Dato: 23. juli 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hibroplads 23de Juli 1873

Kjere Etatsraad Andersen!

Lige da jeg skulde til at kjre til Byen modtog jeg Deres kjere Brev, hvorfor jeg takker Dem og seer jeg deraf at De allerede var naaet til Hannover. - Det er vist overfldigt at forsikkre Dem om at De til alle Tider er hjertelig velkommen paa Rolighed, men Grunden til at jeg havde nvnet August, som den Tid, at jeg bedst kunde modtage Dem, var ikke saa meget de mange Gjester, som jeg nu har, som det egentlig var den, at min kjere lille Patient optager saa meget af min Tid, og isr at hendes Tilstand fordrer stadig frisk Luft, saa at hun, naar Veiret tillader det helst nyder alle sine Maaltider i det Frie, og det var kun med Hensyn til Dem kjere Andersen, der maaskee ikke kunde taale det at jeg havde Betnkligheder. De maa forstaa at jeg heller end nogen Anden seer Dem som Gjest, det har til alle Tider vret mig en Glde, og ikke mindst fordi jeg mrkede at De befandt Dem vel iblandt os. Jeg vil nu haabe at det skal staa i min Magt at indrette det efter begge mine "kjere Brns" Bedste. (De veed jo at man undertiden benvner Dem min ldste Sn). Skulde De nu komme hjem nogle Dage fr August, da nvn mig blot Tiden og jeg skal modtage Dem og srge for at Deres Vrelser ere parat og vil jeg da blot haabe at De maa fle Dem saa vel at De uden Gene kan stige Trapperne til Deres vante Stuer. - Det var rart at Johanne formodentlig faaer Dem at see i Hamborg i Aften, gid hun var bedre. De vil see at dette er nogle i umaadelig Hast afjagede Linier, som jeg nskede maatte naa Dem i Hamborg. Jeg har vret lidt nerveus i disse Dage, har besgt lille Sally i Frederiksborg, og har havt en Deel at tage Vare, hvormom mere mundtlig.

Hjertelig Hilsen til min Broder jeg glder mig til hans Komme. Bgh hilses paa det Venskabeligste og vr De selv hjertelig hilset af Deres hengivne

D M.

Tekst fra: Niels Oxenvad