Dato: 24. juni 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Altona 24 Juni 1868.

Kjre Fru Melchior!

Deres Mand, vil jeg haabe har paa sin Fdselsdag modtaget mit Brev og De, mit Bilag. Jeg tnkte mig ret ind i Hjemmet paa Rolighed, fulgte med Tankerne, hvorledes jeg maatte troe at Dagen gik. Jeg drak med Hr Warburg Deres Mands Skaal, men langt bedre dog at have vret der. Mit nske var det, imorgen tidligt at reise her fra og efter et Par Dages Ophold i Odense at naae Kjbenhavn, Hr Dr: Marcus skulde imorges afgjre, om jeg kunde reise, men han sagde nei, Benet vilde lide derved, jeg skulde blive i Ro, hvor lnge -? det vilde han ikke sige, men jeg haaber dog at det er i Orden til Ugens Udgang. Om alle mine Venner hjemme vide min Tilstand veed jeg ikke, man undrer sig vist, at jeg bliver siddende i Altona; dog i hvor magels gode man her end er mod mig, jeg nsker dog at jeg var afsted. Man har sagt mig at det stod i en Avis at jeg i Ems havde stdt mit Been og nu var Patient men om det er i en dansk eller i en tydsk Avis det har vret at lse, veed jeg ikke. I Dagbladet seer jeg at i Sndags stod i "Figaro" et Stykke om mine Eventyr, Watt har vist ikke hrt at jeg ligger syg her i Altona, ellers havde han sendt mig det i Krydsbaand; han er maaskee heller ikke i Byen. Bloch vilde jeg skrive til, men jeg er ikke i Humeur, og han tr kun faae et Brev fuldt af Solskin. Igaar vilde Warburgs, at jeg endelig skulde kjre ud med dem, og det var en smuk Tour forbi Landsteder, Haver, langs Elben til Blankenese, Dr: Markus tillod mig det, men jeg havde Smerte i Benet og var gladest da jeg kom hjem igen. Deres Hr Broder er saa elskvrdig hver Dag at sende mig "Dagbladet". I Mandags var her Koncert i Huset, der blev givet en Octet af Gade, jeg var med, liggende paa sterlandsk, Benene i Sophaen. De ved at Frken Marcus er i Sndags blevet forlovet med en Hr Schwabe, ham har jeg ikke seet, men hun saa meget lykkelig ud, da jeg igaar talte med hende, ogsaa Hr og Fru Dehn fra Manchester er her. Den unge Hr Melchior med Frue, hun seer daarlig ud, reise nu til Ems, jeg talte igaar med hende. Deres Svigerinde er vel i Kjbenhavn naar dette Brev indtrffer? hils hende! hils alle Kjre, fornemlig Deres Mand og Brn, Venner og Veninder, srligt Bloch og Watt. Seer De fru Lind eller Drewsens i Rosenvnget da lad dem vide at jeg endnu ikke har faaet Lov af Lgen at reise, det gaaer noget langsomt med det Skinnebeen. Snnerne ride vel flinkt omkring paa deres Pony, lille Thea har ikke glemt sin Ven Andersen. Frken Sophie Melchior seer jeg i Tankerne ved Festen i sin grnne Silkekjole, forkortet eller forlnget veed jeg ikke, men altid, srdeles kldelig. Bring Hr og Fru Bille min srdeles Hilsen! snart haaber jeg samles vi, og jeg er ikke hinkende som nu, det klder ikke og det smerter!

Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen.

E.S. I dette ieblik havde jeg Besg af Etatsraadinde Donner, som venligt indbd mig at boe hos sig, det jeg dog ikke kunde modtage, nu!

Tekst fra: Niels Oxenvad