Dato: 26. april 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Caspar Holten Grevencop-Castenschiold
Sprog: dansk.

Rom 26 April 1846

Kjre Ven!

Min hjerteligste Tak for Deres venlige Brev! Det gldede mig srdeles; tak fordi De lod det Brev der var indtruffet fra Kjbenhavn flge med; men hvorledes forklarer jeg det? De har sendt Deres fra Wien den 30 Martz og jeg fik det i Rom frst den 24 April, det er hele 24 Dage fra Wien, medens et Brev mellem Kjbenhavn og Rom bruger kun 13 Dage. Tak for de hyggelige Morgentimer vi havde! tak for al den Hjertelighed de viiste mig under mit Ophold i Wien. Reisen til Triest gik fortrffelig; kun har jeg forestilt mig Jernbanen til Gratz endnu mere storartet end den er. hvad som forekom mig interessantest og som var mig ganske nyt var de dristige Svingninger denne Bane gjr! jeg begriber ikke hvorledes vort lange Tog kunde blive paa Skinnnerne i en saadan Flugt. Hvert ieblik ventede jeg at vi alle skulde blive kastede i svimlende Fart ned i Floden! Foraaret sad i alle Steiermarksdale, der saae ganske sndagsagtigt ud med Solskin og blomstrende Trer; ved Triest var det ikke engang saa vidt fremme. Vor danske Konsul esterreicher som ogsaa den oldenborgske Konsul tage sig srdeles af mig, jeg var hos hver til store festlige Middage, fulgte dem i deres Loge i Operaen og paa Lystfart ud af Byen, men mine andre Breve aabnedemig strax en Mngde Huuse, selv Gouverneuren var saa hflig at indbyde mig til sin Soiree. Jeg / fandt ogsaa i Triest elskvrdige Beundrerinder - ! ja bliver jeg ikke fordrvet saa er jeg et godt Exemplar. Agenten for de sterigske Dampskibe blev min Ven og saa fik jeg naturligvis den bedste Kie i Skibet; her var unge muntre Officerer, Veiret var mildt, Stjernerne saae paa os og vi saae paa dem - nste Morgen vare vi i Arcona. Her sluttede jeg mig til en ung ungarsk Adelsmand Bogdanovitsch med en fortrffelig, elskvrdig Mand fra Wien, Grev Paar, som har vret i Kjbenhavn, Stockholm &, vi tre toge en Veturin og ville da see opad Appeninerne og ned af dem igjen paa den anden Side, forbi gamle Byer, der laae som Sphinxer paa Bjergene og spurgte: veed I hvad Navn vi have? Veed i vor Historie?" Men vi svarede ikke derpaa. Klokken slog paa St Maria Magiora da vi den sidste Martz om Formiddagen rullede ind i Rom, som jeg altsaa hilsede for tredie Gang. Men Rom er ikke hvad den var, da jeg frste Gang kom her 1833 havde Alt et mere eiendommeligt Prg; Menneskene, ja selv Ruinerne, de vare alle blve pyntede, jeg ved ikke selv og ved Paaskefesten faldt Folk ikke engang paa Kn uden for Kirken, selv Hyrderne bleve staaende; hvor er dog den kjedelige Forstandighed kommet selv til Kampanien / men smukke ere Romerinderne, som fr, det er Juno og Aphrodite, som endnu leve under Forkldning. Bjegekonturerne ere saa herlige og St. Peterskirken en Stadt, en Verden kunde jeg sige. Roserne blomstre, som Gaaseurterne hjemme for os! Ak hvilket herligt Land. Du har vel af Algemeine Zeitung seet min hie Ankomst til Rom, jeg blev virkelig meget overrasket ved at see mig nvnt, mellem de tre der forleden stode udpegede af Massen her rrte sig denne Paaske. Kappelbelysningen foretrkker jeg for Girandola uagtet dette er det meest storartede Fyrvrkeri jeg kjender; strax efter blev jeg syg jeg har ligget til Sengs, lidt en Deel, af en Byld - det var Satans hvor det kan gjre ondt, jeg skreeg! - nu er jeg oppe igjen og reiser den sidste April til Neapel, her bliver jeg ganske vist en Maaned og tillader Heden det, saa seiler jeg til Spanien! Skal jeg hilse! - jeg formoder at nu er Justitsraad Eduard Collin kommet med sin Kone og Svigermoder til Wien eller rettere til Baden, hvor de ville vre en Maaned hos den unge Thyberg, jeg har derfor i denne Brevpakke lagt Brev til ham, som jeg haaber, da De selv har vret saa god at sige at De vilde besrge Alt Sligt for mig, da sender med nyt Omslag og forseglet til ham, der hvor De veed han er, eller sikkert til Thyberg; vil De ikke ogsaa nok, i den frste Sending til Kjbenhavn, lgge det medflgende Brev til rsted; jeg skal da ikke , haaber jeg, i Aar /

og Dag, plage Dem med Lignende! skulde Brev, hvad jeg rigtignok ikke troer, indtrrffe til mig, Vil De da sende det til Neapel adresseret til vor danske Konsul Fleischer. Bring General Lwenstern og hans aandrige Frue min rbdigste, hjerteligste Hilsen, det samme beder jeg ogsaa om til mine andre Venner, f.eks. Gotschalck &. Nu har De da vel hrt Jenny Lind? Hvad siger De til de Wiener, de skrev til mig om, der skulde have hrt hende og sagt at hendes Sjl og Sang ikke talte til Flelsen. Gud veed hvem i Verden der da taler til Flelsen naar ikke Jenny Lind gjr det. Jeg stoler paa ale Vennernes naturlige Gemyt og paa Jenny Linds Sandhed og Storhed og da vil al Kabale, Smaalighed og Lyst til at agere aparte smelte som Snee i Solen, men hvad skrever jeg alt dette. De har vel nu hrt hende; hrt hende f.Ex i Svngjngersken. Det falder mig ind, jeg kjender ikke et Menneske i Marseille, kan De skaffe mig et Anbefalings Brev der kan gavne mig, som man siger, et Brev til Nogen i Marseille, da var det fortrffeligt. Dog ikke uden et srdeles Brev, skal de ikke have Uleiligheden. - Og nu mit hele Hjertes Tak for al Deres Godhed, for Deres Venskab! Flyv lykkelig mod Norden, min rene Ven og tnk paa mig, min Flugt og min Lykke, jeg haaber der springer et heelt Girandola fra min Pen naar jeg atter er i det gode Norden. Deres meget hengivne trofaste H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm