Dato: 9. juli 1874
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 9de Juli 1874

Min kjere Andersen! Forhaabentlig befinder De Dem fremdeles godt i det nye pragtfulde Hjem, hvor De for en Tid har opslaaet Deres Paulun. Jeg glder mig til at hre at det varme Veir har jaget baade Gigten Halssmerterne og Mave Ondet paa Dren, saa at De i fuldt Maal kan nyde og beundre, det skjnne Herresde, som man fremhver, som et af de Skjnneste her i Landet. - - - Vr saa artig! Brev til Fruen! lyder det ind ad Dren; og netop nu i dette ieblik Klokken er 9 Morgen, modtager jeg Deres kjere hjertelige Skrivelse med Bekrftelse paa min Formodning at De befinder Dem vel og synes godt om at tumle Dem paa ungdommelig Viis i Skov og Mark. Da jeg satte mig ved Skrivebordet, tnkte jeg paa at oppebie Deres Brev, men opgav det for dog saa snart som muligt at meddele Dem, (hvad der), hvad der har gldet os Alle meget, at Emil er bleven Student med frste Characteer. Han kom gldestraalende springende op paa Verandaen hvor vi sadde i Forventning om Udfaldet. Paa Veien herud havde han naturligviis anskaffet sig den betydningsfulde Student Hue. - Historie havde han vret meget ngstelig for, da det er hans svage Side, men han fik dog g og havde saaledes 6 Point mere end det forndne Antal for bedste Charcteer. Nu skal han have en stor Fornielse idet han har faaet Lov til, sammen med sine tre Fttere, Robert, og Gustav Henriques, samt Adolph Fraenckel at gjre en 8 Dages Udflugt til Bornholm; de reise maaskee alt i Aften. - Jeg har slet ikke befundet mig vel i den sidste Tid, jeg har faaet en Forkjlelse som jeg ikke kan blive qvit og hoster temmelig meget, saa jeg endelig idag har sendt efter Doctoren. Jeg beklager meest at den bedste Tid gaaer hen uden at jeg kan bade. - Igaar tog Louise og Harriet ud til Johanne, de skulde vre sammen med Frken Zahle, som havde lovet at spise der til Middag; men hun sendte Afbud, da hun ikke var vel. Da de i Aftes kom kjrende blev jeg ikke lidt overrasket, da de bragte de kjere Brn, Poul og "den lidet paasknnede Charlotte" med. Skjndt Klokken var 10 vare de dog meget oprmte og havde god Appetit til at nyde deres Aftensmad. De fik en meget stiende Modtagelse af Pet, der satte Forpoterne paa Drtrinet, saa de neppe kunde komme ud af Vognen, og skjndt Charlotte iensynlig inderlig var angst for den, sagde hun idet hun klyngede sig fast om min Hals, "Aa, jeg er saa glad for Pet". De blive her til imorgen. - I Tirsdags hentede jeg Fru Meldal og kjrte med hende Harriet og Anna en magels deilig Tour, ud til Klampenborg, igjennem Skoven og Ulvebakkerne, Ermelund og Jgersborg, og hjem igjennem Charlottenlund. Vi mdte Prinds Valdemar kjrende til Bad, og det var en stor Glde at see ham saa frisk og uskadt efter den store Fare han havde vret udsat for Dagen iforveien. De vil have seet af Bladene at Hesten var lben lybsk med ham paa Langelinie og frst standset paa Amalienborg. Fru Jhncke fortalte, at Prindsen, der jo er meget flink og modig, vilde have sprunget ud paa Hesten for at styre den, men at Capitain Kock havde holdt ham tilbage og bedet ham sidde ganske rolig. Hvilken Lykke at han gjorde det og at han havde et fornuftigt Menneske ved Siden af sig; ellers kunde det Vrste have skeet. - -

Jeg havde atter et meget rart Brev fra Fru Lund, der er henrykt over al den Anerkjendelse og Paaskjnnelse som bliver Lund tildeel; han havde vret med for 25 Aar siden ved Frederitzia og blev dengang haardt saaret; nu var han indbuden til Kronprindsens Taffel, hvilket smigrede ham meget. Han har faaet endnu en lille Bestilling, nemlig at restaurere noget ved Kirken i Korser, som han gjerne vil tage med, inden han i Efteraaret tiltrder sin Udenlandsreise. Maler Veber havde fortalt hende saa meget om Dem at det havde vret uforglemmelige Dage han havde tilbragt sammen med Dem paa Holsteinborg. - De havde vret saa magels underholdende og interessant. - Fra Hgg havde jeg ogsaa et rart Brev; han er glad over at gjensee Stockholm og de mange Venner, som alle komme ham saa hjertelig imde. Han var glad over at trffe paa sin Fader og Stedmoder, som er meget svagelig! De vare i Stockholm i Anledning af en ldre Sns Giftermaal. Han skriver at der allerede har meldt sig flere Elever og at han faaer ligesaa meget, som Neupert faaer her. Jeg antager at det er 2 Rbd for Timen. I nste Uge reise Martin og Therese. Anna bliver hjemme og frer Huus for Brdrene. - Jette Melchior, Sophie og det "gode Humeur" har bedet mig bringe Dem hjertelig Hilsen. Jeg tnker at Fabrikken i Kjge snart kommer i Virksomhed, de have allerede i flere Dage havt Damp oppe. Melchior viste mig Tegningen til det Huus, han har isinde at paabegynde at bygge, saasnart at det viser sig at Fabrikken er i Orden; der er altsaa neppe nogen Tvivl om at de i Tiden komme til at boe derude; jeg holder ikke meget af at tnke derpaa. Jeg sendte igaar den laante P..... [ulselig] tilbage til Conferentsraad Drevsen og bad ham komme ind at see paa den store Argave, som nu begynder at skyde Blomster ud til Siderne. Han lovede at komme. Nu har De vist faaet nok for dennegang min kjere Andersen; kun endnu Tak for Deres kjere Brev, jeg skal srge for at Oversttelsen snarest mulig skal sendes Dem; med venlig Hilsen til Deres unge Ven Oxen, til Herr Greven, og med varme Hilsner fra hele Roligheds Bestning, forbliver jeg med gammelt Venskab Deres beundrende og inderlig hengivne Veninde

D. Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad