Dato: 30. maj 1874
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 30te Mai 1874

Min kjere Andersen!

I dette ieblik har jeg afsendt Brev til Fru Gade for at erfare Hggs Adresse, skrevet Brev til ham og nu vil jeg forinden jeg tager til Byen sende Dem en venlig Morgen-hilsen med hjertelig Tak for Deres kjere Skrivelse af 24de [27/5]. Den kunstige Oldenborre var magels skuffende, jeg blev ganske ngstelig for at det var et Forbud paa disse uvelkomne Gjester for denne Sommer. - Jeg flger Dem i Tankerne paa Deres Vandringer i Holsteinborgs Have og Omegn, og fryder mig paa Deres Vegne thi at dmme efter hvor vidunderlig skjnt her er i denne Tid paa Rolighed, kan jeg tnke mig hvilken Nydelse, det maa vre for Dem, ja det maa jo vre et helt Paradiis. Idag er det den frste rigtige Sommerdag og jeg nd den da jeg Klokken 7 1/2 fulgte min Mand lige til Castellet. Tnk blot hvor yndigt, at Nattergalen ia[a]r har indfundet sig igjen. De frste Aar vi kom herud, byggede den her i Trerne, men da "Rolighed" maaskee ikke ganske svarede til sit Navn, trak den sig tilbage i mange Aar; nu er den altsaa doppelt velkommen. - Vi spadserede i Aftes i Rosenvngets Alle, som De maaskee ved at Maler Aagaard har kjbt. Han taler om at bygge der et lille Sted. - Nu maa jeg da fortlle Dem at min Svigerinde Henriette Melchior kom hjem i Onsdags. Ingen vidste naar Dampskibet kom fra Gtheborg, min Mand troede Klokken 10 om Morgenen, men da det var saa usikkert kjrte jeg Klokken 9 ind til St Ann Plads for at sprge hendes Piger derom. De vidste det ei heller, men havde dog dkket et festligt Frokostbord; jeg tog nu en Kurv med Blomster op fra Vognen, gav mig til at ordne dem i hendes Vaser og vilde saa kjre bort, men i det samme hrte jeg en Vogn rulle ind i Porten og tnk Dem min Overraskelse da jeg hrte den velbekjendte Stemme. De havde sagt hende i Sverrig at Skibet gik directe til Kjbenhavn, men det var ikke saa, i Helsingborg maatte hun gaa ombord paa et Andet og derfor havde hun ikke telegrapheret. Det gldede mig meget at jeg var tilstede, og isr var jeg glad over at see hende saa oplivet forfrisket og munter. Hun havde tilbragt en uforlignelig Tid i Gtheborg, ja hun sagde at det var Glandspunktet af hendes hele Reise. Hun boede hos Bankdirecteur Manheimer, og hans Kone er ogsaa et af de elskvrdigste Mennesker jeg kjender; hun er klog, vittig magels morsom og dertil hjertelig og gjestfri; hun bliver ogsaa forgudet af alle Mennesker og hun er formelig et Orakkel for hele sin Kreds. Frste Pintsedag havde hendes Mand tilligemed 2 andre Venner leiet et Dampskib, inviteret 42 Personer med og da gjort en magels Tur til Troldhtten. Skibet var smykket med Guirlander og Flag og alle Maaltider, som var kongelige bleve indtaget ombord. - En anden Dag besgte de et bekjendt Gods, "Ns" som er noget af det mest storartede. Kongen af Sverrig har meldt sig dertil naar han skal til Leiren. De blev hentet dertil i Vogn med 4 Heste, saa "Roselil" siger at hun er bleven stolt og saa forvnt at hun, da hun kom fra Toldboden generede sig ved at kjre i en Droske med en Hest for. Hun er i den syvende Himmel af Begeistring og saa virkelig tkkelig ud. Keiseren vilde sige, hun er meer end nydelig! hun er pn og jeg veed jo at De deler Keiserens Mening. - Min Svigerinde er endnu ikke taget paa Landet, hun vilde frst see alle sine Venner i Byen og dernst vilde hun have alle Brnene fra Caroline Skolen, som De maaskee veed kommer til hende hvert Aar og faa hver et Kldning Stykke foruden et Par Kopper med deres Navn paa til hver. Det bliver en stor Fest for dem imorgen, da de faa Chocolade og er Thea indbuden for at spille for dem. - Idag flytte Blocks til Hellebk, fra Fru Lund har jeg endnu intet hrt. Capitain Meldal var herinde forleden Aften for at sige Farvel; han er jo Chef paa Heimdal og skal blive borte i 3 Maaneder. Alfred skal med der ombord. De skal frst heromkring i stersen, bringe Tropperne til Aarhuus, senere til Skotland og slutte med Island. Hans Majestt skal gaa med Jylland og tager Carl Andersen og Worsaae med. Det bliver en interessant Reise for dem. Meldal fortalte at han er Skyld i at Prindsesse Thyra ikke kommer med; han havde forestillet Kongen hvor umaadelig besvrligt det vilde blive. Der findes ingen Veie paa Island, alle Ture maa gjres tilhest, ja for at see Geiser maa de ride 6 Timer hen overnatte i Telte, og ligesaa lang Tid tilbage, og maaskee indtrffer det med Regn, da kan man vre indelukket i 8 Dage, uden at kunne foretage sig noget. Kongen bad ham tale derom med Dronningen, men hun sagde meget fornuftigt at hun aldeles ingen Mening kunde have derom, det maatte Meldal bedst kunde bedmme. Derfor blev det besluttet at hun skulde opgive det, hvilket dog sikkert har vret en Skuffelse for hende; men rigtigt er det udentvivl. Jeg hrer at man idag har isinde at flytte Etatsraad Suhr hjem paa "Slyst". Hvor det dog er bedrveligt at han er saa syg; det er forresten snarere lidt bedre, men han er lam i den hele ene Side. - Capitain Jacobsen, Skuespillerindens Mand, har vret meget farlig syg af Gigtfeber, han var opgivet i 2 Dage, men igaar fortalte Lieutenant Jhncke mig at han var bedre. Hvor det forundrer mig at jeg intet har hrt fra Frknerne Heinke! Har De havt Brev? - Her blev jeg afbrudt ved at Postbudet bragte mig et velsignet kjert Brev, fra hendes Naade Grevinde Holstein. Vil De bringe hende min hjertelige Tak for hendes elskvrdige Opmrksomhed, som rrte mig. Hun har opnaaet hvad hun tilsigtede, nemlig at glde mig med at fortlle mig at De G v l befinder Dem saa vel og gjr saa mrkelige Fremskridt i Bedring. Maatte det nu vedblive

[i marginen, s. 8:] og De selv fle at det var saa da skal det endelig fornie Deres

DM.

Tekst fra: Niels Oxenvad