Dato: 18. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Basns ved Skjelskjr [17 rettet til:] 18 Juni 1870

Kjre Ven!

Dit Brev er brndt, men hvert Ord har jeg beholdt, og takker Dig ret for din Tillid til mig, Udtalelsen af hvad der fylder Dig. Dit Sind er tungt, saameget trykker Dig, jeg kjender til denne Sjlstilstand fra en anden Livsstilling i yngere Aar. Jeg vil imidlertid saa gjerne troe at Meget ligger mere i Misstemning og Sindet, end just i Forholdene. Disse kunne stille sig bedre, om Gud vil. Saa inderligt som jeg holder af Dig, vil Du forstaae at jeg er bedrved ved at vide hvor tungt dit Sind er og Intet at kunne gjre for at lfte det. Der er ingen Trst i at hre sagt, at hver have vi vort Kors at bre! - Det fornier mig i dit Brev at lse at Du er glad over at vi kom til at Reise sammen vor seneste Tour; paa den lrte vi at kjende og forstaae hinanden, og jeg forsikkrer Dig at jeg betragter dette som det bedste, og egentlige Udbytte af denne Reise. Du kom mig saa aaben og fortrolig imde, jeg gjorde Gjengjld, der fandtes ingen Rivninger i Omgangslivet, thi vi forstode gjensidigt at vi meente hinanden det rligt og godt. - Du er endnu i Udvikling, har Ungdommens hele, varme Blod, og [overstr: har] altsaa dine sjlelige Kampe at gaae / igjennem; Du vil det Gode og det i al rlighed, er en trofast Sjl, og Alt vil klares for Dig. At Du ikke optager dette Skrevne som smukke Talemaader, men som en Udstrmning indefra, er jeg forvisset om. Bring min deeltagende, hjertelige Hilsen! -

Skriver Du til Peter Mller hils ham ret inderligt og lad mig, naar jeg hrer fra Dig, vide hvor han er, hvorledes han har det og naar han tnker paa at komme til Danmark, hans Adresse gad jeg ogsaa nok vide, medens jeg er her paa Landet, havde jeg den, da skrev jeg ham til.

Jeg lever meget stille herude og har det just ikke saa godt; jeg plages af Gigt og er endnu ikke fri for den djvleblndte Zona. Fra min hiere Arm hen mod Brystvorten er som indbrndt med et Jern noget Krimskram, som danner Figuren: [figur] det seer ud som stod der No 2.- Nu er det paa tolvte Dag siden det viiste sig og strax i sin fulde Gld, og endnu er det ikke borte, og jeg holder dog Dit (ikke meget). Betydeligt bleget er det dog og mindre brndende. / Paa Sndag reiser jeg over til Holsteinborg og bliver derindtil den 2den eller 3 Juli, da maa jeg ind til Kjbenhavn, enten saa Melchiors ere komne eller ei; jeg maa see paa Vrelser; saadanne vil Edgar Collin leie ud, men jeg kan ikke, indsseer Du, tage imod samme, uden forud at see paa disse. Jeg veed heller ikke hvorledes hans, vistnok elskvrdige Frue, men som er svagelig, vil og kan vre, som Vertinde, da jeg jo skal have min Opvartning der. Hovedsagen er [overstr: jo] rigtignok at de have en solid Pige til at passe mig; Edgar er jeg forvisset om vil vre god og elskvrdig og kunde jeg vre ham noget til Gavn som Bosiddende hos ham nsker jeg det af inderste Hjerte. Kommer din Moder til Byen fr jeg, beed hende da at see paa den omtalte Leilighed og at give mig et Vink, hun vil vist nok see paa mine Fordringer og mit Bedste; jeg har til Edgar skrevet op alle Betingelser og givet disse for os gjensidigt. Dersom Melchiors komme til Byen i Juni, da have de indbudt mig til "Rolighed" hvor jeg bliver i nogle Uger og reiser saa til Frijsenborg; der er jeg da paa Fastlandet [overstr: og faaer] /og saa faaer jeg vist strke Anfgtelser til at gaae lidt mere syd paa og forynges ved Reiselivet, om kun tumle mig ude et Par Uger. Fornuftigst er det vel at opgive samme! nu faae vi at see, hvorledes Stemninger og Tilstande raade. Lottoriet vandt jeg da ikke en Dit i, og vinder neppe senere, dog er det bedst at Hr Boye, indtil videre beholder Lottorisedelen og venligst tager sig af dens Fornyelse. Jeg stoler aldeles paa hans gode Hukommelse, der jo ves i hans Livs Stilling og bygger paa hans venlige Sindelag for din Fader, jeg tr ingen Fordring gjre paa det. - Charles Dickens Dd har fyldt mig med mange alvorlige Tanker. Tiden flyver hen - og snart: "forbi, forbi, er alle Historier!" -

Hils dine Forldre, din Sster, Viggo, Theodor og hver som Du troer bryder sig om en Hilsen fra

din trofaste Ven

H.C. Andersen.

E.S.

Breve til Basns, ogsaa til Holsteinborg, gaae over Skjelskjr.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 129-32)