie have viist mig stor Velvillie; Dickens er mig en elskelig Personlighed, som en gammel Ven fli han mig imde; vi saaes frste Gang ved en Dinee Lady Blessington gjorte for min Skyld. Jenny Lind har jeg kun seet to Gange, hun boer over en dansk Miil fra mig og jeg er evig og altid indbudt, vi maae skrive til hinanden; jeg har imidlertid spiist hos hende een Middag, hun har et heelt Huus og en lille Have, desuden hrt hende i Sonambula; (en Parquet-Billet koster omtrent 50 Rbdlr). Mit Portrt hnge i Bogladerne ved Siden af Jenny Linds, et nyt kommer i nste Uge og min Buste bliver gjort. - En engelsk Boghandler har fra Kjbenhavn ladet forskrive mine Skrifter paa dansk, de gaae srdeles vel af siger han, i det flere Engelndere lgge sig efter dansk for at lse mig; jeg har her et forunderligt stort Publicum og som jeg hrer er det ikke de hiere Klasser og Forfattere, som kjende mig, men Folket; en smuk Artikkelom mig, den fik mig Taarer i inene, stod nylig i litterary gazette, men det veed man ikke i Danmark og bryder sig ikke om, jeg er nu der engang den forkastede Hjrnesteen og naar jeg ret tnker paa Behandlingen der, Dommen over mig og mine Skrifter, der nu flyve ud over alle Lande, saa ligger det tungt paa mit Hjerte. Brd har man givet mig hjemme, men aldrig re, og det er dog det himmelske Brd der har den strste Kraft. - Fru Lesse ryster vel paa Hovedet, men det er menneskeligt hvad jeg fler. Glder De mig i Lbet af 14 Dage fra Dato med Brev, da send det her til London til det danske Gesantskab, skriver De senere, saa send det til Weimar til Kammerherre Beaulieu de Marconnay; jeg gaaer hjem over Weimar, hvor jeg er indbudt af Arvestorhertugen, som jeg har mdt her i London. Ahasverus er frdig og solgt i Leipzig og London, dette bliver mit frste Arbeide der jevnsidig kommer ud i tre forskjellige Lande. Beed Fru Lesse hilse sine Snner og De selv bringer Ludvig og Augusta min Hilsen. Deres inderlig hengivne

H.C. Andersen.

[Udskrift:] Veldle Fru Hanck

Frederiksborggade No 31 frste Sal Kjbenhavn

anbefales

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 866-69)