Dato: 5. januar 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Melchior
Sprog: dansk.

Nizza den 5 Januar 1870.

Kjre Frken Louise!

Tak for Deres venlige, indholdsrige Brev, det jeg modtog indlagt i Deres Moders Skrivelse til mig. Breve fra Veninder og Venner ere mit bedste Solskin! jeg lnges efter det og bliver i daarligt Humeur naar ved Middagsbordet de andre Gjster erholde Brev og jeg slet intet. Nu er allerede lang Tid gaaet hen siden jeg hrte fra Algier, jeg veed nok at Deres Moder har en overvldende stor Brevvexling, selv har hun skrevet til mig at hun snart i den Henseende, erklrede sit Bo for Falit; hun kan ikke give Udbetalinger, jeg bliver Een af dem som lider derved. I det nye Aar har jeg endnu ikke, hverken fra Syd eller Nord, hrt fra Nogen. Jeg bad for 14 Dage siden Boghandler Reitzel snarest at sende mig, i Krydsbaand, de Blade som udtalte sig om min lille nye Bog, men tilfiede at han ikke skulde sende disse naar Bogen blev mindre godt omtalt; han har ingen sendt og det er en stor Uret da jeg af flere Breve jeg modtog efter Julen hrer at Bogen gjr Lykke og bliver i alle Blade srdeles rosende anmldt, hver som skriver dette tilfier, vi sende ikke Kritikerne da vist nok Flere allerede have sendt Dem disse. Det er meget betnksomt og jeg faaer Intet at lse. - Jeg fler mig forunderligt eensom og altid lidende af en febril Angest som forestod mig noget ondt, som skulde jeg aldrig naae Hjemmet, det er sygelige Griller veed jeg nok, men de ere der nu. Alle de Fremmede her i Hotellet ere meget hjertelige og tilnrmelige, Alle kjende mine Skrifter og komme mig med stor Deeltagelse imde; i de sidste tre Dage have vi faaet varmt Solskin, men hele den tidligere Tid har jeg prvet Vinterkulde, vi havde stadigt to a tre Graders Kulde, Vandet frs, ja i Marseille laae Iis i Havnen, Skibene som skulde ud maatte bryde Isen. I Lyon har det vret elleve Graders Kulde, og i Dag lser jeg i franske Blade at to Mennesker ere frosne ihjel i de uopvarmede Vogne som gaae fra Madrid til den franske Grndse. - Solskinnet gjr mig godt og fra mine Vinduer har jeg at see den deiligste Solnedgang, de sneebedkkede Bjerge skinne med "Alpeglden", Luften kan vre blaagrn og gjennemsigtig, Skyerne straale som Ildsluer og Havet er aldeles purpurfarvet. Jeg har faaet sendt Thorkildsens Album fra nordiske Digtere, disse ere tolv og deres Portrtter findes foran i Bogen nemlig Carl Andersen, Btcher, H.C. Andersen, Goldschmidt, Asbjrnsen, Mads Hansen, P. Hansen, Munch, Hauch, Fru Thoresen, Hertz, - ja den tolvte kan jeg aldeles ikke erindre og jeg har ikke Bogen ved Haanden. Hertz har leveret en lille Fortlling, der dreier sig om vor Theatersag, den har srligt tiltalt mig. - I P. Hansens Digte er en smuk veemodig Stemning. Han er nok endnu ikke vendt hjem fra sit Besg i Suez, heller ikke Robert Watt, jeg hrer at han er i Paris, Brev fra ham har jeg imidlertid ikke! de sidste Dage i Aaret fik jeg et Brev fra Deres Sster Thea, Deres Fader havde vret saa elskvrdig at udfylde de tre Sider deri, Brevet kom netop i det jeg sad og skrev til ham; han har strax ved sin Hjemkomst til Kjbenhavn sendt mig tidligere et Brev, siger han, men det er ikke kommet til mig og man veed paa Posthuset Intet derom, det ld ikke paa poste restante, men kun H.C. Andersen i Nice. Det er vist det eneste Brev, der i mange Aar er gaaet tabt for mig naar jeg har vret paa Reise. - Iaften venter jeg sikkert kommer Brev til mig fra Deres Moder, jeg har en Fornemmelse derom, gid det maa vre saa! Nytaarsaften samledes alle Gjster her i Hotellet, jeg lste for dem, vi legede Juul, drak Punsch og min Skaal blev smukt udbragt, jeg udbragte Damernes. De har vistnok baade Jule- og Nytaars-Aften tilbragt det hjemligt godt; gid at jeg havde vret der med. Hils hver isr. Imorgen skriver jeg Brev til Deres Moder. Det lgges heri. Der hrer De om jeg iaften blev brevls; hjerteligst

H. C. Andersen [i marginen, s. 4:] Har jeg paa mit sidste Brev (27 December) glemt at skrive poste restante?

Tekst fra: Niels Oxenvad