Dato: 5. juli 1874
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 5te Juni [Juli] 1874

Min kjere Conferentsraad Andersen!

Gjerne havde jeg alt igaar takket Dem for Deres hurtige Meddelelse om den heldig overstaaede Jernbanetur, men paa Grund af at jeg maatte til Byen blev jeg forhindret deri. Jeg var virkelig ngstelig for Udfaldet, og bebreidede mig at jeg ikke havde overtalt Dem til at udstte Reisen en Dag, til det Onde De led af var overstaaet; jeg trstede mig imidlertid med at min Mand havde gjort det og tillige fandt jeg ud at det maaskee var lidt Reisefeber og i det Tilflde, vilde det vre det Samme, nste Dag. I denne Morgenstund har jeg nu atter havt den Glde at hre fra Dem og da De ikke omtaler Deres Befindende, er det et kjert Bevis for at det ikke er daarligt. Samtidig med Deres Brev, bragte Postbudet mig et velsignet rart Brev fra Grevinde Holstein. Hun gjr mig aldeles skamfuld med sin Taknemlighed for de ubetydelige og vrdilse Smaating jeg sendte hende til hendes Bazar; hendes Tak var noget langt bedre vrdig. Hun er saa bekymret over den uhyggelige Situation, som Excellencen, som Conseils President nu befinder sig i, at hun har bestemt sig til at komme herind igjen og blive saa meget som muligt, sammen med ham. Det kan jeg saa godt begribe og vilde gjre det Samme i hendes Sted. - Ligeledes havde jeg et rart Brev fra Excellencen Moltke Hvidtfeldt; han siger at han jo ikke kunde gjre Krav paa at jeg skulde mindes hans 10de Juni, men da jeg havde forvnt ham ved at skrive til ham i flere Aar, saa havde det vret en stor Skuffelse for ham, da min Gratulation udeblev iaar. Det gjorde mig i Sandhed ondt, da jeg smigrer mig med at han virkelig stter Priis paa enhver lille Opmrksomhed. - Nu vil jeg sprge Dem kjere Andersen om De maaskee troer at De alene paa Bregentved har havt herligt varmt Sommerveir, saa tager De feil, thi igaar var det en af de skjnneste Dage; ingen Vind rrte sig, vi havde 17, Varme, men jeg nd den ikke ubetinget, thi jeg var bedrvet over at De netop skulle vre borte efter de mange blsende og ustadige Dage, De iaar har truffet paa Rolighed. Selv Roserne i Haven have udfoldet sig til en Pragt, som De aldeles ikke har nogen Idee om, thi saadanne Roser som jeg igaar skar af, har De endnu ikke seet en eneste af herude. Nu smiler De vist i Deres stille Sind og tnker: at det er let nok at prale nu da De ikke er tilstede og selv kan see med egne ine; men "det er sandt", som en vis Herre saa ofte siger. - Samme Dag De tog herfra havde vi Besg af Herr Jrgensen fra Genve med sin Datter og Datter-Datter. De bo paa Klampenborg og blive 14 Dage endnu her. De beklagede meget at de ikke traf Dem. Den unge Pige ligner paafaldende Kronprindsessen, alle Mennesker sige hende det og jeg troer at det smigrer hende meget, isr fordi hun bliver betragtet som voxen Dame, skjndt hun kun er 14 Aar gammel. - Der blev en almindelig Morskab, da jeg spurgte Jrgensen om hans Barnebarn var gift. Jeg antog hende for at vre 18 Aar. Fru Topse, som paa Deres Anbefaling har besgt dem lngere Tid i Genve, var med dem her og var, som sdvanlig nydelig og kvindelig. - Idag var her stor Glde paa Gaarden, da alle Folkene havde faaet Lov at gjre en Skovtour, tillige med en Deel af deres Venner, som de skulde mdes med, det begyndte med Regn imorges, men nu Klokken 3 er det deiligt; om et ieblik skal jeg afsted; vi have lovet at komme paa Teglgaarden til Middag; kun Emil vil ikke tage med, han maa nu anstrenge sig til den endelige Afgjrelse imorgen, da [overstreget: han] har han Historie og det er hans svage Side. Han fik mg? igaar i Physik, saa han kan endnu, dersom han ikke faaer en meget daarlig Characteer i Historie faa 1ste Characteer. Han er G v l ikke meget ngstelig, thi ellers kunde han ikke, som han nu gjr, sidde ved Claveret og more sig med at spille. Mine Tanker og min hele Opmrksomhed er lige saa meget henvendt paa den deilige Musik af "Barberen" som lyder herind, saa jeg griber mig selv lyttende dertil med Pennen dyppet i Haanden. Det har moret mig meget idag at lse i Dags Telegraphen et Uddrag af Fru Jerichaus Beskrivelse over hendes Ophold i Tyrkiet, i Haremmet; det er taget fra "Ueber Land og Meer." og er srdeles livligt og beskueligt skreven; jeg vil anbefale Dem at lse det, dersom Bladet holdes derude. - Deres venlige Hilsner skulle blive besrgede. "Det gode Humeur" naaede sit Hidepunkt, da jeg i Aftes da jeg kjrte forbi hendes lille beskedne Villa, standsede for at bringe hende en stor Kurv med en Deel af Havens gode Frembringelser, saasom Asparges, Jordbr etc etc, samt nogle af de alt bermmede Roser. Hun bad mig endelig "komme snart igjen". Louise og [overskrevet: Carl] der var til Fdselsdag paa Bagergaarden, hentede vi derfra i Aftes efter frst at have aflagt et lille Besg paa Elyseum. Poul sov allerede men Charlotte, der var kommet tilkis var endnu magels livlig og morsom. Det frste hun spurgte om efter at have udtalt sin Glde over mit Besg i et hjerteligt Kys, "hvorfor er Hector dd?" paa mit Svar at han var saa gammel, spurgte hun atter "Naar skal Du da d? "Er Du gammel? Jeg trstede hende men isr mig selv med at jeg havde endnu lidt tilbage. Vognen holder for Dren. I Hast Lev vel, venlig Hilsen til Student Oxen men isr til Dem selv fra Deres hengivne

D. Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad