Ma. 2. december.

Til Directionen for Fonden ad usus publicos.

I Aaret 1819 meldte sig ved Theaterdirectionen et ungt Menneske navnlig Hans Christian Andersen fra Odense for at vorde ansat som Skuespiller ved det Kongelige Theater, og iflge allernaadigst Befaling maatte Directionen desangaaende afgive en all. Betnkning [se 24. august 1820). Da hans Udvortes var ham aldeles imod til at komme frem paa den Bane, forsgte han i et Par Aars Tid at gjre Tjeneste som Chorsanger; dog uden at erholde nogen Ln derfor. Da han ogsaa dertil aldeles intet Anlg havde, tilkjendegav man ham, at han ikke lngere kunde deeltage i velserne paa Syngeskolen. Hans Hang til Theatret bragte ham til, under hans Ophold her, at gjre adskillige Forsg som dramatisk Digter, Forsg, som, skjndt de allevegne rbede det unge Menneske, der var ganske blottet for Kundskaber, lige indtil Kundskab i Modersmaalet, dog tillige rbede umiskjendelige Digter-Anlg. Et Par af disse dramatiske Stykker indsendte han til Directionen i Haab om at faae dem opfrte.

Da bemeldte Andersen, der er aldeles blottet for Formue og lever kun af privat Godgjrenhed, som hans godmodige Charakteer forskaffede ham, vilde blive ulykkelig og tabt for det borgerlige Selskab, hvis han saaledes vedblev at hendse sin Tid, og der tvertimod er grundet Haab om, at han, videnskabelig dannet, kunde vorde en nyttig Borger, opkaldte man ham i Directionen, forestillede ham den literaire Afvei, hvorpaa han var kommen, og lovede ham, at man vilde anbefale ham til allernaadigst Understttelse for at kunne studere, hvis han udelukkende vilde anvende sin Tid og Flid paa de ndvendige Skolevidenskaber.

Han modtog Directionens Tilbud med Glde, og paa Grund af Hs. Majestts allernaadigste Yttring i den Anledning til mig, Collin, paa min forelbige mundlige all. Beretning derom, have vi foranstaltet, at han sidst i October Maaned d.A. blev optaget i Slagelse lrde Skole, hvor han, ved Universitets-Directionens Medvirkning, nyder fri Underviisning.

Iflge den fra Rector Meisling indhentede Underretning, formenes Husly, Kost, Vask, Klder og Bger etc. for ham idetmindste at medtage 350 Rdl. aarlig. Dersom Hs. Majestt altsaa allern. vilde bevilge indtil 400 Sedler aarlig i 3 Aar, i hvilken Tid han i sin Alder (17 Aar) vel vil kunne vorde frdig til Academiet, haaber man at hans timelige Lykke derved er grundlagt.

I det Haab o.s.v.

Holstein. Rahbek. G. H. Olsen. Collin.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus