Dato: 15. juni 1874
Fra: Dorothea Melchior, Louise Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 15de Juni 1874

Min kjere Andersen! Lige da jeg havde sat mig ved mit Skrivebord for at takke Dem for Deres yndige, om end meget vemodige Brev, som jeg modtog igaar Sndag Morgen, bragte Postbuddet mig Deres kjere Skrivelse, endnu engang fra Holsteinborg, hvilket i ieblikket ngstede mig, men nu opfylder mig med Glde ved Tanken om saa snart at gjensee Dem. De skal vre hjertelig velkommen paa Rolighed, naar De selv vil bestemme at komme, og vil De saa med et Par Ord lade mig vide naar jeg kan vente Dem. Min Mand kommer forhaabentlig ogsaa hjem i denne Uge; samtidig med Deres, indtraf der ogsaa Brev fra ham, fra London. Louise kom hjem i Tirsdags Aftes, et Par Timer efter at hendes Fader var reist. - Carl har det nu bedre og jeg troer at han har den Plan at komme hertil til den 22de. Det kan jo blive herligt naar vi nu har hele Vennekredsen samlet. Jeg finder at De har fuldkommen Ret i ikke under disse Forhold at tage til Bregentved, thi det er jo ogsaa ganske naturligt at Grevens heller maa nske at see Dem til en mere beleilig Tid, og da er Reisen jo ei heller saa meget besvrlig at De jo nok kan gjre den fra Kjbenhavn. Jeg er ikke ganske uden Frygt for at jeg dennegang ikke kan gjre det saa tilpas for Dem herude, thi nu har De jo havt det saa kongeligt i enhver Retning og her kommer De til tarvelige Borgerfolk; - men De har jo altid taget til takke, saa gjr De det ogsaa nok dennegang; Et Spg et Andet Alvor, saa er min eneste Frygt den om De blot kan taale at stige op af de mange Trapper til Deres Stuer, det vrige skal jeg love for, thi jeg veed at de Alle forene sig med mig i hjertelige venlige Flelser for vor kjere prvede Ven Andersen at vi ville kappes om at gjre ham Opholdet saa godt, som muligt. Jeg lyknsker Dem til i en saa lang Tid at have levet under den kjere Grevinde Holsteins Tag. Jeg fler den strste Sympathie for hende og beundrer hendes store varme kjerlige Hjerte, hvorfra der udstrmmer saa meget delt og Godt. Maatte Vor Herre skjnke hende Sundhed at hun endnu i mange mange Aar maatte brede sin Velsignelse over de Mange, som trnge til hende. Vil De takke for hendes Hilsen jeg sender den venligst tilbage. - Jeg havde forleden et langt udfrligt Brev fra Fru Lund, hvori hun beder mig hilse Dem. De have tilbragt en meget behagelig Tid hos Castenskjolds i Nrheden af Horsens, hvor de ere blevne meget fteret. - Igaar holdt Sally Meyer Bryllup og reiste i Aftes til Jylland. Hgg var igaar hos Gades i Lyngby, hvorfra han kom meget livlig hjem. Nu i denne Morgenstund er han gaaet en lang Spadseretur med de unge Piger; han deler ellers sin Tid imellem at spille Crocket, Claveer og at studere Musik-Theorie med alle Brnene, som have kastet sig med stor Interesse og Iver over denne Videnskab. Emil, der kunde have mest Gavn deraf, kan endnu ikke tage Deel deri, da han jo studerer flittigt. Idag er han frste Gang oppe til det Skriftlige. Han var noget ngstelig, isr da det Skriftlige er hans svage Side. Maatte det nu blot gaa ham godt. Jeg besgte igaar Formiddag Tante Mille og fortalte hende hvad De havde skrevet om hende! Hun var magels morsom. Da jeg kom kjrende spurgte hun om jeg ikke havde seet en Herre smutte ud af Huset, det var en af hendes Tilbedere, en Nabo, der havde besgt hende. Da vi havde siddet lidt og passiaret, saa hun atter en god Ven komme hen imod "hendes Villa" da sagde hun, "Saa der kommer sandt for Dyden en Herre igjen; jeg maa see at faa Nogen til at laste min Skjnhed, thi jeg har aldrig Ro". - Hun var syg efter hun kom paa Landet og var meget ngstelig, som hun altid er det naar hun feiler noget. - Jeg troer ikke at Hgg tnker paa at reise til noget Bad, men derimod har Therese, efter hvad jeg hrer bestemt at reise. Jeg har idag en stor Correspondence at besrge, og nu kan jeg snart mundtlig fortlle Dem Alt hvad De nsker at erfare, altsaa slutter jeg for dennegang med venlig Hilsen og de bedste nsker for at De maatte komme nogenlunde vel, i godt Humeur, med gammelt Venskab hjem til Rolighed, hvor De vil blive modtaget med Hjertelighed af Deres hengivne Veninde

Dorothea Melchior

Kjre Conferentsraad! Egentlig var det min Hensigt idag at skrive et udfrligt Brev til Dem, men da jeg nu af Deres Brev seer, at vi saa snart skulle have Glden at see Dem her paa Rolighed, vil jeg heller vente, til vi mundtlig kunne tale sammen, hvilket jo skeer en af Dagene. Jeg har tilbragt meget behagelige 14 Dage i Aarhus, herom ogsaa mere mundtlig af Deres Dem hengivne

Louise Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad