Dato: 29. juni 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Ragatz

den 29 Juni 1873.

Kjre Fru Melchior! Den 25de afsendte jeg fra Brunnen min sidste Skrivelse til Dem, Bgh lagde et Par Ord inden i. Dagen efter kom Brev fra Deres Mand, som ved Dem havde modtaget min skrevne hjertelige Hilsen til ham paa hans Fdselsdag. Det Brev er gaaet hurtigst af alle Breve jeg har sendt, nppe tre Dage mellem Brunnen og Kjbenhavn, De vil bringe ham min Tak for hans kjrlige, trofaste Ord, han lser jo alle mine Breve til Dem, altsaa ogsaa dette og jeg kan ikke gjemme Linierne til ham. Efter 10 Dages Ophold i Brunnen, reiste vi Fredag Formiddag den 27; jeg tog en Vogn og kjrte i 5 a 6 timer til Richterswl ved Zrichersen og gik strax med Dampskib til Rapperswl for at naae Jernbanen. Her er smukt og vi blev her Natten over, Aftenen frembd et heelt stemningsfuldt Billede. Oppe ved den gamle katholske Kirke hvis Mure prangede med Billeder vare en Mngde pyntede Grave, mellem hvilke glade Brn legede og sang, tt ved stod en stor Kjlderdr aaben til en mgtig Hvlving opfyldt vist med tusinde Ddningehoveder og Menneskeben, lagte i Hob paa hinanden, udenfor blomstrede Roserne, Brnene legede, det var en egen Modstning; tt ved gjennem Resterne af Byens gamle Mure laae en deilig skyggefuld Plads med Lindetrer og bag Indhegning ned mod Sen, sprang Hjort og Hind. Solen gik ned og malede Skyerne rde, ude sejlede to Schweizerpiger i deres flade Baad, medens Aftenklokken ringede. Formiddagen derpaa kjrte Bgh og jeg langs Sen gjennem Tunnel ved Tunnel og naaede Klokken to Ragatz hvor vi toge ind i det store Hotel: "Quellenhof", eet af de strste jeg har seet, men dyrt er her. Efter Middagsbordet kom en svag venlig Dame hen til mig, det var Fru von der Pforten hvis Mand tidligere havde vret Minister i Bayern; strax der paa kom et nyt Par, det var Hr Warburg, som jeg frste Gang saae i Lisabon; han og hans unge Kone boe her i Hotellet, hun var meget kjed af Varmen og den er ogsaa nsten tropisk, som strax har virket paa mig saa at jeg i imorges ikke fik Kaffe med Mlk men Sallep med Portviin, De vil altsaa forstaae hvorledes jeg har det i Dag. Iaftes har jeg maaske forkjlet mig ved at gaae med Bgh, over en Time i den kolde Klippevei som frer ud til Pfffers Bad; saasnart jeg er lidt hjulpet saa kjre vi derud. - Imorgen aften, om Gud vil gaae vi til Chur. - Den sidste Dag jeg var i Brunnen fik jeg Brev fra Carl Melchior, hvem jeg havde skrevet til; han var saa glad ved Hgg. Fra denne gode Ven har jeg senere ikke hrt, maaske er han i Chur naaer vi komme der, han er jo dristig og hurtig i sine Reisebeslutninger! Bgh har skrevet et smukt Digt Lindetret i Freiburg, jeg har raadet ham til at give samme til "Illustrede Tidende"; da seer De det!

Chiavena den 4 Juli 1873.

Kjre Fru Melchior! Der kom intet Brev til mig under mit ophold i Chur, jeg haabede det saavist og vilde ikke slutte dette Brev fr jeg kunde takke Dem for Deres Skrivelse. Meest for at glde Bgh tog jeg en rask Beslutning, lade ham see ind i Italien og da Veien over Splgen er for smuk til at see den fra et Vindue i en Delegense, leiede jeg en Vogn der i tre Dage skulde fre os til Collico, vente paa os der medens vi i to Dage var paa Lago magiore og da igjen paa tre Dage bringe os til Chur, det er jo en heel Udgift, men Bgh har aldrig seet Italien og jeg lever neppe at komme her oftere altsaa denne Gang for at sige, addio bella Italia! Nu er vi her i Chiavena! Hils alle Kjre!

Deres taknemlige.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad