Dato: 4. oktober 1832
Fra: Henrik Ascanius   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Vejlby Prstegaard den 4. October 1832

Histrede Hr. Andersen!

Langt lngere end jeg nskede, har jeg ladet Deres venskabelige og fortrolige Brev af 25. Juli ubesvaret, men Aarsagen er den, at tvende Familier, hos hvem jeg haabede at faae Deres gamle Moder anbragt, frst nu ved aldrende Frnders Dd have faaet Leilighed til hendes Modtagelse, og at den ene af disse, med hvem jeg var traadt i Underhandling, trak sig tilbage, da jeg meente, at vi allerede vare komne Afgjrelsen nr. Jeg har derfor henvendt mig til den anden Familie, et Par midaldrende, men meget skikkelige Folk, der beboe et jordlst Huus, og som ere blandt mine nrmeste Naboer, ikke hundrede Skridt fra Prstegaarden. Deres Kaar gjr dem en tarvelig Levemaade til Ndvendighed, og Brndeviin og Kaffe ere blandt dem ukjendte Luxusartikler; men troer De, at Deres Moder kan finde sig i en saadan Levemaade, saa vil hun faae det, ligesom det have det selv; de ville yde hende Underholdning ved deres Bord, Varme i deres Stude, Vadsk og Tilsyn, som de og ville aflevere hen des Kldnings-Stykker i samme Stand, som de befindes ved Modtagelsen, imod herfor aarligen at erholde 45 Rbd. Skulde andre Behageligheder tilsikkres deres Moder, maatte disse srskilt betales. Kan og vil de nu erlgge denne aarlige Sum, saa vr af den Godhed at tilmelde mig det med et par ord, da vi saa nok ved Hjlp af vor fllds gode Ven, Guldberg, finde Leilighed til at faae Mutter med sin Seng og vrige Sager bragt hertil. Rigtigen at kjende Folk er en vanskelig Sag; dog anseer med med Grund den Familie, med hvilken jeg har talt, for saa retskaffen, at den stedse vil yde hende en kjrlig Behandling,som den ei heller er saa fattig, at det daglige, skjndt tarvelige Udkomme skulde mangle den. Med megen Behagelighed, Kjre Hr. Andersen, og rende Deres snlige Flelse har jeg i Deres Brev lst Skildringen af Deres Moders Forfatning, dog beer jeg Dem ret meget, lad ei Kjrligheden, men den ngne Sandhed laane Farverne, og siig os det oprigtigt, om hun uden Tvang er at afholde fra Excursioner, om hendes Ti kan overleveres hende selv til vartgt o.s.v. Vel er der ikke her i Byen eller Sognet noget Udsalgssted for Drikkevarer, ligesom jeg og nppe troer, at der vil findes Nogen nedrig nok til at gjre sig Fordeel paa hendes Svagheds Bekostning; men det lille Sladdrehul, med alskens Pak fyldte Middelfart, er ei langt, kun 3/4 Miil borte, og saare ubehageligt vildet vre for os Alle, om vi her skulde see det fortsat, som vi i Odense sge at afvrge.

Jeg har saaledes efter Evne opfyldt min Commission og sagt min Mening om denne Sag, her derfor Intet at tilfie uden de hjerteligste nsker for Deres Sinds muntre og rolige Stemning og Deres Muses lykkelige Frugtbarhed, til hvilke nsker jeg endnu fier de venskabeligste Hilsener fra min desvrre stedse skrantende Hustru og hendes i Langhed og Tyndhed visse andre Folk lignende Mand,

Deres hengivne

H. Ascanius

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost