Dato: 30. april 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hibroplads 30te April 1873.

Kjere gode Etatsraad Andersen!

Naar De modtager disse Linier har De G. v. l. overstaaet den store langvarige Reise og forhaabentlig har den ikke anstrengt Dem alt for meget. Nu er De i det i det hyppigt besjungne herlige Schweitz, og har maaske allerede coquetteret med den hie slanke Dame, der aldrig bliver trt af at opholde sig paa Fjeldklippen under le dent du midi. Dog nu, naar jeg kjender Dem ret har De en bedre Smag, end at fortabe Dem i Beskuelsen af en saa kold ubevgelig Skjnhed. Hvad der interesserer mig i en langt hiere Grad er at De maaske har seet og talt med Carl og at jeg nu snart igjemmem Dem kan faa Efterretninger om ham, hvad De troer om hans daarlige Been hvorledes De finder at han seer ud, om han fler sig rigtig tilfreds og om De har seet Professor Dor i Bern, og hans yndige Kone og Brn i Vevey. Jeg nskede idag at jeg kunde have sendt Dem per Telegraph en deilig Kop Havresuppe, som jeg idag maatte drikke, for snarest mulig at blive en kjedelig Forkjlelse kvit, jeg i disse kolde Dage har paadraget mig. Det var da ogsaa en mrkelig Forandring der er indtraat i Temperaturen, nsten i hele Europa. Jeg saae med Beklagelse at den ogsaa var naaet til Dem i Heidelberg. Student Oxen var saa venlig at komme herop og lade mig lse Deres Brev, hvormed han srdeles gldede sig. Han sagde at baade Veber og han selv vare begge forkjlet; han vilde skrive til Dem til Montreux. Han traf Fru Ploug hernede, hun har meget at tnke paa da hun er med baade til Fru Halls Bazar for Asylet og til Indsamling af Bazaren paa Island. Hun var meget offyldt [opfyldt] af det franske Valg paa Barodet, en ultra rd Republikaner. Hvad mon det bliver til i Frankrig. Det bliver betragtet som en stor Ulykke. Det er en uregjerligt Folkefrd, som ikke er let at styre. - Der er idag et meget interessant Brev fra Dagbladets Correspondent fra Wien. Der skal endnu vre saa uendelig meget tilbage at bygge op og stte istand og dog skal det vre frdigt imorgen d 1 Mai. Vor Kronprinds, blev strax presenteret for Keiseren og Keiserinden, der er desuden foruden mange andre Potentater, ankommet, Kronprindsen af Preusen, som underveis havde truffet sammen med vor Prinds og havde dineret sammen med ham, senere er Prindsen af Wales ogsaa kommet. Foran den danske Afdeing der nok skal see meget ubetydelig ud har Theophilus Hansen foreslaaet at opstte en hi Bue, hvorpaa Thorvaldsens Arbeider, flere i naturlig Strrelse skal anbringes, det kan nok tage sig ud. Danmark er et af de Lande, der er nrmest frdige, hvorimod de klage over Norges og Sverriges Langsomhed. Af indlagte lille Udklipning af Dagbladet fra i Mandags vil De see at Verden nu har faaet lidt at vide om Dem og tillige med alle Deres andre Venner kunde glde sig over at flge Dem lidt paa Reisen. Topse havde bedet mig om at meddele sig lidt, naar jeg hrte fra Dem, da der var saa mange der nskede at hre lidt om hvorledes det gaaer Dem. - I Sndags havde jeg Besg af Grev Moltke Bregentved. Jeg havde nemlig vret hos ham, for at anmode ham om Bidrag til Brnepleieforeningen, af et Legat som han har at bestyre for Vall Kloster. Da jeg ikke traf ham hjemme, havde han sagt til min Mand i Rigsdagen at han vilde komme op til mig. Han gjorde et langt Besg og fortalte, hvad jeg desuden vidste, at han skulde til Stokholm for at representere Kongen ved Kong Oscars Kroning. Mindre heldig var jeg Dagen efter, jeg var gaaet bort, temmelig silde efter at Fru Ploug havde forladt mig, og neppe en halv Time senere, kom Grev og Grevinde Holstein og vilde aflgge Visit. Det er nu tredie Gang at Excellencen har forfeilet os, saa De kan forstaa at det gjorde mig meget ondt. - Fra lille Anna har jeg idag et langt Brev, hun begynder nu at kunne sove uden at tage Cloral og synes at Asthmaen er noget i Aftagende. De er meget glade ved at have Besg af Dehn med Kone og en lille Datter, fra Manchester; de have ogsaa paany begyndt at lgge i Kaminen og have det koldt. Jeg traf igaar paa Udstillingen, Conferentsraadinde Kock. Hun bad mig at hilse Dem, ja det er der nu saa mange der gjre. Min Broder Aron Henriques sagde igaar "Jeg har saa ofte tnkt paa og havt Lyst at gaa op og hilse paa Andersen, jeg holder meget af ham og stter ham saa hit, men jeg gjorde det ikke, jeg syntes ikke at det tilkom mig." Jeg tog mig den Frihed at sige at det var en utidig Beskedenhed af ham, da han saa godt kjendte Dem, og oftere havde truffet Dem hos os, at han godt kunde have gjort det. Hans venlige Hilsen lovede jeg at bringe Dem. -

Sophie Melchior lever, som Gud i Frankrige, hun gaaer fra den ene Nydelse til den Anden. De vil ikke slippe hende, i Hamborg. Jeg var oppe hos Gades for at bringe Hilsen fra Hgg. Gade var elskvrdig, som altid, han spurgte med megen Interesse om Dem og jeg lste lidt af Deres Brev for ham. Erslev med Kone reise i Mai Maaned til Schweitz, de talte om hvor morsomt det kunde vre om de mdte Dem. - Grev Moltke fortalte at Japaneserne ikke havde udlagt en eneste Skilling her i Byen, de havde ladet Udenrigs Ministeriet betale Alt for dem, baade i Hotellet for Kjrsel, kort sagt for enhverting, og ikke engang Drikkepenge havde de betnkt de kongelige Kudske med. Saa kan man let nok reise Verden rundt. De antager at man overalt er besjlet af den sterlandske Gjestfrihed, som De muligen udviser imod Fremmede, men der er den store Forskjel, at hidindtil er der ikke kommet mange Reisende til deres hermethisk tillukkede Japan, men hvad mon de vil gjre i Fremtiden, da deres fremadstrbende Civilisation har aabnet deres Porte for enhver Skuelysten? Saa meget er vist at jeg for min egen Person ikke vilde vove mig til det fjerne Land uden at have en velspkket Pung med mig, thi jeg troer ikke at nogen vil anstrenge sig for os. -

Jeg vil endnu tilfie lidt i Emils Brev til Carl og vil jeg bede Dem kjere Andersen tage tiltakke med mine usammenhngende Beretninger, jeg skriver Lst og Fast, hvad der falder mig ind, muligen er der et eller andet De bryder Dem om at lse, dog det hjlper ikke at anbefale Dem at springe over hvad der ikke interesserer Dem, thi da har De jo alt lst det. Hvilken Fryd det maa vre for Herr Bgh, at faa saa mange smukke Byer at see, som man ellers ved den hurtige Jernbanefart kun flyver igjennem. Baade Cassel, Heidelberg ikke at tale om Bern, hvor jeg haaber at "Jomfruen" har vret saa venlig at presentere sig for Dem i det bedste Lys og ikke alt for hurtigt har trukket sig tilbage i sit taagede Skjul, hvilket hun er lunefuld nok til at gjre -

De levende Jomfruer i Bern troer jeg neppe ere saa undseelige og kolde, har jeg ladet mig sige. - - Min bedste Hilsen til Dem, en god hurtig Bedring, gid De ret maa nyde den deilige Foraarsluft og fle Dem tilfreds. Send imellem en venlig Tanke til Deres oprigtig hengivne Veninde

D Melchior

Venlig Hilsen fra os Alle til Deres Reisekammerat. Min Mand og Brn sende mange Hilsner

Tekst fra: Niels Oxenvad