Dato: 3. oktober 1822
Fra: Martine Eline Bredsdorff   Til: Johanne Henriette Jacobe Bredsdorff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn, den 3die October 1822.

Min kjre gode Hanne!

Du maae ikke vre vred fordi jeg slet ikke har skrevet til Dig i denne hele lange Tid at jeg har vret her, men Du kan tro at det er ikke Ligegyldighed men jeg har vret i en evig Forstyrrelse, saa at jeg er ganske fortumlet i mit Hoved. - jeg kan endnu slet ikke rigtig finde mig i at jeg er her og at jeg skal blive her hele Vinteren, det er virkelig slet ikke min Skyld for jeg ved med en god Samvittighed, at jeg foreholdt baade Fader og Moder alle de Grunde hvorfor det ikke saa vel kunde gaae an, men de kunde ikke modstaae de kire Menneskers Overtalelser, de gjre rigtig allesammen altfor meget af mig, og jeg kan egentlig ikke begribe hvor det kan vre dem saa meget om at gire at beholde mig her. Jeg har rigtignok mange Fornielser her og Gud veed at de ere alle saa kirlige imod mig men det er mig umuligt andet end at jeg tidt lnges saa inderlig efter det elskede Skjerninge og tidt kommer Taarerne mig i inene naar jeg tnker derpaa, jeg er ogsaa bange for at Moder skal faae for meget at bestille i Vinter, men Tante Cobe kommer da hjem, og hvis hun ikke kan komme herfra, saa reiser jeg bestemt med Christian som nok kommer hjem i November; han var her i Aftes og fortalte til min store Glde at han havde vret oppe til Examen og faaet prceteris, Gud vre lovet at alt gaaer saa godt for ham! Jeg har da allerede vret mange Gange paa Commedie hvor jeg da bestandig morer mig saa deilig, jeg maa dog fortlle lidt om de mrkeligste Stykker jeg har seet. - Det allerfrste Stykke jeg saa var Hugo von Reinberg det er et frygteligt Stykke men der er mange deilige Steder deri. Nielsen og Jfr. Brene spilte overmaade godt deri. Jeg har ogsaa seet den lille Rdhtte, det er ret nydeligt at see og der er da den sdeste Musik af Verden. Madam Rind og Cetti ere saa elskvrdige deri, men forleden Aften saae jeg Kronen for dem alle nemlig Jgerbruden, den er da nsten himmelsk. Det er i denne Tid Holbergs Secularfest, der er dertil af Oehlenschlger fabrikeret et Forspil som er ret nydeligt. - I denne Tid er der vel Auction i Ollerup, det maa vre skrkkeligt tungt for dem, vil du hilse dem saa mange Gange fra mig. Jeg skal hilse Dig saa mange Gange fra den sde elskvrdige Reinholdine, hun var her forleden Dag med Brun som nu er kommen; men de reiser nok i disse Dage. - August har jeg blot seet paa Gaden, Jette Drevsen er her i disse Dage, hun og Ingeborg er paa Comedie i Aften og Tante og jeg sidder her ene hjemme. Jeg kan rigtig godt lide alle Drevsens, Jette er saa rlig og hendes Stemme er da over alt hvad jeg har hrt. Jeg holder i det hele taget grumme meget af alle her, Ingeborg er ret en sd velsignet Pige; jeg troer nsten at der bliver et Par af hende og Adolf Drevsen, det skal vre et rart Menneske jeg vilde ret nske at det kunde blive imedens jeg er her for sligt morer mig da saa kosteligt. Jeg har saa grsselig meget at fortlle og gire mig til af at jeg ret vilde nske jeg var hiemme, da det ikke saa vel lader sig skrive. Her har vret noget talt om at her maaske kunde blive et Bal, det kunde rigtignok vre ganske deiligt. Du kan da ellers nok begribe at jeg ikke just er i den allerbeste Anstalt med Klder, men det er noget som man maa finde sig i med Taalmodighed, jeg maa da nsten altid gaae med den blaa Merino naar jeg gaar ud. Vil du saasnart som mueligt sende mig alt det Ti af mit som Du kan hitte, isr maae jeg have nogle Srker mine to hvide Kjoler er nok i Hurlumheien med Ompakningen kommen imellem Moders Ti, dem maae Du da ogsaa endelig sende mig. Det er dog (troer jeg) bedre med Mrbr. Bindesbl,jeg har ikke hrt fra ham siden anden Dagen efter at jeg var kommen her da har Gottlieb B. vret der. Kire Hanne! Du skal ikke bryde Dig om at jeg vrvler det ene imellem det andet, men Du veed nok at her er ingen Rolighed til nogen Ting. - Betty Berg har jeg ikke seet siden jeg kom hertil men jeg fik forleden en Hilsen fra hende med Jacob, hun lovede dog snart at komme herind. - I den Tid da Fader og Moder var her, var her et frygteligt Ryk ud og Ryk ind. Bjes var her med alle Brnene, vi, foruden andre Fremmede det var rigtig slemt for stakkels Tante da Ane var syg, nu er hun da kommet sig ret godt. - Det morede mig saa meget da vor lille Ven F. Leth kom herhen, og isr fordi han bragte mig et Brev fra Dig. Det gldede mig ogsaa saa inderlig da jeg i Aftes saae Hr. Wldike paa Comedie men jeg kunde da desvrre ikke komme til at tale med ham, og han saae da sagtens heller ikke mig. - Jeg maae sige her lige som da Du var i Fredericia at her er alt for megen Godhed paa engang, for jeg bliver ganske distrait. - Jeg har rigtignok skrevet lidt af en Slags Dagbog men jeg vil giemme den til jeg kommer hiem saa skal vi ret giennemgaae den. Hvorledes lever Mine Lange, siig til hende at hun kan nok engang glde mig med et Brev; naar I vidste hvilken Fryd det er for mig naar jeg faaer et Brev saa er jeg vis paa at I skrev tidt til mig. - Det er sandt: jeg maae dog ikke glemme at fortlle, at Hanne Bje har faaet en Datter. Sprg Ottilie om hun kan huske den lille Skomagerdreng fra Odense som spilte Comedie for dem, han er nu her i Byen og skriver Tragedier og Fortllinger som han imellem kommer og lser hit for os der er enkelte smukke Steder i men i Almindelighed er det noget grueligt Vrvl, et Sted maae jeg skrive ud: (et Orakel siger "vaandefuld" fra sten til Vesten den Gamle "Vee, Vee, Vee" (Chor) Vee, Vala ryster paa Stolen, derefter falder hun ned) Jeg veed ikke hvad Du synes? I morgen kommer han igien og lser jeg glder mig ret dertil naar jeg blot kunde bare mig for Latter men det er nsten en Umulighed saa taabeligt br han sig ad. Jeg har vret hos Fru Thurah, og Carl Rafn fulgte mig derop, jeg tnker nok at hun har derover anstillet sine synderlige Meditationer. Nu er jeg rigtig ganske trt i mine Fingre af den Skriverads (hvilket Du ogsaa nok kan see paa Skrivtens Elendighed) jeg vil derfor holde op med mange Hilsener til alle de kire hiemme, i Ollerup, paa Skjoldemose, i Mllen, St. Jrgensgaard, Svendborg, Faaborg fra

Din troe hengivne Sster

Eline Bredsdorff./

[Udskrift:]

Jomf. Hanne Bredsdorff

Vesterskjerninge pr. Svendborg

Tekst fra: H.C. Andersens Hus