Dato: 30. maj 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed 30te Mai 1873

Min kjere gode Etatsraad Andersen!

Det var en yndig Overraskelse, da jeg i dette ieblik fik sendt Deres kjere Brev herud fra Contoret. Jeg tnkte ved mig selv igaar, nu skriver jeg saamn ikke til Andersen, frend jeg har faaet Brev, det var den lngste Tid der endnu har vret imellem; jeg har intet hrt direkte siden den 18, men hvad der var mig det Vigtigste var at jeg baade igjennem Efterretninger fra Etatsraadinde Eschricht som og igjennem Reitzels havde erfaret at De havde det vel; det Samme kan jeg ikke sige om mig selv jeg har endog vret temmelig angrebet af en hi Grad af Nervsitet, saa at jeg endelig maatte tye til Lge, som nu i dette ieblik gik herfra; jeg skammede mig jo rigtignok lidt for ham, da han kunde have Lov til at bebreide mig at jeg desuagtet igaar havde Fremmede; jeg maa nu ndvendigviis blive rask, da jeg venter Dttrene hjem paa Onsdag eller Torsdag og da faaer jeg ikke Stunder til at tnke paa mig selv. Jeg troer at jeg skrev forleden om at de gaa directe fra London til Kjbenhavn og at de faa behageligt Reiseselskab i Lieutenant Jhncke. Jeg seer nu at De tnker paa at forlade Glion, vilde det ikke vre det Bedste for Dem at blive der endnu nogen Tid i Ro uden at bruge nogen Cur, jeg synes, efter mit Begreb, at det var bedre end nu allerede at udstte Dem for nye Jernbane Anstrengelser; jeg antager at De raadsprger en Lge og da er det jo fornuftigst at flge hans Raad. Idag have vi yndigt Sommerveir, det vil sige 10 Varme og vi kunde frste Gang sidde ude paa Verandaen og arbeide; der har jeg siddet og lst det ypperlige Budskab, som Hertugen af Broglie oplste fra Mac Mahon; dersom han har forfattet det selv, og ikke med Thiers Hjlp, saa kan man deraf lse sig meget af hans Forstand og Dygtighed. Jeg lste det hit for Harriet og Anna Kjellerup, og blev afbrudt ved Deres Brev og lidt efter ved at Student Weber kom med sin nette unge 15aarige Sster; nu medens de ere omkring for at inspisere Huset og Taarnet, skriver jeg dette for at det endnu maa kunne naa Dem paa Glion. Jeg havde inviteret ham og Oxen herud igaar, men han er saa nerveus og svag at han er ngstelig for at gaae i Selskab. Her var et rart lille Selskab, Herr Lfler med Frken Jansen, Fru Bramsen, Elise, Sophie og Anna Kjellerup, Gerson Trier, Fru Lund uden Mand han var etsted nede i Landet for at tage Maal af en Altertavle, som han har faaet Bestilling paa, dernst Fru Block uden Mand, da han var i Frederiksborg for at ophnge sine to Billeder i Bedestolen, han kom om Eftermiddagen; det bliver sidste Gang i denne Saison at de komme paa Rolighed, da begge Familier nu flytte til Hellebk, Lunds idag, Block frst om 8 Dage, da de gjerne frst vil have Tvillingerne i Kirke. Collins toge ud igaar. I Tirsdags meldte Billes sig her til Middag og kom Fru Jhncke af sig selv og om Eftermiddagen kom Block med Konen de havde vret i Rosenvnget hos Fru Heiberg, der ventede de to Dttre hjem fra Schweitz; de fortalte at hun havde indrettet det yndigste lille Jomfrubur til dem og at hun gldede sig usigeligt til Deres [deres] Hjemkomst. Hvilken Lykke er det dog ikke for disse Brn; det er et sjldent Tilflde. Det har vret magels rart og hyggeligt for os at have min Svoger Moses Melchior herude disse Par Dage jeg maa nsten heller sige Aftner, thi han kom frst silde ud, og var meget tidligt flien ud; han gik herfra Klokken 7. Imorges tidlig Klokken 7 1/2 kjrte han med Harriet og Thea i vor Vogn op ad Strandveien til hans Sster og til Johanne for at sige farvel, da han i Aften vil reise til Hamborg og maaskee til London. Han har vret i ypperligt Humeur, og har frydet sig hver Aften over at have den uforlignelige Nattergalesang henne ved Rosenvnget og ved oppe i Taarnet igjennem Kikkerten at see Jupiter og Mercur med sine fine Drabanter, store som Maaner; jeg turde ikke vove at gaa derop i disse kjlige Aftner. -

Nu er Veber gaaet og har bedet mig takke Dem fordi De saa venlig havde ladet ham hilse. Hans lille nydelige Sster Christine, som til sin Confirmation fik Deres Buket og som De vist saae ved Stationen i Odense beder ogsaa om at overbringe sin Hilsen. Jeg bad dem at blive til Middag og flge med Harriet og Anna i Theatret, hvor de ogsaa skulde hen og see Gjenboerne, hvormed Saisonen slutter for iaar, men de havde lovet dem til Fabrikeur Drevsens hvor den unge Pige boer; Konen er Cousine til dem, fd Faaborg, og bo i vor Nrhed oppe ved Soda Fabrikken. Ved at takke Dem for de smukke Stedmoderblomster, som De sendte mig, kommer jeg til at tnke paa et morsomt lille Tilflde, som Anna Kjellerup havde. Hun spadserede igaaer i Haven med Harriet og siger til hende, "Hvilken Blomst skal jeg nu tage med denne Gang fra Rolighed; Du veed at jeg tager en med fra hvert Sted jeg er". I det Samme hrte de en Skade oppe i Tret hvor de stode. De saae op og i samme ieblik nippede den en yndig lille blegreen fuld af Blomster af og kastede den for hendes Fdder, eller rettere sagt den faldt for hendes Fdder - var det ikke ganske pudsigt? Naar det var hndet min Broder Martin vilde han vist have sagt "Af "Skade" bliver man klog," men jeg veed ikke hvilken Lrdom man kan drage af de levende Skader. Maaskee kan De udfinde det kjere Andersen, De har jo saa ofte studeret Dyrenes og Fuglenes Natur, og saa godt forstaaet dem. - - Nu er Bruun kommet hjem igjen; det var ham der skrev de gode Breve fra Viener Udstillingen i Be[r]lingske Tidende; han siger at det nsten er en Skandale hvor daarlig den danske Malerkonst er representeret; han havde troet at det vilde have hjulpet til at man sendte bedre Ting derover, at han i et af sine frste Breve klagede derover, men der kom intet. I det Hele taget forekommer det mig at Arrangementet maa vre aldeles forfeilet, thi hvorfor have de ikke udsat Aabningen til det var nrmere sin Fuldendelse? Der er vist meget af hvad der er projecteret, der aldrig bliver frdigt. - - Jeg glder mig til at modtage Brev fra Herr Bgh som Carl spaaede mig. Hvor det vil blive et Savn for Carl naar De forlader Glion; det har vist vret hans kjereste Tid medens han er i Vevey. Der lyser saa megen Tilfredshed ud af hans Breve, eller Linier, thi han har vret altfor afmaalt i den senere Tid; vr saa god at sige ham det naar De seer ham. Det er ogsaa lnge siden at jeg har skrevet til ham, men nu hrer han maaskee lidt igjennem Dem. Jeg har idag et meget begeistret Brev fra Louise Heimann, den ene af Tvillingerne fra Hamborg, som jeg har inviteret at komme her med sine to Brn i Sommer. Hun kommer midt i Juli. - Jeg faaer jo nu ogsaa nrmere at hre om Deres Planer, naar De mener at vre hjemme. Gid at De nu maa samle gode Krfter og komme lige saa forniet tilbage, som De nu er det og ingen skal glde sig mere end

Deres hengn [hengivne]

DM.

[i margenen, s. 1:]

Fru Lund skriver naar hun kommer i Ro paa Landet. Harriet Anna Emil Thea, Jomfruen og Folkene hilse.

[i margenen, s. 5:

Venlig Hilsen til Herr Bgh.

Tekst fra: Niels Oxenvad