Dato: 16. juli 1831
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gode Christian!

Modtag herved min hierteligste Tak for dit Brev af 8 d. M. Det glder mig og vores flleds Bekjendtere at Du lykkelig og vel er kommen tilbage fra Din Udenlandsreise. Hvad Du har seet og erfaret paa denne Reise haaber jeg vil give Stof til nogle nye Skrivter. At Du overalt traf herlige Mennesker der med megen Omhyggelighed toge sig af Dig glder mig udsigelig meget. Tak Du Gud min Sn, at Du, som var saa nr de Egne hvor Cholera Morbus grasserer, undgik denne farlige Syge. De 3 Rdl. som Du tillod mig at hve hos Boghandler Milo, fik jeg ikke, da han svarede at han ikke havde solgt nogen af dine. Bger og saaledes heller ikke havde nogen Penge til Dig; jeg var dog saa heldig at jeg fik 1 Dlr at laane hos Frue Seborg. Det din Reise har kostet Dig er rigtignok mange Penge men jeg haaber at denne Sum vil kunde indvindes igjen naar Du faar nogle nye Skrivter udgivne i Trykken. Vel kan jeg tnke mig at din Pung nu maae vre tom men skulde det vre Dig mueligt at kunde sende mig blot idetmindste 1 dlr gjorde Du et stort gode imod mig, da jeg fortiden er trngende til et og andet ndvendigt Stykke som jeg af Mangel paa Penge ikke kan faae. Er det Dig nu paa nogen Maade mueligt at opfylde min Begjring haaber jeg Du ogsaa gjr det eftersom Du' altid har viist Dig saa god imod mig. Jeg er dog ved nogenledes Helbred og takker min Gud at jeg ikke skal vre sengeliggende. Mange Hilsener til Dig fra vore flleds Bekjendtere der alle med mig glde sig over stedse at kunne sprge at det gaaer Dig vel.

Din oprigtige Moder

Marie Jrgensen

Odense d. 16 Juli 1831.

P.S. I nste Maaned er det Madame Hancks Geburtsdag og jeg veed at de nskede meget at Du kunde have kommet herover til den Tid; hvilket jeg ikke har villet undlade at meddele Dig.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter