Dato: 16. juli 1873
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredagen den 16.de Juli 1873.

Kjre Andersen, histrede Ven!

I det Haab at disse Linier maa trffe Dig ved nskelig Bedring og fornyet Kraft, samt at Du ved at modtage dem, maa blive forniet over at hre lidt fra sande og trofaste Venner, skriver jeg i dag til Dig, idet jeg beder Melchiors at stte Din Adresse paa Brevet, da jeg er i usikkerhed om Dit nrvrende Opholdssted. Frst og fremmest de varmeste og hjerteligste Hilsener fra min Kone og hele min Familie, med det nske snart at maatte gjense Dig i Hjemmet frisk, munter og sprudlende af nye geniale Ideer, dernst maa jeg fortlle Dig lidt om min Sn Edmond, der nu er etableret som practiserende Lge paa Fredensborg i Doctor Petits Sted, der nu har opgivet sin Virksomhed og for ieblikket er paa Reiser med sin Frue. - Edmond, som sagt er nu den sgte Lge og har fuldt op at bestille, men hvad der er det Allerbedste, han har faaet sig en sd lille Kone og vi have feiret hans Bryllup ovre paa Als hos den hderlig bekjendte Proprietair Ahlmann, hvis datter Doris, nu er vor Svigerdatter og har vundet alle Hjerter i vor Kreds. Jeg tilstaaer at jeg ikke uden en vis Gru reiste til den , som vi saa skjndigt have mistet og desvrre saa slet forsvaret, men Smerte og Bitterhed maatte vige for den Hengivenhed som hele Befolkningen lagde for Dagen ved denne Leilighed for deres trofaste Talsmand. Blomsterudsmykning, reporte, Musik og tusinde kjrlige Demonstrationer i Forening med tre Dages usdvanligt deiligt Veir bidroge til at gjre denne Fest saa yndig og hitidelig som muligt. Vi leve nu igjen vort idylliske Liv i vort landlige Hjem omgivne af vore Brn og nogle Brnebrn. Therese er hos os med sine Smaapiger og vi ser ret ofte Prstefolkene fra Esbnderup. Mathilde, der i fire Maaneder har opholdt sig i Paris, har nu brudt sig en Bane som Sproglrerinde og har allerede en ret vakker Kreds af Elever. - Hvad min Kunstfamilie angaaer, er den temmelig spredt: Maria Westberg er faret op til de svenske Nordlande med sine Forldre og opholder sig for ieblikket i Nrheden afHernsand. - Anna Scholl tilbringer Ferien i Odense hos sine tilkommende Svigerforldre og Krum sveder i denne Tid paa Edouard Carey's Dandseskole i Paris, hvorfra han har sendt mig to Breve opfyldte med gode Efterretninger; hans forlovede, den smukke Tohanne Smidt vare herude i Fredensborg og har besgt os et Par Gange. - Om mine Aansbrn [sic] eller rettere "Fostere" kan jeg kun sige dette, at jeg foruden nogle Smaasager og ny-Indstuderingen til den kommende Saison, forbereder et strre Arbeide af national Interesse, til Aabningen af det ny store Theater, (der vistnok neppe finder Sted til den paatnkte Tid), men det er jo godt at vre i Forhaanden og vor flles Ven, Hartmann har tilsagt mig sin uvurdeerlige Bistand til at give mine Billeder Stemmer at tale med; han har allerede begyndt og jeg er sikker paa at faae en Composition, der bliver dens ldre Sstre fuldkommen jevnbyrdig. Jeg vil nu benytte mig af Dine egne, saavel i Skrift som i mundtlig Meddelelse, ofte udtalte Ord om mig og mine Balletter, uden derfor at tage Dine Udbrud om "Storhed" til Indtgt, men saavel Du som Oehlenschlager har kaldt mig Digter, mine Opfindelser Digte og Aanden i mine Arbeider have i frem for Alt, hvad I i denne Retning have seet - ubetinget kaldet Poesie. - At jeg ikke er ubevandret i Musernes Tungemaal, har Du selv erfaret og at jeg, skjndt i en begrnset Kreds har skaffet mig et Navn som forfatter i Prosa, er ikke uden Betydning for min hele Livsvirksomhed. Jeg har derfor i sinde at stille mig som Ansger til en Portion af det Anckerske Legat til Reise-Understttelse og har til den Ende allerede adspurgt Paludan-Mller, der i Forening med Dig har jus proponendi i Sectionen for "Digtere". - Han gik villig ind paa min Anskuelse af min Digteriske Stilling saavel til Scenen som til Kunsten og raadede mig til at skrive til Dig i den Anledning. Jeg nsker, om muligt at reise til nste Foraar og i Lbet af et halvt Aar besge de Steder, hvor jeg kunde vente saadanne Indtryk, saavel i Kunsten som i Naturen og Folkelivet, der kunne vkke nye og friske Ideer for mig og blive til Glde og Smagsudvikling for det danske Publicum. Jeg troer mig qualificeret til Understttelse baade fordi jeg ikke har Raad til selv at bekoste en saadan Reise, og fordi jeg er i stand til at medbringe et Udbytte deraf. - Min Alder kan i Sammenligning med Paludan-Mllers og Constantin Hansens, ikke vre nogen Hindring, og hvad der tilstaaes en Chormester og en Vaudevilleforfatter, kan vel ogsaa blive mig som Balletdigter tildeel. - Jeg vover derfor dristigt at melde mig som tilhrende Cathegorien Digtere, villig at trde tilbage for Enhver, der har strre Fortjenester af den danske Scene end jeg, men jeg haaber ikke at Du vil ngte mig det Navn, som jeg var en af de Allerfrste at tilkjende Dig i Din frste ungdommelige Optrden og som senere er bleven verdensbermt. - Din og Paludan-Mllers Indstilling vil naturligviis blive underkastet Cultusministerens Approbation og paa denne vil saaledes mit nskes Opnaaelse beroe. Lad imidlertid Din egen Reise bringe Dig og os Alle det fornskede Resultat derom forene vi vore inderligste Bnner og dertil sttte vi vort lyse Haab. - Lev nu vel og dersom Tid og Leilighed tillader det, saa send mig et Par Ord til Forklaring af Din Mening i ovennvnte Sag.

Med Hiagtelse og Hengivenhed

Din oprigtige Ven og Beundrer

August Bournonville

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter