Dato: 20. august 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Ostende 20 August 1873

Min kjere Etatsraad Andersen!

De troer vist at jeg er bleven Dem utro, siden De ingen Brev endnu har faaet fra mig, men til min Skam maa jeg tilstaa at der er kommen en usdvanlig Dovenskab over mig og jeg paa denne Reise slet ikke fler Lyst til at skrive. Jeg har gldet mig saa meget over at erfare, baade igjennem Harriet, Anna og Louise, (som hver isr paa det Hjerteligste takkes for deres saa srdeles velkomne Skrivelser) at De nu med mere Lethed kan forlade Deres Stue og taale at bevge Dem i det Frie. - Det har vret et meget interessant Ophold her i Ostende, men ogsaa ganske eiendommeligt. Livet nede ved Stranden maa der en bedre Pen end min til at beskrive. Selve Byen har aldeles intet at frembyde, andet end regelmssige Gader med ret kjnne Butikker, hvor Hoved Artiklerne ere Conchylier fra Indien, Chinesiske Sager og - Badedragter. Her er omtrent 5000 Fremmede, som rimeligviis paa enkelte nr, alle bade og er det selvflgeligt en Ndvendighed at de paa en Maade maa vre paakldte, da man er til Skue for enhver baade Herrer og Damer, der ligesom paa et Theater leier Stole for at sidde nede ved Stranden og see paa det forunderlige Skuespil her opfres. Den frste Dag maatte jeg knibe mig i Armen, lige som Jeppe, for at vre vis paa at det var mig selv der kom rullende i en Vogn helt ned i Sen, steg ned ad Trappen og saa hurtig som mine gamle Undersaatter formaaede lb ud i Havet, hvor den ene Skumblge efter den anden slog op over Hovedet, men et saadant Blgeslag er noget af det Herligste og magels forfriskende. Der er mange som i Timeviis tumle om i Sen, ja mindst en halv Time blive de i Vandet og hvad der er mig mest paafaldende det er at see Brnene baade Drenge og Piger paa 10 a 12 Aar i de eleganteste Dragter men opsmget lige til over Knrne i Timeviis vade i Vandet! De have Spader hvormed de grave dybe Huller i Sandet, naar Ebben kommer, saa fylde de dem ud for senere at lade smaa Baade seile deri. Hver 6te Time naar Havet kommer ind efterlader det en Masse fint Sand, som i Aarenes Lb, have dannet Dynerne, som nu ere overbygget med flade Stene og danner et Vrn imod Havets Indtrngen. Oppe paa disse Volde ere Restaurations Localer, Kursalen og Hoteller. Imellem 10 og 12 er den egentlige Badetid og da er det magels morsomt at frdes nede ved den overfyldte Strandbred. Skjndt der er meer end 400 Vogne, saa maa man passe godt paa saasnart man seer en saadan blive trukket tilbage paa det Trre for at stte sig i Besiddelse af den. De sidste Dage have Herrene fundet paa at lbe paa bare Been ud i Sen og stille dem op paa Stien, for at faa Lov til at beholde Vognen. - Mundtlig skal jeg fortlle Dem mere herom, i Aften er det bleven meget silde, vi ere begge, min Mand og jeg

[uafsluttet].

Tekst fra: Niels Oxenvad