Dato: 12. juni 1874
Fra: Frederik (Fritz) Moltke   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Bregentved, 12 Juni 1874.

Høystærede kjære Hr. Conferentsraad.

Deres venlige Linier af igaar have jeg idag modtaget. Efter hvad Cand. Oksen siger mig, maa De vistnok have misforstaaet hans sidste Brev, da han har skrevet til Dem, at jeg skulde reise til Kjøbenhavn i Terminen - dette er ogsaa Tilfældet, idet jeg nødvendigviis skal begive mig til Byen Søndag Aften og der mindst til den d 20de og forhaabentlig senest til d 23de om Aftenen, ligesom min Hustru følger med mig forat see til sin Moder der under vor Fraværelse i Udlandet, har været temmelig alvorligt angrebet / Da vi nu selvfølgeligt helst selv ville være hjemme, naar De glæder Bregentved med et Besøg, var det os kjærest om de vilde udsætte Deres komme f.Ex til de 23de dennes saaledes at De indtræffer til Haslev Station bemeldte Dags Eftermiddag Kl 6½ med det Tog, der forlader Nestved Kl 6. Imidlertid skal der paa det Bedste blive sørget for Dem hvis De fastholder Deres Bestemmelse om at komme iovermorgen. - Hr Oksen og vore Smaafolk ville da bestræbe sig for at gjøre Dem Opholdet her saa behageligt som mueligt. -

Jeg beder Dem telegraphere Deres / Bestemmelsstid over Haslev-Station til Hr. Oksen, og forbliver med min Hustrues bedste Hilsener Deres med største Høiagtelse hengivne

F. Moltke

-

Høivelbaarne

Hr. Conferentsraad H. C. Andersen

Kommandeur af Danebrogen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 446, billed 7180-82)