Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 7. december 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VI
Sprog: dansk.

Til Kongen.

Kjbenhavn den 7de December 1832.

Hans Christian Andersen, Student, ansger allerunderdanigst om Understttelse til en Reise.

Gjennemtrngt af Taknemmelighed for de Velgjerninger, Deres Majestt allernaadigst har ladet mig tilflyde, saavel frend jeg kom til Universitetet som i det frste Aar efteratjeg i Aaret 1828 var bleven akademisk Borger, nrmer jeg mig, i dybeste Underdanighed, Deres Majestts Throne. Min Tid og Flid har jeg siden helliget det Fag, hvortil jeg troede, at Naturen havde skjnket mig noget Anlg, Digtekunsten, og ved de litteraire Forsg, saavel lyriske som dramatiske, jeg i de sidste tre Aar har leveret, har jeg, uden enten offentlig eller privat Understttelse, vret heldig nok til at skaffe mig en anstndig Existents. Imidlertid indseer jeg fuldt vel hvormeget jeg mangler, saavel i Kundskaber som Modenhed, for at kunne prstere noget, der kan have mere end Dgnets Interresse. Foruden det flittige Studium af ldre og nyere Tiders bermte Digtervrker, er for den unge Digter intet gavnligere end udbredt Kundskab til Mennesker og Verden o I den Overbeviisning gjorte jeg, paa min egen Bekostning i forrige Aar, en kort Reise til Tydskland. Deres Majestt har allernaadigst sat flere af vore ldre Digtere i deres yngre Alder i Stand til at nyde denne Lykke, og jeg nrer derfor det allerunderdanigste Haab, at min redelige Strben paa den Bane, jeg har begyndt at betrde, vil bevge min allernaadigste Konge til at skjnke mig saa stor en Sum at jeg, om endog kun paa eet Aar, kan besge Frankerige og Italien. Maaskee kan jeg da engang paa en vrdig Maade vise min Taknemlighed mod Kongen og Fdrenelandet.

allerunderdanigst

H. C. Andersen.

[Anbefalinger] Brev Brev Brev Brev

Tekst fra: H.C. Andersens Hus