Dato: 26. april 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hibroplads 26 April 1873

Min kjere gode Andersen!

Det var en stor Overraskelse for mig, da jeg idag modtog Deres kjere udfrlige Brev fra Frankfurth af 24 April, ikke at hre et Ord om de slemme Optier, der 2 Dage forinden havde vret der paa Stedet. Naar man herhjemme lser Beretninger om Tumulten om de 32 Dde og mange flere Saarede, skulde man ikke tro at det 2 Dage efter Begivenhederne kunde holdes saa hemmeligt for de Fremmede i Hotellerne; men det er klogt og fornuftigt og jeg var i Sandhed de gode Mennesker ganske taknemlig derfor i mit Hjerte, thi jeg havde allerede i min Phantasie udmalet mig Deres store Angst og Forskrkkelse naar De havde faaet Nys derom. Altsaa i denne, som i alle andre Henseender, blev jeg fuldkommen beroliget ved at lse Deres Beskrivelse over Reisen og Reiseselskabet. Jeg haaber at den kjere Bghs Opfattelse af Deres Befindende maa vre den Rigtige, thi han finder jo allerede at De er gaaet fremad. Hvor heldigt at De ikke opsatte Reisen, thi tnk blot, vi have i de sidste 3 Dage havt afvexlende Snee Hagel og Solskin, ja hvad siger De til 6 Kulde inat; det lyder nsten utroligt, men er dog Tilfldet. Inde i mine hyggelige Stuer har man imidlertid ingen Fornemmelse deraf, da saavel en god Ild i Kakkelovnen, som de velsignede Solstraaler i ieblikket udbreder en deilig Varme, og naar dertil kommer et Blomsterflor, saa smukt, som jeg ikke lnge har havt det saa troer man ikke rigtig paa Vinterkulden. Den deilige rde Azalia, som De, kjere Andersen, forrede mig staaer endnu med friske Blomster. Paa Rolighed ere de endnu i fuld Activitet, idag endog begge Jomfruerne derude for at hjlpe med, saa at vi maaskee, naar Veiret atter bliver mildere kunne komme paa Landet efter den frste Bestemmelse 1 Mai. - Igaar havde jeg et langt Brev fra Hgg, som var endnu i Bonn, men skulde endnu i 3 Uger blive i Berlin for at fuldende sine Studier hos Professor Kiel. Hans Hoved havde vret overanstrengt, saa han blev saa slv at han ikke kunde arbeide. Da han mrkede det, bad han Kiel om en Ferie, hvilken han da benyttede til at flge til Bonn, med en ung Ven, som tilbd ham at bo hos sig og tage sig af ham. Han fler sig nu meget bedre, efter at have ligget og drevet paa Rhinen. Han beder at hilse Dem og sige at dersom han havde vret rask, saa havde han skrevet til Dem og sendt Dem "Ung Elskov" til den 2 April. Idag havde jeg Brev fra Carl, han glder sig magelst til at see Dem. Han siger at Professor Dor reiser fra Vevey til Bern 1 Mai, altsaa skulde De vre der endnu til den Tid, da kan De tale med ham der, hvem De sprger om hans Adresse, vil sige Dem Besked om ham. I Aften gaaer i Cassino, "Meer end Perler og Guld" og Herr Behrens synger for sidste Gang. Den kongelige Familie har lovet at komme. Det vil vist ringe ofte for Deres ren i Aften og da veed De at De bliver mindet og omtalt paa en behagelig Maade. Bournonvilles nye Ballet, Mandarinens Dttre, er der meget delte Meninger om, jeg skal sende Dem de forskjellige Blades Critik derover. I Aftes gav de "Jeppe paa Bjerget" og "So[l]daterlier", for fuldt Huus. De hvide Roser, gjorde overordentlig Lykke og skal have gaaet med magelst Lune over Scenen. Min Mand og jeg vilde gjerne see det, men der var ikke een Billet at faae. I Aftes overvrede Dronningen og Prindsesse Thyra Herr Capelmusicus Holms Concert i Cassino, hvor Alt var udsolgt. -

Igaar Aftes holdt den mgtige store colossale Frederik VII i fuld Rustning til Hest, sit Indtog paa Slotspladsen; han har ikke forhastet sig, han har brugt 8 Dage paa Reisen, fra sit Fdested Bronze Fabrikken, til sit fremtidige Opholds Sted. Det seer ganske forunderligt ud, herfra Vinduet at betragte denne med Lrred betrukne Colos, som venter paa at hves op paa Fodstykket. Den minder ganske om Stengjsten. Vi havde en rigtig rar Torsdag, og tmte som sdvanlig vore Glas paa Deres Velgaaende og den kjere Bgh blev ei heller glemt. Her vare Billes, Jhnckes, Lunds, Carl Hall Landskabsmaler Christensen (Jeg har maaskee fortalt Dem at han har faaet 800 Rbd Stipendium.) Carl Salomonsen Fanny Emerson, Sstrene Friedlnder, Ellen Henriques, Henriette Meyer, Magnus, og nogle Neveuer. William Block udeblev, gteparret Block var i Selskab hos Grev Holck. Der blev leget Ordsprogs Leg og de vare overgivne muntre. - Fernanda havde drmt inat at hun var bleven snderrevet af en Bjrn i Modun [Modum], og nu siger hun vil hun ikke reise derhen. Men hun betnker sig vist nok. Hun er morsom naiv, men en rigtig sd elskelig Pige. Johanne har vret meget anstrengt efter sit Selskab, ja endog ligget tilsengs. Enhver glder sig med Deres Hilsen og sender Dem med Hjertelighed tilbage. Min Svigerinde Jette Melchior har med megen Varsomhed ophngt alle Deres Skilderier paa Vggene i Portkammeret, det er bedre end at pakke dem sammen. Alle Deres Sager har hun gjemt godt. Hun har en rar Gjest i denne Tid, i Fru Oppenheim. Lev nu vel, Gud vre med Dem! Hjertelig Hilsen til Bgh Dem selv fra Deres

D Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad