Dato: 13. november 1872
Fra: Anna Melchior, Louise Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Victoria & Alberts Hotel den 13nde November 1872.

Kjre Etatsraad Andersen! Tusind Tak for Deres magels venlige Brev, som det morede os meget at modtage, kun gjorde det mig ondt at hre, at De ikke befandt Dem rigtig vel, dog haaber jeg, at Deres Ildebefindende kun var forbigaaende ligesom Efteraarsstormene og at de smaae Skyer, som for en kort Tid hvilede over Deres ellers saa sunde og strke Legeme og glade fornjede Sind nu atter have veget Pladsen for det Solskin De har inden i Dem, og forstaaer at udbrede omkring Dem. Hvor det var en smuk Ide af Dem at tilegne Deres nye Bog til "Rolighed" og hvor kjnt og hjertelig var Digtet, som skal flge de nye Brn ud i Verden. Vel veed jeg, at jeg er en ringe lille Plante blandt de mange, som trivedes ude paa Rolighed, men jeg har heller ikke glemt, at De altid tog Dem saa kjrligt af de "smaae og uanseete", og gjorde dem gjldende, ved at stte dem blandt de strre og mere anseete og paa den Maade farvelagde dem; som en saadan lille Plante har jeg da ogsaa Ret til at takke Dem for Deres venlige Sindelag, og tillige sige Dem, at Roligheds Blomster haabe endnu i mange mange Aar at kunne beholde iblandt dem deres Blomsterkonge, vre stolte af Digteren, som besang dem, og glade ved Vennen, som fredede og med Guds Hjlp endnu lnge vil frede om dem. De vil af vore Breve til Hjemmet see at vi fre et meget stille Liv herovre, og jeg har derfor ej noget af Interesse at fortlle Dem herovrefra. Vi faae hver Dag Aviserne sendt hjemmefra og kunne paa denne Maade flge lidt med, hvad der foregaaer i Verden. Nu vil da ogsaa den srgelige Begivenhed om den store Ildebrand i Boston vre naaet til Hjemmet; jeg har lst en Artikkel derom i Times, og den har jo, efter alt hvad man lser derom, anrettet forfrdelige Ulykker, og colosale Formuer skal fuldkommen vre gaaet tilgrunde. Man kan nsten ikke rumme saa megen Ulykke og Elendighed, naar man ikke har vret Vidne til den, eller mrker noget til dens Flger. Jeg har lst de forskjellige Artikler om Bjrnstjerne Bjrnson i Dagbladet. Det er Skade at han har den forkerte polittiske Anskuelse, thi derved skaffer han sig vist mange Uvenner, skjndt han jo dog altid forbliver den store Digter, hvis Frembringelser man er glad ved at lse. Jeg lser for jeblikket "Kritiske Skizzer om danske Digtere og Digtervrker" af P. L. Mller, som De laante mig, fr jeg rejste, og den morer mig meget, skjndt jeg paa mange Steder kunde nske, at den var lidt mindre kortfattet. Jeg glder mig rigtig til min Vifte, naar jeg engang kommer hjem, og takker Dem forud for al den Ulejlighed, De har haft med den. Jeg har laant Mrs Bush Oversttelsen af Deres Eventyr, som hun er meget henrykt over, da der vare mange iblandt, hun ikke kjendte. "Historien om en Moder" tiltalte hende isr meget. Mr Buck, den gamle Herre, som var her ifjor, sprger altid med megen Interesse til Dem - , han hrer til en af Deres mange Beundrere. Da Anna vil tilfje en Hilsen vil jeg slutte for denne Gang med mange venlige Hilsner, og i det Haab at disse Linier ville treffe Dem fuldkommen rask forbliver jeg Deres Dem hengivne

Louise Melchior.

Torquay d. 14de November 72.

Kjre Etatsraad Andersen! Modtag en hjertelig Tak for Deres kjre Brev det gjorde mig ondt at see, at De ej havde vret rask, men haaber jeg De igjen er fuldstndig vel. Det var rigtig smukt at tilegne Deres nye Samling af Fortllinger til Rolighed. Det morede os meget at gjennemlse de smukke Linier, som skal danne Indledningen til Bogen. Vi komme lige hjem fra en Tour; det er rigtig koldt idag, og gjr det godt at see Ilden i Kaminen, thi man trnger dertil for at blive varm. For denne Gang vil jeg sige Dem Farvel; det skulde kun vre en venlig Hilsen fra Deres Dem hengivne

Anna A. Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad